Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXIV/824/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 25-10-2023 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na zadanie: ”Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Łask”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) uchwala się, co następuje:

§ 1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę długoterminową w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 1.178.016,00 zł (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt osiem tysięcy szesnaście złotych 00/100), z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w roku 2023 i 2024 na realizację zadania „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Łask”.
§ 2. 1. Pożyczka zostanie uruchomiona w 2023 roku w wysokości 843.288,00 zł oraz w roku 2024 w wysokości 334.728,00 zł. 2. Spłata pożyczki następować będzie w latach 2024-2025.
3. Źródłem spłat pożyczki będą dochody własne gminy Łask i przychody budżetu gminy Łask.
4. Wyraża się zgodę na zabezpieczenie spłaty pożyczki w formie weksla „in blanco” wraz z deklaracją wekslową.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr LXIV8242023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 25-10-2023 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w.pdf (213,26KB)