Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 276/2023 Burmistrza Łasku z dnia 03-10-2023 w sprawie zlecenia Zakładowi Komunikacji Miejskiej w Łasku zadania w zakresie realizacji bezpłatnego przewozu pasażerskiego wyborców

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) oraz art. 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277, 2418, z 2023 r. poz. 497), Uchwały Rady Miejskiej w Łasku Nr XX/220/2016 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Komunikacji Miejskiej w Łasku (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2016 r. poz. 2607) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zlecam Zakładowi Komunikacji Miejskiej w Łasku (zwanym dalej ZKM) z siedzibą w 98-100 Łask, ul. Lutomierska 2 zadanie określone w art. 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 ze zm.) w zakresie wykonania bezpłatnego przewozu pasażerskiego wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położnym na obszarze Gminy Łask, w dniu wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
§ 2. 1. ZKM wykonuje zadanie wskazane w §1 w zakresie bezpłatnego przewozu wyborców na obszarze Gminy Łask zgodnie z wytycznymi wskazanymi w art. 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 ze zm.). 2. ZKM wykonuje zlecone zadanie przy wykorzystaniu taboru pozostającego w jego dyspozycji oraz z zachowaniem co najmniej standardów jakościowych tj. zapewnienia należytego stanu taboru w szczególności w zakresie bezpieczeństwa, czystości i estetyki, a także zgodności z normami technicznymi i użytkowymi wynikającymi z obowiązujących przepisów, w tym z zakresu ochrony środowiska, a także posiadającym wszystkie wymagane certyfikaty, dopuszczenia oraz aktualne przeglądy techniczne.
3. ZKM zobowiązuje się do utrzymania rezerwowego taboru autobusowego, gotowego do wyjazdu na linie komunikacyjne określone w dniu wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r., zapewniającego ciągłość realizowania zadania.
4. ZKM jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Gminy Łask o przeszkodach w realizacji zleconego zadania uzasadniających konieczność skorzystania z usług innego przewoźnika w celu zapewnienia ciągłości realizowania tego zadania.

§ 3. 1. Stawka za 1 km wykonanych przewozów pasażerskich wyborców zostanie zróżnicowana według wielkości pojazdu, którym ZKM zrealizuje zlecone zadanie i nie może przekroczyć maksymalnych stawek dla poszczególnego pojazdu określonych poniżej: 1) autobus mogący przewieźć do 22 osób - maksymalna stawka za 1 km - 6 zł;
2) autobus mogący przewieźć do 32 osób - maksymalna stawka za 1 km - 9 zł;
3) autobus mogący przewieźć powyżej 32 osób - maksymalna stawka za 1 km - 12 zł.

2. Rozliczenie zleconego zadania nastąpi poprzez wystawienie przez ZKM noty księgowej wraz z zestawieniem zawierającym dane niezbędne do rozliczenia zleconego zadania, w tym w szczególności określenie:
1) wielkości taboru, którym wykonane zostaną przewozy pasażerskie (ilość miejsc w autobusie);
2) kalkulacji stawki za 1 km w zależności od wielkości pojazdu, jakim wykonywany będzie przewóz wyborców z uwzględnieniem ust. 1;
3) liczby wyborców korzystających z przewozu pasażerskiego;
4) zorganizowanych linii komunikacyjnych w tym długości poszczególnej linii oraz łącznej ilości linii;
5) ilości wykonanych kursów na danej linii komunikacyjnej;
6) łącznej ilości wykonanych kilometrów na liniach komunikacyjnych;
7) łącznego kosztu wykonanych przewozów.

3. Nota księgowa wraz z zestawieniem danych wskazanych w ust.1 zostaną przekazane Gminie Łask przez ZKM bezpośrednio po zakończeniu realizacji zadania, jednak nie później niż do 18 października 2023 r.
4. Nota księgowa zostanie uregulowana przez Gminę Łask w terminie 30 dni od dnia jej wystawienia przez ZKM, nie wcześniej jednak niż po otrzymaniu przez Gminę Łask środków na to zadanie od Wojewody Łódzkiego, zgodnie z art. 37g ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. 2022 r. poz. 1277 ze zm.).

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zakładu Komunikacji Miejskiej w Łasku oraz Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 2762023 Burmistrza Łasku z dnia 03-10-2023 w sprawie zlecenia Zakładowi Komunikacji Miejskiej w.pdf (219,16KB)