Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 263/2023 Burmistrza Łasku z dnia 15-09-2023 w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorom jednostek oświatowych Gminy Łask do odbioru oraz rozdysponowania komputerów przenośnych typu laptop w imieniu organu prowadzącego szkołę

Na podstawie art. 47 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz na podstawie art. 4 ust. 1 w związku z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli (Dz. U. z 2023 r. poz. 1369) oraz w związku z §5 ust. 3 załącznika do rosporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 3 sierpnia 2023 roku w sprawie określenia wzoru umowy przekazania komputerów przenośnych typu laptop organowi prowadzącemu szkołę (Dz. U. z 2023 r. poz. 1534) Burmistrz Łasku zarządza, co następuje:

§ 1. Upoważnia się dyrektorów jednostek oświatowych Gminy Łask do dokonania odbioru oraz rozdysponowania w imieniu Gminy Łask, komputerów przenośnych typu laptop przekazanych przez Ministra Cyfryzacji.
§ 2. Wykaz dyrektorów jednostek oświatowych otrzymujących upoważnienie:
1) Pani Małgorzata Kujda – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Łasku;
2) Pani Agata Subczyńska – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Łasku;
3) Pani Agnieszka Wolska – Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Ignacego Jana Paderewskiego w Łasku - Kolumnie;
4) Pani Ewa Jankowska - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bałuczu;
5) Pani Monika Dąbrowska - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Wiewiórczynie;
6) Pani Jolanta Wilczyńska - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Okupie.

§ 3. Upoważnienie, o którym mowa w §1 obejmuje w szczególności:
1) Odbioru komputerów przenośnych typu laptop dla uczniów klas IV;
2) Przekazanie rodzicom/opiekunom prawnym, uczniów objętych wsparciem, na własność/w użyczenie tych komputerów;
3) Prowadzenie dokumentacji w zakresie zadań, o których mowa w pkt. 1-2.

§ 4. Upoważnienie udziela się na czas realizacji zadań, o których mowa w §3 pkt. 1-2.
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom jednostek oświatowych, prowadzonych przez Gminę Łask.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Burmistrza Łasku

Lidia Sosnowska

 

PDF   Zarządzenie Nr 2632023 Burmistrza Łasku z dnia 15-09-2023 w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorom jednostek oświatowych Gminy Łask do odbioru oraz rozdysponowania komputerów przenośnych typu laptop w.pdf (215,29KB)