Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XVII/194/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 18-12-2019 zmieniająca Statut Gminy Łask

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LI/569/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Łask (Dz.Urz. Woj. Łódzkiego poz. 5182, ze zmianami wynikającymi z uchwały Nr II/4/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 listopada 2018 r. - Dz.Urz.Woj. Łódzkiego poz. 6453) wprowadza się następujące zmiany: 1) w § 36 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3. Projekt uchwały powinien zawierać podpisy osób sporządzających uchwałę, być zaopiniowany co do zgodności z prawem przez radcę prawnego, a w przypadku projektów uchwał wnoszonych przez Burmistrza, dodatkowo informację o zatwierdzeniu go przez Burmistrza. ”;

2) § 41 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
§ 41. 1. Radny głosuje za pomocą urządzenia umożliwiającego sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowania opowiadając się "za" uchwałą, kandydaturą lub wnioskiem, jest "przeciw" lub "wstrzymuję się od głosu". ”;

3) załącznik Nr 3 do statutu otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe postanowienia statutu pozostają bez zmian. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XVII/194/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 18-12-2019 zmieniająca Statut Gminy Łask.pdf (211,19KB)

DOCXZałącznik nr 1 XVII/194/2019.docx (7,03KB)