Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XVIII/198/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 05-02-2020 w sprawie niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Łask lub jej jednostkom organizacyjnym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) oraz art. 59a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale mowa jest o: 1) należności cywilnoprawnej – oznacza to wymagalną cywilnoprawną należność pieniężną obejmującą w szczególności: należność główną, odsetki ustawowe, odsetki ustawowe za opóźnienie lub odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych, koszty postępowania egzekucyjnego, koszty sądowe i inne należności uboczne przypadające Gminie Łask lub jej jednostce organizacyjnej, z wyłączeniem należności powstałych w związku z realizacją:
a) zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,

b) programów, projektów i zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;


2) jednostce organizacyjnej – oznacza to jednostkę organizacyjną wymienioną w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 2. Postanawia się nie dochodzić należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Łask lub jej jednostkom organizacyjnym, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł, a w przypadku należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych – jeżeli jej kwota jest równa świadczeniu pieniężnemu w rozumieniu tej ustawy albo większa od tego świadczenia. § 3. Niedochodzenie należności, o których mowa w § 2, następuje w drodze jednostronnego oświadczenia woli wierzyciela. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XVIII/198/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 05-02-2020 w sprawie niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Łask lub jej jednostkom organizacyjnym.pdf (111,51KB)