Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XVIII/196/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 05-02-2020 w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) w związku z art. 211, art. 212, art. 214 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2020 o kwotę 96.480,00 zł w związku z Umową o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 592/OA/D/2019 w formie dotacji z dnia 6 grudnia 2019 r. zadania pod nazwą: "Budowa hybrydowych instalacji solarno - wiatrowych uzupełniających oświetlenie uliczne drogi gminnej w Wydrzynie gm. Łask w ramach zadania pn. "Budowa oświetlenia w miejscowości Wydrzyn" (refundacja za rok 2019). 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg
- § 6280 -Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, o kwotę 96.480,000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 2. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2020 o kwotę 44.742,00 zł w związku z Umową o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 710/EE/D/2019 w formie dotacji z dnia 12 grudnia 2019 r. zadania pod nazwą: "Utworzenie punktu dydaktycznego pn. "Zielone podwóreczko" przy Przedszkolu Publicznym nr 1 w Łasku." 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80104 - Przedszkola
- § 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, o kwotę 44.742,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 3. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2020 o kwotę 41.400,00 zł w związku z Umową o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 795/EE/D w formie dotacji z dnia 19 grudnia 2019 r. zadania pod nazwą: "Utworzenie ekopracowni pn. "Przez eksperyment do wiedzy" - Moja wymarzona ekopracownia przy Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Wiewiórczynie". 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe
- § 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, o kwotę 41.400,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 4. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2020 o kwotę 254.940,87 zł w związku Porozumieniem (Znak spr.: S.0290.1.2019) z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej nr 103210E w Teodorach"(refundacja za rok 2019). 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 600 - Transport i łączność
w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne
- § 6280 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, o kwotę 254.940,87 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 5. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Łask na rok 2020 o kwotę 437.562,87 zł. 2. Zwiększenia wydatków dokonuje się:
w dziale 600 - Transport i łączność
w rozdziale 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 100.000,00 zł
w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 250.000,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Budowa parkingu przy ul. Polnej w Łasku", o kwotę 250.000,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna
w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 1.420,87 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 41.400,00 zł
w rozdziale 80104 - Przedszkola
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 44.742,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 6. Dokonuje się przeniesienia środków w zakresie zadań własnych w budżecie Gminy Łask na 2020 rok: w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne
z grupy wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, kwotę 3.350,00 zł
do grupy wydatków - Dotacje na zadania bieżące, kwotę 3.350,00 zł
z działu 852 - Pomoc społeczna
z rozdziału 85219 - Ośrodki pomocy społecznej
z grupy wydatków - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, kwotę 46.000,00 zł
do działu 855 - Rodzina
do rozdziału 85504 - Wspieranie rodziny
do grupy wydatków - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 46.000,00 zł
z działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
z rozdziału 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
z grupy wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, kwotę 20.971,39 zł
do działu 600 - Transport i łączność
do rozdziału 60016 - Drogi publiczne gminne
do grupy wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 19.000,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Przebudowa drogi w Kolonii Bałucz", o kwotę 19.000,00 zł
do działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa
do rozdziału 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
do grupy wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 971,39 zł
do działu 801 - Oświata i wychowanie
do rozdziału 80101 - Szkoły podstawowe
do grupy wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 1.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 7. Dokonuje się zmian w wydatkach funduszu sołeckiego Gminy Łask na 2020 rok polegających na: 1) w sołectwie Bałucz - zmianie klasyfikacji budżetowej, zmianie nazwy zadania z "Zakup stołów i ławek do świetlicy wiejskiej w Bałuczu" (20.000,00 zł) na "Przebudowa drogi w Kolonii Bałucz" (19.000,00 zł) i "Doposażenie szkoły Podstawowej w Bałuczu" (1.000,00 zł) oraz na wyodrębnieniu wydatków inwestycyjnych, zadanie: "Przebudowa drogi w Kolonii Bałucz"(19.000,00 zł); 2) w sołectwie Teodory - zmianie klasyfikacji budżetowej i wyodrębnieniu zadania pod nazwą "Remont budynku NSP w Teodorach" ( 971,39 zł). § 8. Dokonuje się zmian w planowanych w budżecie Gminy Łask na 2020 rok wydatkach inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. § 9. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach na dotacje udzielane z budżetu Gminy Łask w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. § 10. W uchwale budżetowej na rok 2020 Nr XVII/175/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 18 grudnia 2019 r. zmienionej zarządzeniami Burmistrza: Nr 1/2020 z dnia 2 stycznia 2020 r., Nr 5/2020 z dnia 10 stycznia 2020 r., Nr 16/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r., wprowadza się zmiany wynikające z §1, §2, §3, §4, §5, §6, §7, §8 i §9 niniejszej uchwały: 1) w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 11. W wyniku zmian, o których mowa w §1, §2, §3, §4, §5, §6, §7, §8 i §9 nowe brzmienie do uchwały budżetowej Nr XVII/175/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 18 grudnia 2019 r. otrzymuje: 1) Załącznik Nr 7 „Planowany wykaz zadań inwestycyjnych wraz z nakładami inwestycyjnymi na poszczególne zadania”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
2) Załącznik Nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Łask na 2020 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
3) Załącznik Nr 12 „Wydatki funduszu sołeckiego Gminy Łask na 2020 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 12. W uchwale budżetowej na rok 2020 Nr XVII/175/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 18 grudnia 2019 r. załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały oraz załącznik Nr 13 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały. § 13. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Burmistrz Łasku łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łask za rok 2020. § 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. § 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 16. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XVIII/196/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 05-02-2020 w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2020.pdf (1,57MB)

DOCXZałącznik nr 1 XVIII/196/2020.docx (9,05KB)

DOCXZałącznik nr 2 XVIII/196/2020.docx (22,91KB)

DOCXZałącznik nr 3 XVIII/196/2020.docx (7,30KB)

DOCXZałącznik nr 4 XVIII/196/2020.docx (6,95KB)

DOCXZałącznik nr 5 XVIII/196/2020.docx (12,43KB)

DOCXZałącznik nr 6 XVIII/196/2020.docx (11,32KB)

DOCXZałącznik nr 7 XVIII/196/2020.docx (25,23KB)

DOCXZałącznik nr 8 XVIII/196/2020.docx (24,93KB)

DOCXZałącznik nr 9 XVIII/196/2020.docx (6,65KB)