Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXIII/780/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 13-09-2023 w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463) w związku z art. 211, art. 212, art. 214 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1641, 1693) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2023 o kwotę 12 000,00 zł w związku z Umową Nr 374/RR/23 z dnia 19 lipca 2023 r. na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektu „Sołectwo na plus" z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie terenu za Domem Ludowym w Kopyści - wyposażenie placu zabaw".
2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo
w rozdziale 01095 - Pozostała działalność
1 § 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, o kwotę 12 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 2. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2023 o kwotę 12 000,00 zł w związku z Umową Nr 375/RR/23 z dnia 19 lipca 2023 r. na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektu „Sołectwo na plus" z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Wyposażenie Domu Ludowego w Łopatkach".
2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo
w rozdziale 01095 - Pozostała działalność
1 § 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, o kwotę 12 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 3. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2023 o kwotę 12 000,00 zł w związku z Umową Nr 376/RR/23 z dnia 19 lipca 2023 r. na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektu „Sołectwo na plus" z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Wyposażenie kuchni w sprzęt gastronomiczny na potrzeby działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Okupie".
2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo
w rozdziale 01095 - Pozostała działalność
1 § 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, o kwotę 12 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 4. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2023 o kwotę 12 000,00 zł w związku z Umową Nr 377/RR/23 z dnia 19 lipca 2023 r. na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektu „Sołectwo na plus" z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Sielanka pod lasem przy świetlicy wiejskiej w Remiszewie".
2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo
w rozdziale 01095 - Pozostała działalność
1 § 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, o kwotę 12 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 5. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2023 o kwotę 12 000,00 zł w związku z Umową Nr 378/RR/23 z dnia 19 lipca 2023 r. na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektu „Sołectwo na plus" z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Doposażenie kuchni Domu Ludowego w Sięganowie".
2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo
w rozdziale 01095 - Pozostała działalność
1 § 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, o kwotę 12 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 6. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2023 o kwotę 12 000,00 zł w związku z Umową Nr 379/RR/23 z dnia 19 lipca 2023 r. na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektu „Sołectwo na plus" z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie terenu przed Świetlicą Wiejską w Teodorach jako miejsca docelowego do organizowania wydarzeń o charakterze sportowo - rekreacyjnym i kulturalnym na wolnym powietrzu".
2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo
w rozdziale 01095 - Pozostała działalność
1 § 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, o kwotę 1 500,00 zł

2 § 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, o kwotę 10 500,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 7. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2023 o kwotę 50 000,00 zł w związku z Umową Nr 252/RR/23 z dnia 24 lipca 2023 r. na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie rozwoju infrastruktury w sołectwie w ramach realizacji projektu „Infrastruktura sołecka na plus" z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Altana rekreacyjna we wsi Wiewiórczyn".
2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo
w rozdziale 01095 - Pozostała działalność
1 § 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, o kwotę 50 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 8. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2023 o kwotę 119 863,11 zł w związku z Umową o dopłatę w formie dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej Nr 2/FRPA-2/2023 z dnia 28 lipca 2023 r. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 600 - Transport i łączność
w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy
1 § 2170 – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, o kwotę 119 863,11 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 9. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2023 o kwotę 659 810,00 zł w związku z Umową o udzielenie dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach zadań jednorocznych na rok 2023 polegających wyłącznie na remoncie dróg nr 39/RG/2023 z dnia 24 sierpnia 2023 r. dotyczącą zadania pn. "Remont drogi gminnej nr 103 289E w Łasku". 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 600 - Transport i łączność
w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne
1 § 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, o kwotę 659 810,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 10. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2023 o kwotę 62 853,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28 sierpnia 2023 r. dotyczącym przyznania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 758 - Różne rozliczenia
w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego
1 § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa, o kwotę 62 853,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 11. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2023 o kwotę 7 101 001,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie uzupełnienia subwencji ogólnej. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 758 - Różne rozliczenia
w rozdziale 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
1 § 2750 – Środki na uzupełnienie dochodów gmin, o kwotę 7 101 001,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 12. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2023 o kwotę 1 608,00 zł w związku z decyzją Wojewody Łódzkiego z 30 czerwca 2023 r. Nr FB-I.3111.2.185.2023 oraz w związku z decyzją Wojewody Łódzkiego z 12 lipca 2023 r. Nr FB-I.3111.2.205.2023 w sprawie m. in. refundacji w 2023 r. wydatków poniesionych przez jednostki samorządu terytorialnego ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 758 - Różne rozliczenia
w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe
1 § 2010 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, o kwotę 1 608,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 13. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2023 o kwotę 156 284,85 zł w związku z decyzją Ministra Finansów z 26 lipca 2023 r. Nr MF/FS8.4143.3.110.2023.MF.2820 dotyczącą zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r.
2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 758 - Różne rozliczenia
w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe
1 § 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), o kwotę 82 249,57 zł

2 § 6330 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), o kwotę 74 035,28 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 14. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2023 o kwotę 12 620,79 zł w związku z Aneksem nr 3 do Umowy o powierzenie grantu nr 097/ASPE/2022 w projekcie pod nazwą „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż" na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu grantowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 nr POWR.02.10.00-00-1004/20-00, zmienionej Aneksem nr 1 z dnia 20.10.2022 i Aneksem nr 2 z dnia 09.05.2023. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe
1 § 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, o kwotę 12 620,79 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 15. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2023 o kwotę 60 000,00 zł w związku z pismem WFOŚiGW w Łodzi nr ZIN.422.04706.2023.14970 z dnia 29 czerwca 2023 r. dotyczącym udzielenia dofinansowania w formie dotacji na realizację zadania pn.: "Utworzenie ekopracowni Szkoła Podstawowa nr 4 w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Ignacego Jana Paderewskiego w Łasku - Kolumnie" zgodnie z wnioskiem nr N2304706W z dnia 10.03.2023 r. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe
1 § 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, o kwotę 60 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 16. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2023 o kwotę 1 513 323,78 zł w związku z uzyskaniem większych wpływów niż zaplanowano. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo
w rozdziale 01095 - Pozostała działalność
1 § 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, o kwotę 1 900,00 zł
w rozdziale 60095 - Pozostała działalność


2 § 0830– Wpływy z usług, o kwotę 4 500,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa
w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami


3 § 0800 – Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego, o kwotę 80 000,00 zł
w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne


4 § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, o kwotę 130,00 zł
w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
w rozdziale 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych


5 § 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości, o kwotę 100 000,00 zł

6 § 0320 – Wpływy z podatku rolnego, o kwotę 1 100,00 zł

7 § 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, o kwotę 1 030 000,00 zł

8 § 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, o kwotę 200,00 zł
w rozdziale 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych


9 § 0320 – Wpływy z podatku rolnego, o kwotę 6 000,00 zł

10 § 0330 – Wpływy z podatku leśnego, o kwotę 8 000,00 zł

11 § 0880 – Wpływy z opłaty prolongacyjnej, o kwotę 200,00 zł

12 § 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, o kwotę 16 000,00 zł
w dziale 758 - Różne rozliczenia
w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe


13 § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek, o kwotę 130 000,00 zł

14 § 0970 – Wpływy z różnych dochodów, o kwotę 10 987,10 zł

15 § 6680 – Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, o kwotę 59 040,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe


16 § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, o kwotę 30 666,68 zł
w rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych


17 § 0830 – Wpływy z usług, o kwotę 3 000,00 zł
w rozdziale 80104 - Przedszkola


18 § 0830 – Wpływy z usług o kwotę 25 000,00 zł
w dziale 855 - Rodzina
w rozdziale 85501 - Świadczenie wychowawcze


19 § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek, o kwotę 200,00 zł

20 § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, o kwotę 2 000,00 zł
w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego


21 § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek, o kwotę 400,00 zł

22 § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, o kwotę 4 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 17. 1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2023 o kwotę 1 240 460,00 zł w związku z weryfikacją dochodów w ramach sprzedaży węgla na potrzeby zakupu preferencyjnego dla gospodarstw domowych. 2. Zmniejszenia dochodów dokonuje się:
w dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
w rozdziale 40095 - Pozostała działalność
1 § 0970 – Wpływy z różnych dochodów, o kwotę 1 240 460,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 18. 1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2023 o kwotę 55 248,35 zł w związku ze zmianą w funkcjonowaniu linii komunikacyjnej nr C, zmianą kwoty pomocy finansowej od Gminy Dobroń (dotyczy funkcjonowania linii komunikacyjnej nr D) oraz w związku z umorzeniem należności wraz z odsetkami z tytułu zwrotu dotacji przedmiotowej przyznanej ZKM w Łasku w latach 2020 - 2021. 2. Zmniejszenia dochodów dokonuje się:
w dziale 600 - Transport i łączność
w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy
1 § 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, o kwotę 1 860,00 zł

2 § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, o kwotę 3 429,56 zł

3 § 2310 – Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, o kwotę 26 488,34 zł

4 § 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, o kwotę 23 470,45 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 19. 1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2023 o kwotę 174 250,00 zł w związku z uzyskaniem mniejszych wpływów niż zaplanowano. 2. Zmniejszenia dochodów dokonuje się:
w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
w rozdziale 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
1 § 0430 – Wpływy z opłaty targowej, o kwotę 174 250,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 20. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Łask na rok 2023 o kwotę 4 172 586,57 zł. 2. Zwiększenia wydatków dokonuje się:
w dziale 500 - Handel
w rozdziale 50095 - Pozostała działalność
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 440,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność
w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe
w grupie wydatków - Dotacje na zadania bieżące, o kwotę 50 000,00 zł
w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne
w grupie wydatków - Dotacje na zadania bieżące, o kwotę 50 000,00 zł
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacja zadań statutowych, o kwotę 40 000,00 zł
w rozdziale 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacja zadań statutowych, o kwotę 7 400,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa
w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 400 000,00 zł
zadanie inwestycyjne - „Wykup gruntów i nieruchomości” , o kwotę 400 000,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna
w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
w grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 800 000,00 zł
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 29 000,00 zł
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 30 000,00 zł
zadanie inwestycyjne - „Zakup samochodu osobowo - dostawczego dla potrzeb Gminy Łask” , o kwotę 30 000,00 zł
w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 8 400,00 zł
w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 390 000,00 zł
zadanie inwestycyjne - „Dotacja celowa dla OSP w Okupie na budowę budynku remizy strażackiej w Okupie Małym” , o kwotę 122 000,00 zł
zadanie inwestycyjne - „Dotacja celowa dla OSP w Łasku na Termomodernizację budynku remizy OSP w Łasku ” , o kwotę 268 000,00 zł
w dziale 758 - Różne rozliczenia
w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe
w grupie wydatków - Dotacje na zadania bieżące o kwotę 12,36 zł
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 1 595,64 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe
w grupie wydatków - Dotacje na zadania bieżące o kwotę 263 000,00 zł
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 87 361,28 zł
w grupie wydatków - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, o kwotę 2 035,57 zł
w rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 45 900,26 zł
w rozdziale 80104 - Przedszkola
w grupie wydatków - Dotacje na zadania bieżące, o kwotę 100 000,00 zł
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 140 596,00 zł
w rozdziale 80107 - Świetlice szkolne
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 3 351,34 zł
w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 7 034,00 zł
w rozdziale 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
w grupie wydatków - Dotacje na zadania bieżące, o kwotę 40 000,00 zł
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 1 171,00 zł
w rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 4 439,12 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna
w rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe
w grupie wydatków - Świadczenia na rzecz osób fizycznych, o kwotę 53 000,00 zł
w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej
w grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 500 000,00 zł
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 172 000,00 zł
w rozdziale 85295 - Pozostała działalność
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 128 000,00 zł
w dziale 855 - Rodzina
w rozdziale 85501 - Świadczenie wychowawcze
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 4 000,00 zł
w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 2 600,00 zł
w rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny
w grupie wydatków - Świadczenia na rzecz osób fizycznych, o kwotę 220 000,00 zł
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 25 500,00 zł
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 34 500,00 zł
zadanie inwestycyjne - „Zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską w Teodorach jako miejsca docelowego do organizowania wydarzeń o charakterze sportowo-rekreacyjnym i kulturalnym na wolnym powietrzu” , o kwotę 10 500,00 zł
zadanie inwestycyjne - „Zagospodarowanie terenu za Domem Ludowym w Kopyści” , o kwotę 12 000,00 zł
zadanie inwestycyjne - „Zagospodarowanie terenu do celów rekreacyjnych wraz z poprawą bezpieczeństwa i estetyki przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w Remiszewie” , o kwotę 12 000,00 zł
w rozdziale 92195 - Pozostała działalność
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 12 000,00 zł
w dziale 926 - Kultura fizyczna
w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 50 000,00 zł
zadanie inwestycyjne - „Zagospodarowanie terenu do celów rekreacyjno-sportowych wraz z poprawą bezpieczeństwa i estetyki przestrzeni publicznej w miejscowości Wiewiórczyn" , o kwotę 50 000,00 zł
w rozdziale 92604 - Instytucje kultury fizycznej
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 419 250,00 zł
w rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej
w grupie wydatków - Dotacje na zadania bieżące, o kwotę 50 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 21. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Łask na rok 2023 o kwotę 1 297 520,00 zł. 2. Zmniejszenia wydatków dokonuje się:
w dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
w rozdziale 40095 - Pozostała działalność
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 1 177 680,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna
w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
w grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 17 000,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w rozdziale 90095 - Pozostała działalność
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacja zadań statutowych, o kwotę 2 840,00 zł
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
w grupie wydatków - Dotacje na zadania bieżące, o kwotę 100 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 22. Dokonuje się przeniesienia środków w zakresie zadań własnych w budżecie Gminy Łask na 2023 rok:
w dziale 600 - Transport i łączność
w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne
z grupy wydatków – Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 16 671,09 zł
z zadania inwestycyjnego - "Przebudowa drogi gminnej nr 103172E w Borszewicach i Woli Bałuckiej", kwotę 16 671,09 zł
do grupy wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, kwotę 16 671,09 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna
w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
z grupy wydatków – Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 50 000,00 zł
z zadania inwestycyjnego - "Cyfrowa Gmina - wsparcie rozwoju cyfrowego Urzędu Miejskiego w Łasku oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa", kwotę 50 000,00 zł
do grupy wydatków - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, kwotę 50 000,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w rozdziale 90013 - Schroniska dla zwierząt
z grupy wydatków – Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, kwotę 40 000,00 zł
do grupy wydatków - Dotacje na zadania bieżące, kwotę 40 000,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna
z rozdziału 75095 - Pozostała działalność
z grupy wydatków - Dotacje na zadania bieżące, kwotę 3 500,00 zł
do rozdziału 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
do grupy wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, kwotę 3 500,00 zł
z działu 600 - Transport i łączność
z rozdziału 60016 - Drogi publiczne gminne
z grupy wydatków – Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 25 000,00 zł
z zadania inwestycyjnego - "Przebudowa drogi gminnej nr 103184E we Wronowicach", kwotę 25 000,00 zł
do działu 750 - Administracja publiczna
do rozdziału 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
do grupy wydatków – Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 25 000,00 zł
na zadanie inwestycyjne - "Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Łasku", kwotę 25 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 23. Dokonuje się przeniesienia środków w zakresie zadań własnych w budżecie Gminy Łask na 2023 rok:
w dziale 757 - Obsługa długu publicznego
w rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego " kredyty i pożyczki"
z § 8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek, kwotę 100 000,00 zł,

na § 8090 - Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje, kwotę 100 000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 24. Dokonuje się zmian w wydatkach funduszu sołeckiego Gminy Łask na 2023 rok polegających na:
1 w sołectwie Wola Bałucka - przeniesieniu środków w dziale 600, w rozdziale 60016 z wydatków inwestycyjnych z zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 103172E w Borszewicach i Woli Bałuckiej"”, kwotę 16 671,09 zł na wydatki bieżące - zadanie pn. "Remont drogi gminnej nr 103172E w Woli Bałuckiej", kwotę 16 671,09 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.§ 25. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Łask na 2023 rok polegających na zmniejszeniu przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 2 029 147,72 zł oraz przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 3 435 191,89 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Po dokonaniu zmian w budżecie ustala się planowany deficyt budżetowy na rok 2023 stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 22 227 117,81 zł. 3. Deficyt, o którym mowa w ust. 1 zostanie sfinansowany przychodami z emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w wysokości 17.005.483,00 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.641.398,98 zł, przychodami z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 83.863,08 zł ora z przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 3.496.372,75 zł. § 26. Dokonuje się zmian w planowanych w budżecie Gminy Łask na 2023 rok wydatkach inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 27. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach na dotacje udzielane z budżetu Gminy Łask w 2023 rok6, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 28. W uchwale budżetowej na rok 2023 Nr LII/663/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 grudnia 2022 r. zmienionej zarządzeniami Burmistrza: Nr 1/2023 z dnia 2 stycznia 2023 r., Nr 11/2023 z dnia 10 stycznia 2023 r., Nr 16/2023 z dnia 18 stycznia 2023 r., Nr 35/2023 z dnia 9 lutego 2023 r., Nr 48/2023 z dnia 28 lutego 2023 r., Nr 50/2023 z dnia 28 lutego 2023 r., Nr 62/2023 z dnia 9 marca 2023 r., Nr 81/2023 z dnia 31 marca 2023 r, 92/2023 z dnia 6 kwietnia 2023 r., Nr 109/2023 z dnia 21 kwietnia 2023 r., Nr 117/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r., Nr 129/2023 z dnia 10 maja 2023 r., Nr 130/2023 z dnia 10 maja 2023 r., Nr 133/2023 z dnia 11 maja 2023 r., Nr 142/2023 z dnia 22 maja 2023 r., Nr 151/2023 z dnia 31 maja 2023 r., Nr 162/2023 z dnia 15 czerwca 2023 r., Nr 180/2023 z 30 czerwca 2023 r., Nr 191/2023 z dnia 11 lipca 2023 r., Nr 198/2023 z dnia 19 lipca 2023 r., Nr 216/2023 z dnia 31 lipca 2023 r., Nr 219/2023 z dnia 3 sierpnia 2023 r., Nr 224/2023 z dnia 11 sierpnia 2023 r., Nr 233/2023 z dnia 21 sierpnia 2023 r., Nr 248/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r., uchwałą Nr LV/679/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30 stycznia 2023 r., uchwałą Nr LVI/685/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 8 lutego 2023 r., uchwałą Nr LVII/703/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 27 lutego 2023 r., uchwałą Nr LVIII/707/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 29 marca 2023 r., uchwałą Nr LX/728/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 10 maja 2023 r. oraz uchwałą Nr LXI/748/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 czerwca 2023 r. wprowadza się zmiany wynikające z §1, §2, §3, §4, §5, §6, §7, §8, §9, §10, §11, §12 ,§13, §14, §15, §16, §17, §18, §19, §20, §21, §22, §23 i §24 niniejszej uchwały:
1) w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 29. W wyniku zmian, o których mowa w §1, §2, §3, §4, §5, §6, §7, §8, §9, §10, §11, §12 ,§13, §14, §15, §16, §17, §18, §19, §20, §21, §22, §23, §24 i §25 oraz w wyniku zmian dokonanych zarządzeniem Nr 180/2023 Burmistrza Łasku z dnia 30 czerwca 2023 r., zarządzeniem Nr 191/2023 Burmistrza Łasku z dnia 11 lipca 2023 r. Nr 198/2023 Burmistrza Łasku z dnia 19 lipca 2023 r. oraz zarządzeniem Nr 248/2023 Burmistrza Łasku z dnia 31 sierpnia 2023 r., nowe brzmienie do uchwały budżetowej Nr LII/663/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 grudnia 2022 r. otrzymuje:
1) Załącznik Nr 4 "Plan dochodów i wydatków na rok 2023 na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego”, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
2) Załącznik Nr 6 "Przychody i rozchody budżetu Gminy Łask na rok 2023”, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;
3) Załącznik Nr 7 "Planowany wykaz zadań inwestycyjnych wraz z nakładami inwestycyjnymi na poszczególne zadania", zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;
4) Załącznik Nr 8 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Łask na 2023 rok", zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały;
5) Załącznik Nr 12 "Wydatki funduszu sołeckiego Gminy Łask na 2023 rok", zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 30. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Burmistrz Łasku łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łask za rok 2023.
§ 31. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 32. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 33. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr LXIII7802023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 13-09-2023 w sprawie zmian budżetu oraz zmian w.pdf (7,94MB)

DOCXZałącznik nr 0 LXIII7802023.docx (30,35KB)

DOCXZałącznik nr 1 LXIII7802023.docx (18,02KB)

DOCXZałącznik nr 2 LXIII7802023.docx (46,22KB)

DOCXZałącznik nr 3 LXIII7802023.docx (6,03KB)

DOCXZałącznik nr 4 LXIII7802023.docx (10,15KB)

DOCXZałącznik nr 5 LXIII7802023.docx (9,58KB)

DOCXZałącznik nr 6 LXIII7802023.docx (7,98KB)

DOCXZałącznik nr 7 LXIII7802023.docx (8,32KB)

DOCXZałącznik nr 8 LXIII7802023.docx (12,69KB)

DOCXZałącznik nr 9 LXIII7802023.docx (13,63KB)