Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXIV/819/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 25-10-2023 zmieniająca uchwałę Nr XXI/263/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży, w drodze przetargu

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) oraz art. 13 ust. 1, art. 28 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344, 1113, 1463, 1506, 1688, 1762, 1906) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/263/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży, w drodze przetargu § 1 otrzymuje brzmienie:
§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomość, położoną w Młynisku, obręb Bałucz, gmina Łask, oznaczoną działką nr 503/5 o powierzchni 1185 m 2 . ”;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr LXIV8192023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 25-10-2023 zmieniająca uchwałę Nr XXI2632020 Rady Miejskiej w.pdf (207,59KB)