Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXIV/823/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 25-10-2023 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) uchwala się, co następuje:

§ 1. Postanawia się zaciągnąć w 2023 roku pożyczkę długoterminową w Banku Gospodarstwa Krajowego do kwoty 20.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Łask oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
§ 2. Spłaty rat pożyczki następować będą w latach 2027-2034.
§ 3. Źródłem spłat pożyczki będą dochody własne gminy Łask i przychody budżetu gminy Łask.
§ 4. Wyraża się zgodę na zabezpieczenie spłaty pożyczki w formie weksla „in blanco” wraz z deklaracją wekslową.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr LXIV8232023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 25-10-2023 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w.pdf (207,58KB)