Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XVIII/203/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 05-02-2020 w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów

Na podstawie art. 37a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 oraz z 2019 r. poz. 60, 235, 730, 1009, 1524, 1696, 1716, 1815) uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.
§ 1. 1. Ustala się zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie Gminy Łask.
2. W celu określenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane dzieli się Gminę Łask na następujące obszary o zróżnicowanych zasadach regulacji, których granice określa § 14:
1) obszar I ; 2) obszar II ; 3) obszar III ; 4) obszar IV .
3. Uchwała obejmuje ustalenia zawarte w treści uchwały oraz w części graficznej w skali 1:25 000, stanowiącej załącznik Nr 1 do uchwały;
4. Integralną częścią uchwały jest rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Łasku o sposobie rozpatrzenia uwag nieuwzględnionych przez Burmistrza, stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach uchwały jest mowa o: 1) banerze reklamowym – należy przez to rozumieć tablicę reklamową, wykonaną na tkaninie lub miękkim tworzywie sztucznym z wyjątkiem masztu flagowego, lambrekinu i reklamowej siatki ochronnej; 2) billboardzie – należy przez to rozumieć jednostronną lub dwustronną wolnostojącą tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe trwale związane z gruntem, sytuowane w całości na jednej nieruchomości prostopadle do zewnętrznej krawędzi jezdni drogi publicznej z tolerancją odchylenia do 15%, o wymiarach w układzie poziomym: a) 2,47 x 3,54 m,

b) 3,0 x 4,0 m lub 2,38 x 5,04 m,

c) 3,0 x 6,0 m;


3) budynkach zabytkowych – należy przez to rozumieć budynki wpisane do rejestru zabytków oraz budynki ujęte w gminnej ewidencji zabytków; 4) citylight – należy przez to rozumieć urządzenie reklamowe o powierzchni ekspozycji reklamy 1,2 x 1,8 m oraz o całkowitej wysokości wraz z elementami konstrukcyjnymi nie większej niż 2,5 m, posiadające wewnętrzne źródło światła; 5) detalach architektonicznych – należy przez to rozumieć dekoracyjne elementy elewacji, w szczególności artykulacje, balustrady, gzymsy, kolumny, opaski okienne i drzwiowe, pilastry lub zwieńczenia; 6) gablocie ekspozycyjnej – należy przez to rozumieć będące szafką urządzenie reklamowe z transparentnym frontem o powierzchni ekspozycji do 4 m 2 , służące do zamieszczania ogłoszeń lokalnych; 7) grafice reklamowej – należy przez to rozumieć niebędący muralem reklamowym napis lub rysunek wykonany bezpośrednio na elewacji budynku, na budowli lub obiekcie małej architektury, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza; 8) kasetonie – należy przez to rozumieć urządzenie reklamowe zamocowane na budowli, elewacji budynku lub na jego dachu w postaci zamkniętej konstrukcji o grubości nie większej niż 0,2 m, w całości wykonane z trwałego i sztywnego materiału, mogące posiadać wewnętrzne źródło światła; 9) literach przestrzennych – należy przez to rozumieć urządzenie reklamowe mocowane bezpośrednio i równolegle do elewacji budynku lub budowli lub na dachu budynku, dla którego tło stanowi elewacja budynku lub nieposiadające tła, składające się z poziomego albo pionowego napisu lub znaku graficznego; 10) markizie – należy przez to rozumieć stały lub składany daszek z miękkiego materiału, mocowany nad oknem, drzwiami, ogródkiem gastronomicznym lub witryną, mogący zawierać wkomponowaną w lambrekin reklamę; 11) maszcie flagowym – należy przez to rozumieć tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe w formie pionowego słupa bądź wysokiej, smukłej konstrukcji z zamocowaną tkaniną o zmiennym kształcie, uzależnionym od ruchów powietrza, której dłuższy bok jest równoległy do masztu; 12) muralu reklamowym – należy przez to rozumieć malowidło wykonane bezpośrednio na ślepej ścianie budynku, zawierające wkomponowaną reklamę w formie nazwy, logo lub logotypu fundatora, nieprzekraczającą 5% powierzchni tego malowidła, wykonaną w technice tożsamej z techniką wykonania malowidła i w spójnej z nim kolorystyce; 13) panelu reklamowym – należy przez to rozumieć urządzenie reklamowe zawierające menu lokalu gastronomicznego wykonane z metalu, tworzywa sztucznego, drewna lub szkła o powierzchni do 5m 2 ; 14) polu szyldowym – należy przez to rozumieć przestrzeń na elewacji zawierającej witrynę lub główne wejście do budynku, zamykającą się między górną krawędzią witryny, otworu drzwiowego lub linią otworów okiennych pierwszej kondygnacji nadziemnej a elementem oddzielającym pierwszą kondygnację nadziemną od kondygnacji wyższych, w postaci gzymsu, podziału w wykończeniu elewacji, a w przypadku gdy taki element nie występuje – dolną krawędzią balkonu, dolną krawędzią okien kolejnej kondygnacji, zwieńczeniem elewacji albo linią dachu; 15) przezierności ogrodzenia – należy przez to rozumieć wyrażony procentowo stosunek powierzchni otworów umożliwiających naturalny przepływ powietrza w ogrodzeniu, do całkowitej powierzchni płaszczyzny ogrodzenia włącznie z bramami i furtkami; 16) pylonie reklamowym – należy przez to rozumieć wolnostojące urządzenie reklamowe, mocowane w gruncie bez wyodrębnionej podstawy, o wysokości nie większej niż 7 m i szerokości nie większej niż 3 m, charakteryzujące się zwartą strukturą; 17) reklamowej siatce ochronnej – należy przez to rozumieć baner reklamowy sytuowany na rusztowaniach budynków lub budowli, wyłącznie na okres trwania budowy lub modernizacji jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy; te same lub kolejne działania reklamowe mogą być prowadzone na rusztowaniach na danej elewacji nie wcześniej niż po upływie 5 lat, liczonych od ostatniego dnia okresu, określonego w niniejszym punkcie; 18) słupie ogłoszeniowym – należy przez to rozumieć urządzenie reklamowe w formie walca lub graniastosłupa o wysokości nie większej niż 4,0 m i szerokości nie większej niż 1,75 m; 19) stojaku reklamowym – należy przez to rozumieć wolnostojące, przestawne urządzenie reklamowe: a) z dwustronną powierzchnią ekspozycyjną o wymiarach nie większych niż 1,0x0,7 m w układzie pionowym, lub

b) składane, w formie dwóch podpierających się wzajemnie płaszczyzn o powierzchni nie większej niż 0,5 m 2 każda, wysokości urządzenia po rozłożeniu nie większej niż 1,2 m, szerokości urządzenia nie większej niż 0,6 m, powierzchni terenu zajmowanego przez urządzenie nie większej niż 0,5 m 2 ;

20) szyldzie semaforowym – należy przez to rozumieć wysuniętą poza płaszczyznę elewacji budynku tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe mocowane w sposób prostopadły bezpośrednio do elewacji budynku; 21) ścianie ślepej – należy przez to rozumieć ścianę bez otworów drzwiowych, mogącą posiadać otwory okienne wyłącznie na ścianie szczytowej; 22) tablicy informacyjnej – należy przez to rozumieć tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe stanowiące wyłącznie element informacji: a) turystycznej o powierzchni nie większej niż 4 m 2 ,
b) przyrodniczej,

c) porządkowej, w szczególności system informacji miejskiej, a także tablice porządkujące ruch w ramach parkingów o maksymalnych wymiarach 0,6x0,9 m lub

d) tablice informujące o realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków publicznych;


23) totemie reklamowym - należy przez to rozumieć urządzenie reklamowe w postaci wysokiego słupa lub innej pionowej konstrukcji, mocowanej w gruncie bez wyodrębnionej podstawy, o wysokości nie mniejszej niż 5 m, w którego górnej części umieszczone są nie więcej niż dwa loga lub logotypy reklamowanej działalności gospodarczej; 24) urządzeniu grupującym szyldy – należy przez to rozumieć tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe lub zwartą kompozycję szyldów, w ramach którego na jednej tablicy lub urządzeniu, albo w ramach zwartej kompozycji szyldów, możliwe jest zamieszczenie w równych odstępach od siebie, w sposób spójny w zakresie materiału i formatu, informacji o działalnościach prowadzonych na nieruchomości; 25) witrynie – należy przez to rozumieć okno wystawowe w parterze budynku, rozumiane łącznie jako płaszczyzna szklenia witryny oraz przestrzeń zawarta pomiędzy płaszczyzną szklenia witryny a równoległą do niej płaszczyzną wyznaczoną przez wewnętrzne krawędzie ościeża witryny.
§ 3. Uchwała nie dotyczy: 1) aranżacji witryn lokalizowanych od wewnętrznej strony lokalu, w którym prowadzona jest działalność, odsuniętych nie mniej niż o 0,1 m od szyby witryny, o łącznej powierzchni ekspozycji nie większej niż 50% powierzchni otworu okiennego;
2) tymczasowych tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych promujących wydarzenie artystyczne, sportowe, edukacyjne lub rekreacyjne organizowane pod patronatem organów administracji rządowej, samorządowej lub organizacji pozarządowych, sytuowanych w okresie nie dłuższym niż 21 dni przed wydarzeniem, w trakcie trwania wydarzenia i nie dłuższym niż 3 dni po zakończeniu wydarzenia;
3) informacji umieszczanych na pojemnikach na selektywną zbiórkę odpadów komunalnych.

§ 4. Dla wszystkich tablic reklamowych i urządzeń reklamowych ustala się: 1) zakaz:
a) mocowania do balkonów, balustrad, rynien, wykuszy lub zadaszeń,

b) zasłaniania detali architektonicznych,

c) zasłaniania otworów bramowych, drzwiowych lub okiennych,

d) stosowania banerów reklamowych,

e) stosowania powierzchni ekspozycyjnej świecącej zmiennej,

f) stosowania tła lub elementów konstrukcyjnych wykonanych w kolorach refleksyjnych lub odblaskowych,

g) sytuowania konstrukcji wolnostojących na terenach zieleni, z wyjątkiem gablot ekspozycyjnych, tablic informacyjnych oraz słupów ogłoszeniowych,

h) sytuowania na drzewach,

i) sytuowania na dachach spadzistych;


2) nakaz:
a) stosowania urządzeń grupujących szyldy, jeśli w budynku lub na nieruchomości, posiadającej wspólne dla wszystkich działalności wejście lub wjazd, działalność prowadzą co najmniej 3 podmioty,

b) sytuowania całości fundamentu pod poziomem terenu dla tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych trwale związanych z gruntem, lub ukrycia w bryle tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego jego fundamentu powierzchniowego sytuowanego bezpośrednio na gruncie.


§ 5. 1. Określone w uchwale odległości tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych od innych tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych, granic działek ewidencyjnych albo budynków mierzy się w poziomie, w miejscu ich najmniejszego oddalenia.
2. Określone w uchwale wysokości obiektów małej architektury, ogrodzeń, wolnostojących tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych rozumiane są jako pionowa odległość liczona od poziomu gruntu rodzimego do najwyższego punktu tego obiektu.
3. Określone w uchwale powierzchnie tablic lub urządzeń reklamowych rozumiane są jako powierzchnie służące ekspozycji reklamy.

Rozdział 2.
§ 6. W zakresie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, na wszystkich obszarach : 1) ustala się zakaz:
a) lokalizacji obiektów o wysokości większej niż 5,0 m,

b) sytuowania obiektów odbijających lub emitujących światło o zmieniającym się natężeniu błyskowym lub pulsującym;


2) do wykonania obiektów małej architektury dopuszcza się: drewno, materiały drewnopodobne, stopy metali, stal, żeliwo, aluminium, kamień naturalny i jego imitacje, szkło i jego imitacje, beton, w tym beton architektoniczny.

Rozdział 3.
§ 7. 1. W zakresie ogólnych zasad i warunków sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych niebędących szyldami, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, z zastrzeżeniem § 4 i § 8, na wszystkich obszarach : 1) zakazuje się sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych niebędących szyldami, z wyjątkiem:
a) tablic informacyjnych,

b) reklamowych siatek ochronnych,

c) gablot ekspozycyjnych:
- sytuowanych na nieruchomościach, na których znajdują się budynki użyteczności publicznej lub na terenach zieleni,

- na jednej nieruchomości dopuszcza się nie więcej niż dwie gabloty ekspozycyjne,d) urządzeń citylight zintegrowanych w ramach wiat przystankowych lub peronowych – nie więcej niż trzy urządzenia w ramach jednej wiaty,

e) tablic reklamowych naklejanych na szyby witryn, okien, drzwi lub na meble zewnętrzne o łącznej powierzchni reklamowej nie większej niż 0,4 m 2 ,
f) paneli reklamowych – dwóch, w odległości nie większej niż 50 m od budynku restauracji, o ile restauracja prowadzi bezpośrednią sprzedaż klientom zmotoryzowanym;


2) zakazuje się sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych niebędących szyldami:
a) na budynkach zabytkowych z wyjątkiem tablic informacyjnych,

b) na nieruchomościach gruntowych, na których znajdują się budynki zabytkowe, z wyjątkiem wolnostojących tablic informacyjnych i wolnostojących gablot ekspozycyjnych.


§ 8. 1. Na obszarze I , w zakresie szczegółowych zasad i warunków sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych niebędących szyldami, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, dopuszcza się zastosowanie poniżej określonych rodzajów tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych niebędących szyldami: 1) słupów ogłoszeniowych sytuowanych w odległościach nie mniejszych niż 200 m pomiędzy poszczególnymi słupami;
2) tablic reklamowych na ogrodzeniach:
a) w całości sytuowanych na jednym przęśle oraz poniżej górnej krawędzi ogrodzenia,

b) o powierzchni nie większej niż 0,25 m 2 ,
c) nie więcej niż jedna tablica reklamowa dla jednej nieruchomości;


3) stojaków reklamowych:
a) sytuowanych w odległości nie mniejszej niż 3 m od zewnętrznej krawędzi jezdni,

b) nie więcej niż jeden na każdy lokal.


2. Na obszarze II , w zakresie szczegółowych zasad i warunków sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych niebędących szyldami, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, z wyjątkiem przewidzianym w ust. 3, dopuszcza się zastosowanie poniżej określonych rodzajów tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych niebędących szyldami: 1) urządzeń citylight:
a) sytuowanych w odległościach nie mniejszych niż 200 m pomiędzy poszczególnymi citylightami – dla urządzeń wolnostojących,

b) nie więcej niż trzy na budynku, z zastrzeżeniem, że dolna krawędź urządzenia nie może się znajdować na wysokości wyższej niż 1 m nad poziomem terenu – dla urządzeń umieszczanych na budynkach handlowo-usługowych;


2) słupów ogłoszeniowych sytuowanych w odległościach nie mniejszych niż 200 m pomiędzy poszczególnymi słupami;
3) billboardów odsuniętych od:
a) ściany najbliższego budynku o nie mniej niż 5 m,

b) sąsiedniego urządzenia tego samego typu o nie mniej niż 300 m;


4) tablic wolnostojących sytuowanych na nieruchomościach, na których zlokalizowane są budynki handlowo-usługowe o powierzchni większej niż 1000 m 2 : a) o powierzchni nie większej niż 18 m 2 ,
b) nie więcej niż dwie na każde rozpoczęte 0,5 ha terenu;


5) pylonów reklamowych lub totemów reklamowych sytuowanych na nieruchomościach, na których zlokalizowane są budynki handlowo-usługowe o powierzchni większej niż 400 m 2 lub stacje paliw płynnych: a) odsuniętych od ściany najbliższego budynku minimum o 5 m,

b) nie więcej niż po jednym pylonie reklamowym lub totemie reklamowym dla jednej nieruchomości;


6) masztów flagowych sytuowanych na nieruchomościach, na których zlokalizowane są budynki handlowo-usługowe o powierzchni większej niż 400 m 2 : a) o wysokości nie większej niż 10 m,

b) nie więcej niż trzy maszty flagowe dla jednej nieruchomości;


7) tablic reklamowych na ogrodzeniach:
a) w całości sytuowanych na jednym przęśle oraz poniżej górnej krawędzi ogrodzenia,

b) o powierzchni nie większej niż 2 m 2 ,
c) nie więcej niż jedna tablica reklamowa dla jednej nieruchomości;


8) liter przestrzennych sytuowanych na budynkach handlowo-usługowych o powierzchni:
a) nie większej niż 1000 m 2 – łączna powierzchnia reklamowa nie może przekroczyć 10 m 2 ,
b) większej niż 1000 m 2 : - o wysokości nie większej niż 3 m,

- o długości nieprzekraczającej 30% długości elewacji, na której się znajdują,

- nie więcej niż dwa urządzenia reklamowe na budynku;9) kasetonów sytuowanych na budynkach handlowo-usługowych o powierzchni większej niż 500 m 2 : a) o powierzchni nie większej niż 18 m 2 ,
b) nie więcej niż cztery na budynku;


10) tablic reklamowych sytuowanych na budynkach handlowo-usługowych:
a) o powierzchni nie większej niż 18 m 2 ,
b) nie więcej niż:
- jedna tablica reklamowa na budynku – dla tablic umieszczanych na budynkach handlowo-usługowych o powierzchni nie większej niż 1000 m 2 ,
- cztery tablice reklamowe na budynku – dla tablic umieszczanych na budynkach handlowo-usługowych o powierzchni większej niż 1000 m 2 ;


11) grafik reklamowych:
a) o powierzchni nie większej niż 4 m 2 ,
b) nie więcej niż jedna grafika reklamowa na budynku;


12) murali reklamowych;
13) stojaków reklamowych:
a) sytuowanych w odległości nie mniejszej niż 4 m od zewnętrznej krawędzi jezdni,

b) nie więcej niż cztery na każdy lokal.


3. Na obszarze II, dla jednej nieruchomości, na której zlokalizowany jest budynek handlowo-usługowy dopuszcza się zastosowanie nie więcej niż trzech rodzajów tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych niebędących szyldami.
4. Na obszarze III , w zakresie szczegółowych zasad i warunków sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych niebędących szyldami, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, dopuszcza się zastosowanie poniżej określonych rodzajów tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych niebędących szyldami: 1) tablic wolnostojących o powierzchni nie większej niż 4 m 2 ; 2) masztów flagowych:
a) o wysokości nie większej niż 12 m,

b) nie więcej niż trzy maszty flagowe dla jednej nieruchomości;


3) tablic reklamowych na ogrodzeniach:
a) sytuowanych poniżej górnej krawędzi ogrodzenia,

b) o powierzchni nie większej niż 3 m 2 ,
c) nie więcej niż jedna tablica reklamowa dla jednej nieruchomości;


4) liter przestrzennych:
a) sytuowanych w jednorodny dla całego budynku sposób równolegle do elewacji budynku,

b) górna krawędź urządzenia reklamowego nie może wystawać poza zwieńczenie elewacji albo linię dachu,

c) nie więcej niż dwa urządzenia reklamowe dla jednej nieruchomości.


5. Na obszarze IV , w zakresie szczegółowych zasad i warunków sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych niebędących szyldami, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, dopuszcza się zastosowanie poniżej określonych rodzajów tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych niebędących szyldami: 1) słupów ogłoszeniowych sytuowanych w odległościach nie mniejszych niż 500 m pomiędzy poszczególnymi słupami;
2) tablic reklamowych na ogrodzeniach:
a) w całości sytuowanych na jednym przęśle oraz poniżej górnej krawędzi ogrodzenia,

b) o powierzchni nie większej niż 2 m 2 ,
c) nie więcej niż jedna tablica reklamowa;


3) tablic reklamowych sytuowanych równolegle na elewacji budynku:
a) umieszczonych w polu szyldowym albo obok głównego wejścia do lokalu,

b) o powierzchni nie większej niż 1 m 2 ,
c) nie więcej niż jedna tablica reklamowa;


4) stojaków reklamowych:
a) sytuowanych w odległości nie mniejszej niż 3 m od zewnętrznej krawędzi jezdni,

b) nie więcej niż dwa na każdy lokal.


Rozdział 4.
§ 9. 1. Na obszarze I w zakresie zasad i warunków sytuowania szyldów, gabarytów oraz ich liczby, z zastrzeżeniem § 4, w ramach jednej działalności dopuszcza się stosowanie nie więcej niż dwóch rodzajów szyldów : 1) wyłącznie jednego z poniżej określonych: a) w formie liter przestrzennych:
- sytuowanych na budynku w polu szyldowym albo obok głównego wejścia do lokalu lub na budowli,

- o wysokości nie większej niż 0,8 m,

- dla każdego lokalu lub budowli dopuszcza się nie więcej niż trzy szyldy,b) w formie kasetonów:
- sytuowanych w na budynku polu szyldowym lub na budowli,

- dla budynków dopuszcza się kasetony o szerokości nie większej niż szerokość witryny, a w przypadku jej braku – szerokość otworu okiennego lub drzwiowego i o wysokości nie większej niż 0,5 m,

- dla budowli dopuszcza się kasetony o powierzchni nie większej niż 4 m 2 ,
- zakazuje się sytuowania na budynkach zabytkowych,

- dla każdego lokalu lub budowli dopuszcza się jeden szyld,c) w formie tablic montowanych bezpośrednio i równolegle do elewacji:
- sytuowanych na budynku w polu szyldowym albo obok głównego wejścia do lokalu, na budowli lub obiekcie małej architektury, w których prowadzona jest działalność gospodarcza,

- o powierzchni nie większej niż 1 m 2 ,
- dla każdego lokalu, budowli lub obiektu małej architektury dopuszcza się jeden szyld,d) naklejanych na górną część witryny, okna lub drzwi wejściowych do lokalu, oddzielonych poziomym szprosem od części dolnej,

e) na lambrekinach markiz; lub


2) wyłącznie jednego z poniżej określonych: a) semaforowych na budynku:
- sytuowanych w polu szyldowym, z zastrzeżeniem, że dolna krawędź szyldu nie może znajdować się na wysokości mniejszej niż 2,5 m nad poziomem terenu,

- wysuniętych na odległość nie większą niż 0,8 m od ściany budynku, na której jest usytuowany,

- o powierzchni nie większej niż 0,5 m 2 ,
- dla każdego lokalu dopuszcza się jeden szyld,b) naklejanych na szyby witryn, okien lub drzwi wejściowych do lokalu, o powierzchni nie większej niż 10% powierzchni pojedynczego szklenia,

c) na ogrodzeniu:
- w całości sytuowanych na jednym przęśle oraz poniżej górnej krawędzi ogrodzenia,

- o powierzchni nie większej niż 0,5 m 2 , z wyjątkiem urządzeń grupujących szyldy, których powierzchnia nie może być większa niż 2 m 2 ,
- o szerokości nie większej niż trzykrotność jego wysokości,

- dla każdej nieruchomości dopuszcza się jeden szyld,d) wolnostojących:
- sytuowanych prostopadle do zewnętrznej krawędzi jezdni drogi publicznej,

- o wysokości nie większej niż 2,5 m i powierzchni nie większej niż 0,5 m 2 , z wyjątkiem urządzeń grupujących szyldy, których powierzchnia nie może być większa niż 2 m 2 ,
- dla każdej nieruchomości dopuszcza się jeden szyld.2. Jeśli lokal, w którym prowadzona jest działalność usytuowany jest u zbiegu dwóch lub więcej ulic, wówczas na obszarze I dla takiej działalności dopuszcza się dwa tego samego rodzaju szyldy określone w ust. 1 pkt 1 lit. b i c oraz ust. 1 pkt 2 lit. a, wykonane w tej samej technologii, każdy mocowany z innej strony budynku. 3. Dopuszcza się sytuowanie szyldów wymienionych w ust. 1 pkt 1 lit. a pomiędzy boczną krawędzią ściany a najbliższą zewnętrzną linią pionową okien budynku, jeżeli odległość ta wynosi nie mniej niż 5 m, przy czym szyld musi być oddalony od krawędzi ściany i okien budynku o nie mniej niż 0,5 m.

§ 10. 1. Na obszarze II w zakresie zasad i warunków sytuowania szyldów, gabarytów oraz ich liczby, z zastrzeżeniem § 4, w ramach jednej działalności dopuszcza się stosowanie nie więcej niż dwóch rodzajów szyldów : 1) wyłącznie jednego z poniżej określonych: a) w formie liter przestrzennych:
- sytuowanych równolegle do elewacji budynku lub budowli, z zastrzeżeniem, że górna krawędź szyldu nie może wystawać poza zwieńczenie elewacji lub linię dachu, a dla budynków mieszkalnych dopuszcza się sytuowanie szyldów wyłącznie w polu szyldowym,

- dla budowli lub budynków o powierzchni nie większej niż 500 m 2 dla każdego lokalu dopuszcza się nie więcej niż trzy szyldy, przy czym wysokość szyldu nie może być większa niż 1 m,
- dla budowli lub budynków o powierzchni większej niż 500 m 2 dla każdego budynku dopuszcza się nie więcej niż trzy szyldy, przy czym wysokość szyldu nie może być większa niż 2 m i długość szyldu nie może przekraczać 30% długości elewacji, na której się znajduje,


b) w formie kasetonów:
- sytuowanych w polu szyldowym,

- dla budynków o powierzchni nie większej niż 1000 m 2 powierzchnia kasetonu nie może być większa niż 6 m 2 ,
- dla budynków o powierzchni większej niż 1000 m 2 powierzchnia kasetonu nie może być większa niż 18 m 2 ,
- zakazuje się sytuowania na budynkach zabytkowych,

- się jeden dla każdego lokalu dopuszcza szyld,c) w formie tablic montowanych bezpośrednio i równolegle do elewacji:
- sytuowanych na budynku w polu szyldowym albo obok głównego wejścia do lokalu, na budowli lub obiekcie małej architektury, w których prowadzona jest działalność gospodarcza,

- dla budynków o powierzchni nie większej niż 1000 m 2 powierzchnia szyldu nie może być większa niż 4 m 2 ,
- dla budynków o powierzchni większej niż 1000 m 2 powierzchnia szyldu nie może być większa niż 12 m 2 ,
- dla każdego lokalu, budowli lub obiektu małej architektury dopuszcza się jeden szyld,d) w formie grafik reklamowych:
- sytuowanych na budynku w polu szyldowym, na budowli lub obiekcie małej architektury, w których prowadzona jest działalność gospodarcza,

- o powierzchni nie większej niż 4 m 2 ,
- dla każdego lokalu, budowli lub obiektu małej architektury dopuszcza się jeden szyld,e) naklejanych na górną część witryny, okna lub drzwi wejściowych do lokalu, oddzielonych poziomym szprosem od części dolnej,

f) na lambrekinach markiz; lub


2) wyłącznie jednego z poniżej określonych: a) semaforowych na budynku:
- sytuowanych w polu szyldowym, z zastrzeżeniem, że dolna krawędź szyldu nie może znajdować się na wysokości mniejszej niż 2,5 m nad poziomem terenu,

- wysuniętych na odległość nie większą niż 1 m od ściany budynku, na której jest usytuowany,

- o powierzchni nie większej niż 1 m 2 ,
- dla każdego lokalu dopuszcza się jeden szyld,b) naklejanych na szyby witryn, okien lub drzwi wejściowych do lokalu, o powierzchni nie większej niż 25% powierzchni pojedynczego szklenia,

c) na ogrodzeniu:
- w całości sytuowanych na jednym przęśle oraz poniżej górnej krawędzi ogrodzenia,

- o powierzchni nie większej niż 2 m 2 , z wyjątkiem urządzeń grupujących szyldy, których powierzchnia nie może być większa niż 4 m 2 ,
- o szerokości nie większej niż trzykrotność jego wysokości,

- dla każdej nieruchomości dopuszcza się jeden szyld,d) wolnostojących:
- sytuowanych prostopadle lub równolegle do zewnętrznej krawędzi jezdni drogi publicznej,

- o wysokości nie większej niż 3,5 m i powierzchni nie większej niż 3 m 2 , z wyjątkiem urządzeń grupujących szyldy, których powierzchnia nie może być większa niż 6 m 2 ,
- dla każdej nieruchomości dopuszcza się jeden szyld.2. Jeśli lokal, w którym prowadzona jest działalność usytuowany jest u zbiegu dwóch lub więcej ulic, wówczas na obszarze II dla takiej działalności dopuszcza się dwa tego samego rodzaju szyldy określone w ust. 1 pkt 1 lit. b, c i d oraz ust. 1 pkt 2 lit. a, wykonane w tej samej technologii, każdy mocowany z innej strony budynku. 3. Dopuszcza się sytuowanie szyldów wymienionych w ust. 1 pkt 1 lit. b, c i d pomiędzy boczną krawędzią ściany a najbliższą zewnętrzną linią pionową okien budynku, jeżeli odległość ta wynosi nie mniej niż 3 m, przy czym szyld musi być oddalony od krawędzi ściany i okien budynku o nie mniej niż 0,5 m.

§ 11. Na obszarze III w zakresie zasad i warunków sytuowania szyldów, gabarytów oraz ich liczby, z zastrzeżeniem § 4, w ramach jednego budynku dopuszcza się stosowanie wyłącznie dwóch z poniżej określonych rodzajów szyldów jednak nie więcej niż jednego sytuowanego na elewacji budynku: 1) w formie liter przestrzennych:
a) sytuowanych równolegle do elewacji budynku lub budowli,

b) o wysokości nie większej niż 1,5 m,

c) górna krawędź szyldu nie może wystawać poza zwieńczenie elewacji lub linię dachu,

d) dla każdego lokalu lub budowli dopuszcza się nie więcej niż trzy szyldy;


2) w formie kasetonów lub tablic montowanych bezpośrednio i równolegle do elewacji:
a) o powierzchni nie większej niż 25 m 2 ,
b) górna krawędź szyldu nie może wystawać poza zwieńczenie elewacji lub linię dachu,

c) dla każdego budynku dopuszcza się nie więcej niż dwa szyldy;


3) w formie grafik reklamowych, dla których w ramach każdego budynku dopuszcza się nie więcej niż dwa szyldy;
4) na ogrodzeniu:
a) sytuowanych poniżej górnej krawędzi ogrodzenia,

b) o powierzchni nie większej niż 2 m 2 , z wyjątkiem urządzeń grupujących szyldy, których powierzchnia nie może być większa niż 4 m 2 ,
c) o szerokości nie większej niż trzykrotność jego wysokości,

d) dla każdej nieruchomości dopuszcza się jeden szyld;


5) wolnostojących:
a) sytuowanych prostopadle lub równolegle do zewnętrznej krawędzi jezdni drogi publicznej,

b) o powierzchni nie większej niż 4 m 2 , z wyjątkiem urządzeń grupujących szyldy, których powierzchnia nie może być większa niż 8 m 2 ,
c) dla każdej nieruchomości dopuszcza się jeden szyld.


§ 12. 1. Na obszarze IV w zakresie zasad i warunków sytuowania szyldów, gabarytów oraz ich liczby, z zastrzeżeniem § 4, w ramach jednej działalności dopuszcza się stosowanie nie więcej niż dwóch rodzajów szyldów : 1) wyłącznie jednego z poniżej określonych: a) w formie liter przestrzennych:
- sytuowanych na budynku w polu szyldowym albo obok głównego wejścia do lokalu lub na budowli,

- o wysokości nie większej niż 0,8 m,

- dla każdego lokalu lub budowli dopuszcza się nie więcej niż trzy szyldy,b) w formie kasetonów:
- sytuowanych w na budynku polu szyldowym lub na budowli,

- dla budynków dopuszcza się kasetony o szerokości nie większej niż szerokość witryny, a w przypadku jej braku – szerokość otworu okiennego lub drzwiowego i o wysokości nie większej niż 0,5 m,

- dla budowli dopuszcza się kasetony o powierzchni nie większej niż 4 m 2 ,
- zakazuje się sytuowania na budynkach zabytkowych,

- dla każdego lokalu lub budowli dopuszcza się jeden szyld,c) w formie tablic montowanych bezpośrednio i równolegle do elewacji:
- sytuowanych na budynku w polu szyldowym albo obok głównego wejścia do lokalu, na budowli lub obiekcie małej architektury, w których prowadzona jest działalność gospodarcza,

- o powierzchni nie większej niż 1 m 2 , z wyjątkiem urządzeń grupujących szyldy, których powierzchnia nie może być większa niż 2 m 2 ,
- dla każdego lokalu, budowli lub obiektu małej architektury dopuszcza się jeden szyld,d) naklejanych na górną część witryny, okna lub drzwi wejściowych do lokalu, oddzielonych poziomym szprosem od części dolnej,

e) na lambrekinach markiz; lub


2) wyłącznie jednego z poniżej określonych: a) semaforowych na budynku
- sytuowanych w polu szyldowym, z zastrzeżeniem, że dolna krawędź szyldu nie może znajdować się na wysokości mniejszej niż 2,5 m nad poziomem terenu,

- wysuniętych na odległość nie większą niż 1 m od ściany budynku, na której jest usytuowany,

- o powierzchni nie większej niż 0,5 m 2 ,
- dla każdego lokalu dopuszcza się jeden szyld,b) naklejanych na szyby witryn, okien lub drzwi wejściowych do lokalu, o powierzchni nie większej niż 25% powierzchni pojedynczego szklenia,

c) na ogrodzeniu:
- w całości sytuowanych na jednym przęśle oraz poniżej górnej krawędzi ogrodzenia,

- o powierzchni nie większej niż 1 m 2 , z wyjątkiem urządzeń grupujących szyldy, których powierzchnia nie może być większa niż 3 m 2 ,
- o szerokości nie większej niż trzykrotność jego wysokości,

- dla każdej nieruchomości dopuszcza się jeden szyld,d) wolnostojących:
- sytuowanych prostopadle do zewnętrznej krawędzi jezdni drogi publicznej,

- o wysokości nie większej niż 2,5 m i powierzchni nie większej niż 1 m 2 , z wyjątkiem urządzeń grupujących szyldy, których powierzchnia nie może być większa niż 3 m 2 ,
- dla każdej nieruchomości dopuszcza się jeden szyld.2. Jeśli lokal, w którym prowadzona jest działalność usytuowany jest u zbiegu dwóch lub więcej ulic, wówczas na obszarze IV dla takiej działalności dopuszcza się dwa tego samego rodzaju szyldy określone w ust. 1 pkt 1 lit. b i c oraz ust. 1 pkt 2 lit. a, wykonane w tej samej technologii, każdy mocowany z innej strony budynku. 3. Dopuszcza się sytuowanie szyldów wymienionych w ust. 1 pkt 1 lit. a i b pomiędzy boczną krawędzią ściany a najbliższą zewnętrzną linią pionową okien budynku, jeżeli odległość ta wynosi nie mniej niż 4 m, przy czym szyld musi być oddalony od krawędzi ściany i okien budynku o nie mniej niż 0,5 m.

Rozdział 5.
§ 13. 1. W zakresie zasad i warunków sytuowania ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, na wszystkich obszarach od strony dróg publicznych zakazuje się: 1) lokalizacji ogrodzeń z przęsłami lub panelami wykonanymi z betonowych lub żelbetowych elementów prefabrykowanych;
2) grodzenia terenów zieleni z wyjątkiem cmentarzy;
3) lokalizacji ogrodzeń o przezierności mniejszej niż:
a) 30% dla ogrodzeń drewnianych,

b) 70% dla pozostałych ogrodzeń.


2. Z zastrzeżeniem ust. 3 dopuszcza się maksymalną wysokość ogrodzeń:
1) na obszarze I, II i IV do 1,7 m; 2) na obszarze III do 2,2 m.
3. Dopuszcza się ogrodzenia wyższe niż wymienione w ust. 2:
1) dla placów zabaw i obiektów sportowych;
2) dla ogrodzeń w postaci żywopłotów;
3) w części bram i furtek, których maksymalna wysokość nie może być większa niż 2,2 m.

4. Jeśli ogrodzenie położone jest na granicy obszarów o zróżnicowanych zasadach regulacji, wówczas dla takiego ogrodzenia stosuje się przepisy dla obszaru o wymogu związanym z niższą wysokością ogrodzenia.

Rozdział 6.
§ 14. 1. Ustala się następujące granice obszarów, o których mowa w § 1 ust. 2, z wyłączeniem terenów zamkniętych ustalonych przez inne organy niż ministra właściwego do spraw transportu:
1) Obszar I:
a) część wschodnia, obejmująca obszar Kolumny, której granice przebiegają: - od wschodu: w kierunku południowym wschodnią granicą działki nr 97 i 96 obręb 2, wzdłuż zachodniej linii rozgraniczającej ulicy Zakopiańskiej w kierunku punktu styku działek nr 18/2 obręb 4 oraz 7 i 8/1 obręb 5, następnie wzdłuż zachodniej linii rozgraniczającej ulicy Sandomierskiej na odcinku od ulicy Leśników Polskich do ulicy Swojskiej,

- od południa: w kierunku zachodnim północną linią rozgraniczającą ulicy Swojskiej, południową granicą działek nr 187, 264 i 141 obręb 5 oraz 66 i 55 obręb 6, dalej w kierunku północnym wschodnią granicą działki nr 52 obręb 6, w kierunku zachodniej granicy działki nr 44 obręb 6, zachodnią granicą działki nr 44 obręb 6, następnie w kierunku wschodnim północną granicą działek nr 44, 45 i 46 obręb 6, dalej w kierunku północnym wzdłuż osi ulicy Wojska Polskiego od wysokości północnej granicy działki nr 46 obręb 4 do osi ulicy Leśników Polskich, następnie w kierunku zachodnim osią ulicy Leśników Polskich na odcinku od osi ulicy Wojska Polskiego do skrzyżowania z ulicą Harcerską,

- od zachodu: w kierunku północnym osią ulicy Harcerskiej do zachodniej granicy działki nr 10 obręb 3, zachodnią granicą działek nr 143, 142, 125/2, 125/1 i 124/2 obręb 3 do południowej granicy działki nr 286 obręb 3, w kierunku zachodnim południową granicą działki nr 286 obręb 3 do osi ulicy Niskiej, następnie w kierunku północnym wzdłuż osi ulicy Niskiej do południowej granicy działki nr 9/2 obręb 3, dalej w kierunku wschodnim wzdłuż północnej granicy działek nr 275, 86, 87, 88/1, 88/2, 89, 90/3, 90/2, 91, 92, 93 i 11 obręb 3 w kierunku północnym wzdłuż osi ulicy Skromnej, dalej 25 metrów w kierunku zachodnim wzdłuż północnej granicy działki nr 2 obręb 3, następnie prostopadle do południowej granicy działki nr 301/37 obręb 1, w kierunku zachodnim wzdłuż południowej granicy działek nr 301/37 i 301/36 obręb 1, w kierunku północnym zachodnią granicą działek nr 301/36, 299, 298, 297 i 296 obręb 1, dalej w kierunku zachodnim południową granicą działki nr 314 obręb 1 do wysokości zachodniej granicy działki nr 156/5 obręb 1, w kierunku północnym do wysokości granicy działki nr 156/5 obręb 1m, zachodnią granicą działek nr 156/5 i 156/3 obręb 1, przecinając działkę nr 156/2 obręb 1 na wysokości zachodniej granicy działki nr 129/2 obręb 1, dalej w kierunku północnym wzdłuż zachodniej granicy działek 129/2 i 129/4 obręb 1, w kierunku zachodnim wzdłuż południowej granicy działki nr 81/11 obręb 1 do wysokości zachodniej granicy działki nr 81/6 obręb 1, w kierunku północnym wzdłuż zachodniej granicy działek nr 81/6, 115/1 i 90/14 obręb 1,

- od północy: w kierunku wschodnim wzdłuż północnej granicy działek nr 90/14 i 90/15 obręb 1, w kierunku północnym wzdłuż zachodniej granicy działki nr 90/16 obręb 1, dalej wzdłuż północnej granicy działek nr 90/16, 90/18 i 91 obręb 1 do osi ulicy Sportowej, w kierunku północnym osią ulicy Sportowej do wysokości skrzyżowania z ulicą Cichą, dalej w kierunku wschodnim osią ulicy Cichej do wysokości wschodniej granicy działki nr 2/2 obręb 2, w kierunku południowym wzdłuż wschodniej granicy działek nr 2/2, 3, 4 i 5/1 obręb 2, w kierunku wschodnim wzdłuż północnej granicy działek nr 5/1, 5/2, 38, 34, 32/1, 32/2 obręb 2 do osi ulicy Brzeźnej, w kierunku północnym wzdłuż osi ulicy Brzeźnej do wysokości północnej linii rozgraniczającej ulicy Bocznej, w kierunku wschodnim wzdłuż północnej linii rozgraniczającej ulicy Bocznej, północną linią rozgraniczającą ulicy Brackiej na odcinku od ulicy Bocznej do ulicy Błękitnej, w kierunku południowym wzdłuż wschodniej linii rozgraniczającej ulicy Błękitnej do ulicy Torowej, w kierunku wschodnim wzdłuż południowej granicy działek 75/1, 75,2 i 74 obręb 2,b) część zachodnia, obejmująca tereny ścisłego centrum Łasku, której granice przebiegają: - od północy: w kierunku południowym osią ulicy Objazdowej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Marii Konopnickiej do wysokości skrzyżowania z osią ulicy Warszawskiej,

- od południa: w kierunku zachodnim wzdłuż osi ulicy Warszawskiej na odcinku od osi ulicy Objazdowej do wysokości zachodniej granicy działki nr 400/1 obręb 14, następnie w kierunku południowym wzdłuż zachodniej granicy działek nr 400/1 i 259/4 obręb 14, dalej w kierunku zachodnim osią ulic 9 Maja oraz Górnej do skrzyżowania z ulicą Adama Mickiewicza,

- od zachodu: w kierunku północnym osią ulicy Adama Mickiewicza na odcinku od ulicy Górnej do skrzyżowania z ulicą Stefana Żeromskiego, dalej w kierunku północnym zachodnią granicą działek nr 326/3 i 26 obręb 14, w kierunku wschodnim wzdłuż północnej granicy działki nr 26 obręb 14, w kierunku wschodnim przecinając działkę nr 27 obręb 14 na wysokości północnej granicy działki nr 26 obręb 14, w kierunku północnym zachodnią granicą działki nr 36/1 obręb 14, w kierunku wschodnim północną granicą działki nr 36/1 obręb 14, przecinając działkę nr 37/2 obręb 14 na wysokości północnej granicy działki nr 37/4 obręb 14, północną granicą działek 37/4 i 38/3 obręb 14, dalej w kierunku północnym wzdłuż zachodniej granicy działki nr 53 obręb 14, następnie w kierunku wschodnim wzdłuż północnej granicy działek nr 53, 52, 51, 50, 49/1 obręb 14 i dalej wzdłuż osi ulicy Strażackiej do wysokości osi ulicy Marii Konopnickiej, w kierunku północnym osią ulicy Marii Konopnickiej do skrzyżowania z ulicą Objazdową;2) Obszar II:
a) część południowa , obejmująca tereny Miejsca Obsługi Podróżnych Sięganów przy drodze ekspresowej nr S8,
b) część wschodnia , której granice, z wyłączeniem fragmentu obszaru I znajdującego się wewnątrz tego obszaru, przebiegają: - od wschodu: w kierunku południowym wzdłuż osi działki nr 13 obręb 13 na odcinku od wysokości północnej granicy działki nr 2/8 obręb 13 do ulicy Warszawskiej, w kierunku wschodnim wzdłuż północnej granicy działki nr 102 obręb 13 na odcinku do wysokości wschodniej granicy działki 481 obręb 15 i dalej w kierunku południowym prostopadle do działek nr 102 obręb 13 i 480 obręb 15, wschodnią granicą działki nr 481 obręb 15 do granicy Miasta Łask, następnie w kierunku południowym wzdłuż granicy Miasta Łask na odcinku od wschodniej granicy działki nr 481 obręb 15 do skrzyżowania na ulicy Polnej pomiędzy działkami nr 286 i 378 obręb 26 – Wola Łaska a działkami nr 78/2 i 198/14 obręb 20 włączając działki nr 220/1, 220/2 i 221/5 obręb 16 – Ostrów, 244/1 i 244/2 obręb 26 – Wola Łaska, pas o szerokości 85 m od osi drogi wojewódzkiej nr 473 po obu jej stronach na odcinku od zachodniej granicy działki nr 191 obręb 26 – Wola Łaska do wschodniej granicy działki nr 247/3 – Wola Łaska oraz obszar po południowej stronie drogi wojewódzkiej nr 473 zawarty pomiędzy zachodnią granicą działki nr 217/1 a wschodnią granicą działki nr 194/7 obręb 26 – Wola Łaska, którego południową granicę wyznaczają południowe granice działek nr 217/1, 216/1, 215/1, 211/11, 206/4, 202/4, 201/2, 195/4 i 194/7 obręb 26 – Wola Łaska,

- od południa: w kierunku zachodnim wzdłuż osi ulicy Polnej na odcinku od wysokości wschodniej granicy działki nr 78/2 obręb 20 do wysokości wschodniej granicy działki nr 178/7 obręb 20, następnie w kierunku południowym wzdłuż zachodniej granicy działki nr 179/1 obręb 20 na odcinku do wysokości południowej granicy działki nr 178/6 obręb 20, dalej w kierunku zachodnim południową granicą działki nr 178/6 i 178/5 obręb 20, przecinając działki nr 175 oraz 174 obręb 20 w kierunku południowej granicy działki nr 165/1 obręb 20, południową granicą działki nr 165/1 i 109/6 obręb 20, osią ulicy Pułaskiego, następnie w kierunku północnym wzdłuż osi ulicy Narutowicza do osi ulicy Prostokątnej, dalej w kierunku zachodnim wzdłuż osi ulicy Prostokątnej do wysokości zachodniej granicy działki nr 261/3 obręb 19, następnie w kierunku zachodnim wzdłuż południowej granicy działek nr 261/5, 261/4 i 180/2 obręb 19 do osi ulicy Mickiewicza, w kierunku północnym wzdłuż osi ulicy Mickiewicza do osi ulicy 1 Maja, dalej w kierunku zachodnim wzdłuż osi ulicy 1 Maja do osi ulicy Kwirama,

- od zachodu: w kierunku północnym wzdłuż osi ulicy Kwirama do skrzyżowania z ulicą Widawską, następnie w kierunku wschodnim wzdłuż osi ulicy Widawskiej do zachodniej granicy działki nr 375 obręb 18, w kierunku północnym wzdłuż zachodniej granicy działki nr 375 obręb 18, przecinając ulicę Kilińskiego i dalej wzdłuż osi ulicy Łąkowej do wysokości zachodniej granicy działki nr 278/1 obręb 18, następnie w kierunku północnym wzdłuż zachodniej granicy działek nr 278/1, 279 i 275/1 obręb 18 do osi ulicy Stefana Żeromskiego, dalej w kierunku północnym wzdłuż osi ulicy Stefana Żeromskiego do wysokości południowej granicy działki nr 29 obręb 12,

- od północy: w kierunku wschodnim wzdłuż południowej granicy działki nr 29 obręb 12 na odcinku od ulicy Stefana Żeromskiego do wysokości wschodniej granicy działki nr 30/5 obręb 12, w kierunku południowym wzdłuż wschodniej granicy działek nr 30/5, 30/6 i 33 obręb 12 do północnej granicy działki nr 78/12 obręb 12, dalej w kierunku wschodnim wzdłuż północnej granicy działek nr 78/2, 84/1 i 84/3 obręb 12, przecinając działkę nr 80 obręb 12 w kierunku północnej granicy działki nr 84/2 obręb 12, północną i wschodnią granicą działek nr 82/4 i 79/1 obręb 12, dalej w kierunku wschodnim wzdłuż osi ulicy Objazdowej do wysokości północnej granicy działki nr 75/1 obręb 14, dalej w kierunku wschodnim wzdłuż północnej granicy działki nr 75/1 obręb 14, następnie wzdłuż osi działki nr 75/1 obręb 14 i 54/1 obręb 13 na odcinku od wschodniej granicy działki nr 103/2 obręb 14 do zachodniej granicy działki nr 99/13 obręb 13, dalej w kierunku południowym wzdłuż wschodniej granicy działek nr 54/1 i 94 obręb 13 do osi ulicy Warszawskiej, dalej w kierunku wschodnim wzdłuż osi ulicy Warszawskiej do zachodniej granicy działki nr 12/1 obręb 13, następnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 12/1 obręb 13 do wysokości zachodniej granicy działki nr 21 obręb 13, w kierunku wschodnim, przecinając działkę nr 21 obręb 13 w kierunku północnej granicy działki nr 22/2 obręb 13, północną granicą działek nr 22/2, 23/2, 24/2, 25/2, 26/2, 27/2, 28/2 obręb 13, zachodnią granicą działki nr 29/1 obręb 13, następnie wzdłuż południowej granicy działki nr 2/9 obręb 13 na odcinku od zachodniej granicy działki nr 29/1 obręb 13 do zachodniej granicy działki nr 13 obręb 13,c) część zachodnia, którego granice przebiegają: - od wschodu: w kierunku południowym, przecinając działki nr 208/3, 208/12, 208/9 i 12 obręb 9 na wysokości zachodniej granicy działki nr 264/2 obręb 15 do północnej granicy działki nr 13/1 obręb 9, wzdłuż wschodniej granicy działek nr 13/1, 13/2 i 2/1 obręb 9, dalej w kierunku wschodnim wzdłuż północnej granicy działki nr 3 obręb 9 do wysokości wschodniej granicy działki nr 4/1 obręb 9, w kierunku południowym, przecinając działkę nr 3 obręb 9 w kierunku wschodniej granicy działki nr 4/1 obręb 9, w kierunku zachodnim wzdłuż południowej granicy działki nr 3 obręb 9, przecinając działkę nr 9/2 obręb 9 w kierunku wschodniej granicy działki nr 532 obręb 15 – Orchów, wschodnią granicą działki nr 532 obręb 15 – Orchów, w kierunku zachodnim wzdłuż południowej granicy działki nr 539 obręb 15 – Orchów do wschodniej granicy działki nr 585 obręb 15 – Orchów i dalej w kierunku południowym wzdłuż wschodniej granicy działki nr 585 obręb 15 – Orchów,

- od południa: w kierunku zachodnim wzdłuż północnej granicy działki nr 631 obręb 15 – Orchów na odcinku od wschodniej granicy działki nr 585 obręb 15 – Orchów do zachodniej granicy działki nr 619 obręb 15 – Orchów, następnie wzdłuż południowych granic działek nr 620/2, 621/2, 622/2, 623, 624/1 i 625 obręb 15 – Orchów,

- od zachodu: w kierunku północnym wzdłuż zachodniej granicy działki nr 625 obręb 15 – Orchów, następnie w kierunku zachodnim wzdłuż południowej granicy działki nr 626 obręb 15 – Orchów i dalej w kierunku północnym wzdłuż jej zachodniej granicy do wysokości osi drogi wojewódzkiej nr 482, następnie w kierunku północnym wzdłuż osi działki nr 468 obręb 15 – Orchów na odcinku od osi drogi wojewódzkiej nr 482 do wysokości zachodniej granicy działki nr 417 obręb 15 – Orchów, wzdłuż zachodniej i północnej granicy działki nr 417 obręb 15 – Orchów i dalej, przecinając działkę nr 411 obręb 15 – Orchów na wysokości północnej granicy działki nr 417 obręb 15 – Orchów, w kierunku północnym wzdłuż zachodniej granicy działki nr 409/3 obręb 15 – Orchów,

- od północy: w kierunku wschodnim wzdłuż północnej granicy działki nr 409/3 obręb 15 – Orchów, w kierunku południowym wzdłuż wschodnich granic działek nr 409/3, 409/5 i 409/6 obręb 15 – Orchów, w kierunku wschodnim wzdłuż osi działki nr 468 obręb 15 – Orchów do wysokości wschodniej granicy działki nr 524/5 obręb 15 – Orchów, w kierunku południowym wzdłuż wschodnich granic działek nr 524/5 i 522 obręb 15 – Orchów do wysokości północnej granicy działki nr 520/2 obręb 15 – Orchów, dalej w kierunku wschodnim wzdłuż północnej granicy działki nr 520/2 obręb 15 – Orchów do wysokości zachodniej granicy działki nr 362 obręb 15 – Orchów, w kierunku wschodnim wzdłuż osi działki nr 468 obręb 15 – Orchów do zachodniej granicy działki nr 293 obręb 15 – Orchów, w kierunku północnym zachodnią granicą działek nr 293 i 292/2 obręb 15 – Orchów, południową granicą działek nr 294/2 i 296 obręb 15 – Orchów, zachodnią granicą działki nr 296 obręb 15 – Orchów do wysokości południowej granicy działki nr 299/1 obręb 15 – Orchów, południową granicą działek nr 299/1, 301/3, 302/2, 302/9 i 303/3 obręb 15 – Orchów, zachodnią granicą działki nr 303/3 obręb 15 – Orchów na odległość 20 m w kierunku północnym, w kierunku zachodnim w odległości 55 m na południe od osi drogi wojewódzkiej nr 473 do zachodniej granicy działki nr 316/6 obręb 15 – Orchów, w kierunku zachodnim wzdłuż południowej granicy działek nr 316/6 i 316/4 obręb 15 – Orchów do zachodniej granicy działki nr 316/7 obręb 15 – Orchów przecinając ją na wysokości południowej granicy działki nr 316/4 obręb 15 – Orchów, w kierunku północnym wzdłuż zachodniej granicy działki nr 316/7 obręb 15 – Orchów i dalej do granicy Miasta Łask na wysokości zachodniej granicy działki nr 119 obręb 15 – Orchów, następnie w kierunku wschodnim wzdłuż granicy Miasta Łask do wysokości wschodniej granicy działki nr 265 obręb 15 – Orchów wraz z pasem o szerokości 50 m od osi drogi wojewódzkiej nr 473 po obu jej stronach na odcinku od północnej granicy Miasta Łask do wysokości północnego punktu styku działek nr 117 i 116 obręb 15 - Orchów;3) Obszar III:
a) część południowa, której granice przebiegają: - od wschodu: w kierunku południowym wzdłuż drogi wojewódzkiej 473 na odcinku od wysokości północnej granicy działki nr 46/1 obręb 26 – Wola Łaska do wysokości wschodniej granicy działki nr 21 obręb 23 – Teodory, w kierunku południowym wzdłuż wschodniej granicy działek nr 21 i 20 obręb 23 – Teodory do wysokości południowej granicy działki nr 99/2 obręb 23 – Teodory, następnie w kierunku wschodnim, przecinając działki nr 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 obręb 23 – Teodory do wysokości południowej granicy działki nr 99/2 obręb 23 – Teodory i dalej wzdłuż tej granicy do wysokości wschodniej granicy działki nr 89 obręb 23 – Teodory, następnie w kierunku południowym wzdłuż wschodniej granicy działki nr 89 obręb 23 – Teodory, w kierunku zachodnim wzdłuż południowych granic działek nr 89, 88, 87, 86, 85/2, 84, 83, 82, 81 obręb 23 – Teodory, w kierunku południowym wzdłuż wschodniej granicy działki nr 80/2 obręb 12 – Mauryca do drogi ekspresowej nr S8,

- od południa: w kierunku zachodnim wzdłuż drogi ekspresowej nr S8 na odcinku od wschodniej granicy działki nr 80/2 obręb 12 – Mauryca wysokości południowej granicy działki nr 58 obręb 12 – Mauryca,

- od zachodu: w kierunku północnym przecinając działkę nr 142/7 obręb 12 na wysokości południowej granicy działki nr 58 obręb 12 – Mauryca, następnie wzdłuż południowej granicy działki nr 58 obręb 12 – Mauryca, zachodnimi granicami działek nr 58 obręb 12 – Mauryca, nr 5, 2 i 1/4 obręb 23 – Teodory oraz nr 146/4 i 146/6 obręb 26 – Wola Łaska do wysokości południowej granicy działki 144/4 obręb 26 – Wola Łaska, w kierunku zachodnim przecinając działkę nr 253 obręb 26 – Wola Łaska na wysokości południowej granicy działki 144/4 obręb 26 – Wola Łaska i dalej wzdłuż północnej granicy działki nr 145 obręb 26 – Wola Łaska, następnie w kierunku północnym wzdłuż zachodniej granicy działki nr 122 obręb 26 – Wola Łaska,

- granic działek nr 146/6 i 146/8 obręb 26 – Wola Łaska, w kierunku północnym wzdłuż zachodniej i północnej granicy działki nr 146/1 obręb 26 – Wola Łaska, od północy: w kierunku wschodnim wzdłuż południowej granicy działki nr 158 obręb 26 – Wola Łaska na odcinku od zachodniej granicy działki nr 122 obręb 26 – Wola Łaska do wschodniej granicy działki nr 253 obręb 26 – Wola Łaska z wyjątkiem działek nr 144/5 i 144/6 obręb 26 – Wola Łaska, dalej w kierunku wschodnim wzdłuż północnych,b) część centralna, której granice przebiegają: - od wschodu: w kierunku południowym wzdłuż zachodniej granicy działki nr 12/1 obręb 13 na odcinku od wysokości północnej granicy działki nr 260/1 obręb 12 do osi ulicy Warszawskiej,

- od południa: w kierunku zachodnim wzdłuż osi ulicy Warszawskiej na odcinku od torów kolejowych do wysokości zachodniej granicy działki nr 99/12 obręb 13,

- od zachodu: w kierunku północnym wzdłuż zachodniej granicy działki nr 99/12 obręb 13 do osi działki nr 54/1 obręb 13, w kierunku zachodnim wzdłuż osi działki nr 54/1 obręb 13, w kierunku północnym wzdłuż zachodniej granicy działek nr 55/19 i 56/2 obręb 13 do osi ulicy Armii Krajowej, następnie w kierunku wschodnim wzdłuż osi ulicy Armii Krajowej do wysokości północnej granicy działki nr 213/2 obręb 12, dalej w kierunku północnym wzdłuż zachodniej i północnej granicy działki nr 260/1 obręb 12 do granicy z działką nr 12/1 obręb 13,c) część północna, której granice przebiegają: - od wschodu: wzdłuż zachodniej granicy działki nr 1 obręb 10 na odcinku od północnej granicy Miasta Łask do południowej granicy działki nr 162 obręb 9,

- od południa: w kierunku zachodnim wzdłuż północnej granicy działki nr 110 obręb 9 do wysokości zachodniej granicy działki nr 119 obręb 9, w kierunku południowym wzdłuż zachodniej granicy działki nr 119 obręb 9 do wysokości punktu styku granic działek nr 119, 118 i 108 obręb 9, w kierunku zachodnim wzdłuż południowej granicy działki nr 108 obręb 9 oraz jej przedłużeniem do wschodniej granicy działki nr 112 obręb 9, w kierunku południowym wzdłuż wschodniej granicy działki nr 112 obręb 9, w kierunku zachodnim wzdłuż północnej granicy działki nr 41 obręb 9 do osi ulicy Stefana Żeromskiego,

- od zachodu: w kierunku północnym wzdłuż osi ulicy Stefana Żeromskiego, na odcinku od wysokości wschodniej granicy działki nr 39/4 obręb 9 do wysokości północnej granicy działki nr 4/1 obręb 9, w kierunku wschodnim wzdłuż północnej granicy działki nr 4/1 obręb 9 i dalej w kierunku północnym, przecinając działkę nr 3 obręb 9 na wysokości linii wyznaczonej przez wschodnią granicę działki nr 4/1 obręb 9 do południowej granicy działki nr 2/2 obręb 9 na wysokości wschodniej granicy działki nr 10 obręb 9, w kierunku zachodnim wzdłuż południowej granicy działki nr 2/2 obręb 9, w kierunku północnym wzdłuż zachodniej granicy działek nr 2/2, 10 i 11 obręb 9, następnie w kierunku zachodnim wzdłuż północnej granicy działki nr 13/1 obręb 9 do miejsca, w którym staje się ona linią równoległą do północnej granicy działki nr 12 obręb 9, następnie w kierunku północnym, przecinając działki nr 12, 208/9, 208/12 i 208/3 obręb 9 prostopadle do północnej granicy Miasta Łask,

- od północy: wzdłuż północnej granicy Miasta Łask na odcinku od wysokości zachodniej granicy działki nr 264/2 obręb 15 – Orchów do zachodniej granicy działki nr 1 obręb 10;4) Obszar IV, który obejmuje tereny Gminy Łask nie ujęte w obszarach I, II i III.

2. W dniu wejścia w życie Uchwały terenami zamkniętymi, o których mowa w ust. 1 są następujące tereny zamknięte ustanowione decyzjami ministra obrony narodowej:
1) działka nr 106/17 obręb 20 – Miasto Łask;
2) działki nr 419, 420, 421 i 422 obręb 14 – Miasto Łask;
3) działka nr 1 obręb 10 – Miasto Łask;
4) działka nr 12/1 obręb 13 – Miasto Łask;
5) działka nr 27 obręb 15 – Miasto Łask;
6) działki nr 3 i 164/1 obręb 23 – Teodory;
7) działki nr 74 i 104 obręb 12 – Mauryca;
8) działki nr 74 i 104 obręb 12 – Mauryca;
9) działki nr 154, 243 i 250/1 obręb 26 – Wola Łaska;
10) działka nr 338/2 obręb 28 – Wronowice.

Rozdział 7.
§ 15. 1. Ustala się termin dostosowania istniejących tablic reklamowych i urządzeń reklamowych do zakazów, zasad i warunków określonych w niniejszej uchwale, nie dłuższy niż 24 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały. 2. Określa się następujące warunki dostosowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych do zakazów, zasad i warunków określonych w uchwale: 1) od wielkości określonych w treści uchwały odnoszących się do gabarytów tablic reklamowych i urządzeń reklamowych dopuszcza się nie większe niż 3% odstępstwo dotyczące poszczególnych gabarytów;
2) w przypadku niespełnienia zasad i warunków określonych w § 8 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 lit. a, pkt 2 i 3 lit. b, ust. 5 pkt 1, uzależnionych od wzajemnego dostosowania pomiędzy tablicami reklamowymi lub urządzeniami reklamowymi, obowiązek dostosowania do przepisów uchwały dotyczy tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego według następującej kolejności:
a) większa powierzchnia służąca ekspozycji reklamy,

b) w przypadku jednakowej powierzchni służącej ekspozycji reklamy – większa wysokość względem poziomu najbliższej krawędzi jezdni,

c) w przypadku jednakowej powierzchni służącej ekspozycji reklamy i jednakowej wysokości względem poziomu najbliższej krawędzi jezdni – mniejsza odległość od przecięcia osi jezdni skrzyżowania dróg;


3) w przypadku konieczności usunięcia lub dostosowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, po zakończeniu prac należy naprawić uszkodzenia na elewacji, a także inne ślady po zdemontowanej tablicy reklamowej lub urządzeniu reklamowym oraz uporządkować teren.

3. Istniejące w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały obiekty małej architektury nie wymagają dostosowania do zakazów, zasad i warunków określonych w uchwale. 4. Na wszystkich obszarach określonych w załączniku nr 1 zwalnia się z obowiązku dostosowania do zakazów, zasad lub warunków określonych w uchwale ogrodzenia istniejące w dniu wejścia niniejszej uchwały.
§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. § 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XVIII/203/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 05-02-2020 w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów.pdf (2,55MB)

DOCXZałącznik nr 1 XVIII/203/2020.docx (2,98MB)

DOCXZałącznik nr 2 XVIII/203/2020.docx (5,93KB)