Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXIV/822/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 25-10-2023 uchylająca uchwałę Nr LXI/749/2023 Rady Miejskiej w Łasku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872), art. 2 pkt 5, art. 32 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2244, z 2023 r. poz. 825, 1723) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr LXI/749/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr LXIV8222023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 25-10-2023 uchylająca uchwałę Nr LXI7492023 Rady Miejskiej w.pdf (206,02KB)