Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXIV/806/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 25-10-2023 zmieniająca uchwałę Nr XXXV/473/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 20 października 2021 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Łask oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXV/473/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 20 października 2021 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Łask oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej zmienionej uchwałą Nr XXXVI/480/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16 listopada 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2021 r. poz. 5041, 5601) §2 otrzymuje brzmienie:
§ 2. 1. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można złożyć do Urzędu Miejskiego w Łasku: 1) bezpośrednio poprzez dostarczenie do Biura Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Łasku, ul. Warszawska 14, 98-100 Łask; 2) za pomocą poczty na adres: Urząd Miejski w Łasku, ul. Warszawska 14, 98-100 Łask; 3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatrując formularz deklaracji (format XML, PDF lub DOCX) bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1797, z 2023 r. poz. 1234) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2023 r. poz. 57, 1123, 1234, 1703) z wykorzystaniem: a) kalkulatorów internetowych Przyjazne Deklaracje dostępnych pod adresem https://przyjaznedeklaracje.pl/lask, b) platformy ePUAP http://epuap.gov.pl na adres Urzędu Miejskiego w Łasku /5228wuxejz/SkrytkaESP za pomocą: 1 dedykowanej usługi „Deklaracja, korekta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi” dostępnej w katalogu usług Urzędu Miejskiego w Łasku na platformie ePUAP lub, 2 jako załącznik w postaci pliku formularza w formacie PDF lub DOCX za pomocą usługi „Pismo ogólne do podmiotu publicznego” dostępnej w katalogu usług Urzędu Miejskiego w Łasku, c) publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego dostępnej pod adresem https://edoreczenia.gov.pl na adres doręczeń Urzędu Miejskiego w Łasku AE:PL-35704-31736-SRHRF-19 załączając plik formularza w formacie PDF lub DOCX. 2. Format elektroniczny deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa się jako format danych XML z układem informacji i powiązań między nimi wynikającym ze wzoru deklaracji określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Wzór deklaracji składanej w formie elektronicznej odpowiada wzorowi deklaracji w wersji papierowej określonej załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały ”;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr LXIV8062023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 25-10-2023 zmieniająca uchwałę Nr XXXV4732021 Rady Miejskiej w.pdf (1,45MB)

DOCXZałącznik nr 1 LXIV8062023.docx (792,63KB)

DOCXZałącznik nr 2 LXIV8062023.docx (8,77KB)