Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXIV/812/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 25-10-2023 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Okup Wielki, gmina Łask

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się następującą nazwę ulicy w miejscowości Okup Wielki:
1) Ulica Inwestycyjna – droga publiczna powiatowa Nr 4906E (działka nr ewid. 76), biegnąca od ulicy Sieradzkiej w miejscowości Okup Wielki w kierunku północnym do wysokości działki nr ewid. 102.

§ 2. Przebieg ulicy, o której mowa w § 1 zaznaczono na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr LXIV8122023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 25-10-2023 w sprawie nadania nazwy ulicy w.pdf (589,61KB)

DOCXZałącznik nr 1 LXIV8122023.docx (388,06KB)