Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 288/2023 Burmistrza Łasku z dnia 26-10-2023 w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID - 19

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) oraz art. 65 pkt 11-12 ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 568, 695, 1086, 1262, 1478, 1747, 2157, 2255, z 2021 r., poz. 1535, 2368, z 2022 r., poz. 64, 202, 1561, 1692, 1730, 1967, 2127, 2236, 2687, z 2023 r., poz. 295, 556, 803, 1641, 1785)

§ 1. 1. Ustala się plan finansowy środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla rachunku wydzielonego dotyczącego realizacji zadania „Rozbudowa drogi gminnej nr 103184E we wsi Wronowice na obszarze której funkcjonowały zlikwidowane przedsiębiorstwa gospodarki rolnej", określony w załączniku Nr 1 do zarządzenia. 2. Ustalenie planu następuje w zakresie dochodów i wydatków.
​§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy oraz Naczelnikom Wydziałów Urzędu Miejskiego w Łasku będących dysponentami środków budżetowych.
§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 38/2023 Burmistrza Łasku z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków z Funduszu Pomocy związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2023 rok.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

Z- ca Burmistrza Łasku

Lidia Sosnowska

 

DOCXZałącznik nr 1 2882023.docx (6,72KB)