Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XVIII/201/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 05-02-2020 zmieniająca uchwałę Nr XVII/189/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zasad i kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Łask

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1182, 1309) uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XVII/189/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zasad i kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Łask (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020 r. poz. 718) wprowadza się następujące zmiany: 1) w §1 w ust. 1 dodaje się pkt 13 w następującym brzmieniu:
13) rodzinie wielodzietnej – należy przez to rozumieć rodzinę wielodzietną według definicji wskazanej w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dn. z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. ”;

2) w §5 w ust. 1:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
1) nie posiadanie przez osobę ubiegającą się o zawarcie umowy najmu lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy, jej małżonka, osobę pozostającą we wspólnym pożyciu lub inną osobę zgłoszoną do wspólnego zamieszkiwania, tytułu prawnego do innego lokalu lub budynku mieszkalnego. ”;


b) dodaje się pkt 7 w następującym brzmieniu:
7) posiadanie statusu osoby, która pozostała w lokalu opuszczonym przez dotychczasowego najemcę lokalu lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiła po śmierci najemcy na podstawie art. 691 Kodeksu cywilnego, jeżeli na dzień opuszczenia lokalu lub śmierci najemcy stale zamieszkiwała w lokalu przez okres conajmniej 3 lat, nie orzeczono wobec niej eksmisji z zajmowanego lokalu oraz nastąpiło uregulowanie zaległości, w tym całkowita spłata należności głównej z tytułu korzystania z lokalu. ”;


3) uchyla się w §5 ust. 2, §6, w §7 ust. 5 oraz w §14 ust. 3;
4) § 15 otrzymuje następujące brzmienie:
§ 15. 1. Osoby które pozostały w lokalu opuszczonym przez dotychczasowego najemcę lokalu lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy na podstawie art. 691 Kodeksu cywilnego są zobowiązane do zwolnienia zajmowanego lokalu w terminie 3 miesięcy od dnia opuszczenia lokalu przez najemcę lub od śmierci najemcy. 2. Do dnia opuszczenia lokalu, osoby go zajmujące zobowiązane są do uiszczania odszkodowania za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego, w wysokości czynszu, jaki wynajmujący mógłby otrzymać z tytułu najmu lokalu.” ”;

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XVIII/201/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 05-02-2020 zmieniająca uchwałę Nr XVII/189/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zasad i kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Łask.pdf (118,60KB)