Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XVII/189/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 18-12-2019 w sprawie zasad i kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Łask

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1182, 1309) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się zasady i kryteria wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Łask, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXIX/281/12 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 21 września 2012 r. w sprawie zasad i kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łask (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 3163).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XVII/189/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 18-12-2019 w sprawie zasad i kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Łask.pdf (225,25KB)

DOCXZałącznik nr 1 XVII/189/2019.docx (13,67KB)