Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 253/2023 Burmistrza Łasku z dnia 11-09-2023 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Łasku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 40, 572, 1463), art. 6 ust. 2 pkt 4, art 9a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy domowej ( Dz.U. z 2021 poz. 1249 oraz z 2023 r. poz. 289, 535), pkt. 4 Uchwały Nr LXII/776/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 3 sierpnia 2023 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Łasku zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję Zespół Interdyscyplinarny w Łasku w następującym składzie:
1. Beata Szukalska - Kierownik Działu Pomocy i Wsparcia w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łasku
2. Joanna Klimczak - starszy specjalista pracy socjalnej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łasku
3. Jolanta Nowak -Popławska - sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łasku
4. Katarzyna Mazur - pedagog szkolny Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bałuczu
5. Milena Suwald - pedagog szkolny Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Łasku
6. Karina Galewicz - psycholog szkolny w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Ignacego Jana Paderewskiego w Łasku - Kolumnie
7. Małgorzata Gabara - Tylska psycholog szkolny Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Łasku
8. Tomasz Durka - Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Łasku
9. Bożena Sobczak - Kierownik Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Łasku
10. Maria Krawczyk - Dyrektor Gminnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łasku
11. Piotr Kochanowicz - wiceprezes Fundacji Magnificat w Łasku
12. Piotr Nagórny - Komendant Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Łasku

§ 2. Celem powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Łasku jest wdrażanie skutecznych działań na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej na terenie Gminy Łask.
§ 3. Zespół Interdyscyplinarny w Łasku działa w oparciu o Uchwałę Nr LXII/776/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 3 sierpnia 2023 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Łasku.
§ 4. Obsługę prawną oraz obsługę organizacyjno - techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego w Łasku zapewnia Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku.
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku.
§ 6. Traci moc Zarządzenie Nr 77/2020 Burmistrza Łasku z dnia 9 kwietnia 2020 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Łasku oraz Zarządzenie Nr 147/2021 Burmistrza Łasku z dnia 17czerwca 2021 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Zespołu Interdyscyplinarnym w Łasku.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20.09.2023 r..

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 2532023 Burmistrza Łasku z dnia 11-09-2023 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w.pdf (213,99KB)