Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXIV/807/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 25-10-2023 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na realizację zadań inwestycyjnych obejmujących finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Łask w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688), art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840, z 2023 r. poz. 951, 1688) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Łask w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zwanej dalej „dotacją”. 2. Dotacja może obejmować wyłącznie nakłady konieczne określone w art. 77 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
§ 2. 1. O dotację może ubiegać się osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna posiadająca tytuł prawny do zabytku wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się w gminnej ewidencji zabytków, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego. 2. Jeżeli podmiot ubiegający się o dotację, o którym mowa w ust. 1, prowadzi działalność gospodarczą w tym działalność rolniczą lub działalność w rybołówstwie, dotacja stanowi pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, a jej udzielenie następuje z uwzględnieniem warunków dopuszczalności tej pomocy określonych w: 1) rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013 s. 9 z późn.zm.) w okresie obowiązywania, tj. do dnia 31 grudnia 2023 r., z uwzględnieniem 6-miesięcznego okresu przejściowego; 2) rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013 s. 9, z póź. zm.), w okresie obowiązywania, tj. do dnia 31.12.2027 r., z uwzględnieniem 6-miesięcznego okresu przejściowego; 3) rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz.Urz. UE L 190 z 28.06.2014 r., s. 45, ze zm.), w okresie obowiązywania, tj. do 31.12.2023 r., z uwzględnieniem 6-miesięcznego okresu przejściowego. 3. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, ubiegający się o pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie zobowiązany jest do przedstawienia wraz z wnioskiem: 1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie; 2) informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. poz. 311 ze zm.) albo w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. poz. 810). 4. Pomocą de minimis w rolnictwie jest pomoc udzielana podmiotowi prowadzącemu działalność wytwórczą w rolnictwie na realizację zadań związanych z tą działalnością. 5. Pomocą de minimis w sektorze rybołówstwa jest pomoc udzielana podmiotowi prowadzącemu działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury na realizację zadań związanych z tą działalnością. § 3. 1. Ubiegając się o dotację należy złożyć poprawnie wypełniony wniosek. 2. Wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierać:
1) imię, nazwisko i adres zamieszkania wnioskodawcy będącego osobą fizyczną lub nazwę i adres podmiotu będacego wnioskodawcą innego niż osoba fizyczna;
2) informacje o zabytku z uwzględnieniem miejsca jego położenia;
3) określenie tytułu prawnego do zabytku;
4) przedmiot zadania inwestycyjnego, w tym jego nazwę oraz opis;
5) przewidywany termin realizacji inwestycji;
6) określenie wysokości dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca;
7) przewidywaną wartość prac lub robót budowlanych oraz kwotę udziału własnego wnioskodawcy;
8) informację o środkach publicznych przyznanych z innych źródeł na te same prace lub roboty budowlane oraz informację o wystąpieniu z wnioskami o udzielenie dotacji skierowanych do innych organów.

3. Do wniosku o udzielenie dotacji należy dołączyć:
1) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do zabytku wpisanego do rejestru lub znajdującego się w gminnej ewidencji zabytków - jeśli wnioskodawca posiada go w dniu złożenia wniosku;
2) aktualną decyzję Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zezwalającą na przeprowadzenie prac lub robót objętych wnioskiem o dotację lub zalecenia konserwatorskie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczące prac przy zabytku w przypadku zabytków wpisanych jedynie do gminnej ewidencji zabytków ‒ jeśli wnioskodawca posiada je w dniu złożenia wniosku;
3) aktualne pozwolenie na budowę, gdy wniosek dotyczy prac lub robót wymagających uzyskania pozwolenia na budowę ‒ jeśli wnioskodawca posiada je w dniu złożenia wniosku;
4) kosztorys prac lub robót budowlanych objętych zakresem rzeczowym zadania, na którego realizację jest składany wniosek o dotację wraz z harmonogramem planowanych prac lub robót - jeśli wnioskodawca posiada je w dniu złożenia wniosku.

4. W przypadku podmiotów wymienionych w § 2 ust. 2, do wniosku o udzielenie dotacji należy dołączyć dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 1 i 2.
5. W przypadku gdy ubiegający się o dotację nie posiada na dzień złożenia wniosku o udzielenie dotacji dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 3 powinien uzupełnić brakujące dokumenty w terminie 8 miesięcy od dnia uzyskania przez Gminę Łask promesy wstępnej udostępnionej przez Bank Gospodarstwa Krajowego, jednakże nie później niż do dnia zawarcia umowy o udzielenie dotacji.

§ 4. 1. Wnioski o udzielenie dotacji składa się w terminie 14 dni poprzedzających termin naboru wniosków o udzielenie dotacji, określany w ramach poszczególnych edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zwanego dalej „programem”. 2. Burmistrz Łasku zamieści niezwłocznie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łasku informację o dacie, z którą upływa termin naboru wniosków o udzielenie dotacji, w ramach danej edycji programu, ustalony w sposób, o którym mowa w ust. 3.
3. Wnioski o udzielenie dotacji należy składać osobiście w Urzędzie Miejskim w Łasku, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. − Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 896) lub za pośrednictwem skrytki ePUAP Urzędu Miejskiego w Łasku.
4. O dacie złożenia wniosku o udzielenie dotacji decyduje data jego wpływu do Urzędu Miejskiego w Łasku.
5. Wnioski o udzielenie dotacji złożone po terminie lub złożone przez podmioty nieuprawnione nie podlegają rozpatrzeniu.

§ 5. 1. Kwoty we wnioskach o udzielenie dotacji nie mogą przekraczać limitu wartości kwot poszczególnych wniosków o dofinansowanie ustalonego w ramach poszczególnych edycji programu. 2. Burmistrz Łasku zamieści niezwłocznie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łasku informację o limicie wartości kwot w poszczególnych wnioskach o dofinansowanie w ramach danej edycji programu.
3. Kwota dotacji nie może przekraczać wysokości 100% nakładów koniecznych, o których mowa w § 1 ust. 2, w ramach limitu wartości kwot w poszczególnych wnioskach o dofinansowanie ustalonego w ramach danej edycji programu.
4. Dopuszcza się przyznanie dotacji w okresie dłuższym niż rok budżetowy.

§ 6. 1. Złożone wnioski o udzielenie dotacji podlegają formalnej i merytorycznej ocenie przez komisję powołaną przez Burmistrza Łasku. 2. Wnioski o udzielenie dotacji są sprawdzane merytorycznie przez komisję, o której mowa w ust. 1, ze szczególnym uwzględnieniem następujących kryteriów:
1) czy zabytek posiada wpis do rejestru zabytków czy wpisany jest jedynie do gminnej ewidencji zabytków;
2) stopień zaawansowania przygotowania dokumentacji dotyczącej realizacji zadania.

3. Komisja, o której mowa w ust. 1, przedkłada Burmistrzowi Łasku wyniki weryfikacji wniosków o udzielenie dotacji.
4. Wnioski o udzielenie dotacji, które nie spełniają wymagań formalnych, o których mowa w § 3, nie podlegają zgłoszeniu przez Gminę Łask do dofinansowania w danej edycji programu.
5. W przypadku gdy w danej edycji programu w toku naborów wniosków o dofinansowanie zostaną złożone wnioski o udzielenie dotacji w liczbie przekraczającej ustalony limit liczby wniosków o dofinansowanie, decyzję o wyborze zadań do dofinansowania zgłoszonych przez Gminę Łask w ramach tej edycji programu, których podstawą są złożone wnioski o udzielenie dotacji, podejmuje Rada Miejska w Łasku, w formie uchwały, ustalając listę tych wniosków.

§ 7. 1. Złożenie wniosku o udzielenie dotacji, który został skierowany do dofinansowania w danej edycji programu, nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, nie gwarantuje również przyznania dotacji w wysokości oczekiwanej przez składającego wniosek. 2. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Rada Miejska w Łasku w formie uchwały, na warunkach określonych we wstępnej promesie udzielonej Gminie Łask przez Bank Gospodarstwa Krajowego, określając:
1) podmiot otrzymujący dotację;
2) kwotę przyznanej mu dotacji;
3) nazwę zadania inwestycyjnego oraz
4) okres, na który przyznano dotację.

§ 8. 1. Podjęcie przez Radę Miejską w Łasku uchwały, o której mowa w § 7 ust. 2, stanowi podstawę do ogłoszenia przez beneficjenta dotacji postępowania zakupowego mającego na celu wyłonienie wykonawcy lub wykonawców zadania inwestycyjnego, które powinno nastąpić nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia udostępnienia przez Bank Gospodarstwa Krajowego Gminie Łask wstępnej promesy w aplikacji do obsługi programu, przy czym w tym terminie beneficjent dotacji ma możliwość ponownego ogłoszenia postępowania zakupowego lub jego części. 2. Beneficjent dotacji, który nie ma obowiązku stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. − Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), przeprowadza postępowanie zakupowe w sposób konkurencyjny i transparentny.
3. Nierozpoczęcie przez beneficjenta dotacji postępowania zakupowego w terminie, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o dotację z budżetu Gminy Łask.
4. Beneficjent dotacji ma obowiązek:
1) ogłosić postępowanie zakupowe na całą inwestycję objętą dofinansowaniem na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łasku, w terminie nie krótszym niż 30 dni przed terminem składania ofert;
2) zapewnić zamieszczenie w dokumentacji postępowania zakupowego postanowień zobowiązujących do poddania ewentualnych sporów w relacjach z wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu;
3) zamieścić na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łasku informacje o wyborze wykonawcy w terminie 7 dni od dokonania jego wyboru.

§ 9. 1. Podmiot, któremu została przyznana dotacja na podstawie wstępnej promesy, w okresie przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji może złożyć w Urzędzie Miejskim w Łasku, w sposób określony w § 4 ust. 3, wniosek o zmianę zakresu inwestycji objętej uchwałą, o której mowa w § 7 ust. 2. 2. Zmiana zakresu inwestycji, o której mowa w ust. 1, może odnosić się do:
1) zmiany opisu inwestycji objętej dotacją określoną w uchwale, o której mowa w § 7 ust. 2;
2) zmiany kwoty dotacji określonej w uchwale, o której mowa w § 7 ust. 2 , przy czym zmiana kwoty dotacji może polegać jedynie na jej zmniejszeniu.

3. Wniosek o zmianę zakresu inwestycji powinien zawierać informacje oraz rodzaje dołączanych do niego dokumentów, które zostały określone we wzorze wniosku o zmianę zakresu inwestycji stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
4. Komisja, o której mowa w § 6 ust. 1, ocenia pod względem formalnym wniosek o zmianę zakresu inwestycji i przedkłada Burmistrzowi Łasku wynik jego weryfikacji.
5. Wniosek o zmianę zakresu inwestycji, który nie spełnia wymagań formalnych, o których mowa w § 3, nie podlega zgłoszeniu przez Gminę Łask do jego akceptacji.
6. W przypadku uzyskania przez Gminę Łask akceptacji przez Prezesa Rady Ministrów korekty zakresu inwestycji, Rada Miejska w Łasku dokonuje niezbędnych zmian w uchwale, o której mowa w § 7 ust. 2.

§ 10. 1. Podmiot, któremu została przyznana dotacja na podstawie wstępnej promesy i który następnie zrezygnował z tego dofinansowania wskutek: 1) nieogłoszenia postępowania zakupowego w terminie, o którym mowa w § 8 ust. 1;
2) braku zawarcia umowy lub umów z wykonawcą lub wykonawcami w terminie 30 dni roboczych od dnia udostępnienia promesy Gminie Łask
‒ może złożyć w Urzędzie Miejskim w Łasku, w sposób określony w § 4 ust. 3, wniosek o zmianę inwestycji objętej uchwałą, o której mowa w § 7 ust. 2.


2. Zmiana zakresu inwestycji, o której mowa w ust. 1, może dotyczyć:
1) nazwy inwestycji;
2) opisu inwestycji;
3) terminu realizacji inwestycji;
4) przewidywanej wartości inwestycji;
5) kwoty dotacji, przy czym zmiana kwoty dotacji może polegać jedynie na jej zmniejszeniu.

3. Wniosek o zmianę inwestycji powinien zawierać informacje oraz rodzaje dołączanych do niego dokumentów, które zostały określone we wzorze wniosku o zmianę inwestycji stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Złożony wniosek o zmianę inwestycji podlega formalnej i merytorycznej ocenie przy odpowiednim zastosowaniu przepisów § 6.
5. Złożenie wniosku o zmianę inwestycji spełniającego wymagania formalne i merytoryczne, który został skierowany do dofinansowania w danej edycji programu, nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, nie gwarantuje również przyznania dotacji w wysokości oczekiwanej przez składającego wniosek.
6. W przypadku udzielenia Gminie Łask przez Bank Gospodarstwa Krajowego wstępnej promesy dotyczącej dofinansowania zadania objętego wnioskiem o zmianę inwestycji, Rada Miejska w Łasku dokonuje niezbędnych zmian w uchwale, o której mowa w § 7 ust. 2.

§ 11. Umowa o udzielenie dotacji jest zawierana z beneficjentem po uzyskaniu przez Gminę Łask promesy udzielonej jej przez Bank Gospodarstwa Krajowego, na warunkach określonych w tej promesie, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia jej uzyskania.
§ 12. Zapisy niniejszej uchwały mają rówież zastosowanie do wniosków złożonych na podstawie naboru wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ogłoszonego zarządzeniem nr 45/2023 Burmistrza Łasku z dnia 23 lutego 2023 r. Wnioski te traktuje się jako wnioski, o których mowa w § 3.
§ 13. W sprawach udzielania dotacji w ramach programu przyjętego uchwałą Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. nie stosuje się przepisów uchwały Nr VII/61/11 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 11.05.2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Gminy Łask.
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr LXIV8072023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 25-10-2023 w sprawie zasad i.pdf (917,08KB)

PDFZalacznik1 LXIV8072023.pdf (125,51KB)

DOCXZałącznik nr a1 LXIV8072023.docx (7,50KB)

DOCXZałącznik nr a2 LXIV8072023.docx (8,58KB)

PDF_Zalacznik2 LXIV8072023.pdf (157,78KB)