Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XVII/190/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 18-12-2019 w sprawie przystąpienia Gminy Łask do wykonywania działalności w zakresie usług telekomunikacyjnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) w związku z art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2410) uchwala się, co następuje:

§ 1. Gmina Łask, w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej, podejmuje wykonywanie działalności w zakresie telekomunikacji, która może obejmować: 1) budowę lub eksploatację infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych oraz nabywanie praw do infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych;
2) dostarczania sieci telekomunikacyjnych lub zapewnienie dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej:
a) przedsiębiorców telekomunikacyjnych,

b) użytkowników końcowych - w zakresie i na warunkach określonych w art. 6 i 7 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.


§ 2. W celu realizacji działalności telekomunikacyjnej, o której mowa w §1, dokonany zostanie wpis Gminy do rejestru jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych. § 3. Uchwała wraz z informacją o podjęciu przez Gminę działalności, o której mowa w §1, zostaje ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łask oraz na stronie Urzędu Miejskiego w Łasku. § 4. Uchwała wraz z informacją o podjęciu przez Gminę działalności, o której mowa w §1, zostaje przekazana Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XVII/190/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 18-12-2019 w sprawie przystąpienia Gminy Łask do wykonywania działalności w zakresie usług telekomunikacyjnych.pdf (101,05KB)