Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 290/2023 Burmistrza Łasku z dnia 31-10-2023 w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust. 1, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) w związku z art. 222, art. 247 ust.1, art. 249 ust.3, art. 257 pkt. 1 i pkt. 3, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1641, 1872), w związku z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672, 1717) oraz § 16 Uchwały Nr LII/663/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łask na rok 2023

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących budżetu Gminy Łask na rok 2023 na podstawie Decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.389.2023 z dnia 27 października 2023 r., (pismo Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-I.3111.2.389.2023 z dnia 27 października 2023 r.) w zakresie zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących budżetu Gminy Łask na rok 2023 na podstawie Decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.386.2023 z dnia 30 października 2023 r., (pismo Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-I.3111.2.386.2023 z dnia 31 października 2023 r.) w zakresie zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących budżetu Gminy Łask na rok 2023 na podstawie Decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.397.2023 z dnia 30 października 2023 r., (pismo Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-I.3111.2.397.2023 z dnia 31 października 2023 r.) w zakresie zadań własnych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 4. Dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących budżetu Gminy Łask na rok 2023 w związku z Funduszem Pomocy Ukrainie na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie zadań własnych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu Gminy Łask na rok 2023 na podstawie Decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.389.2023 z dnia 27 października 2023 r., Decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.386.2023 z dnia 30 października 2023 r., Decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.397.2023 z dnia 30 października 2023 r., na podstawie Funduszu Pomocy Ukrainie w związku z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz na podstawie złożonych wniosków w zakresie zadań zleconych i własnych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 6. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu Gminy Łask na rok 2023 w zakresie zadań własnych polegających na przeniesieniu wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 2 432,00 zł i przeznaczeniu na zwiększenie wydatków:
w dziale 600 „Transport i łączność"

w rozdziale 60022 "Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych"

w grupie wydatków - "Wydatki związane z realizacją zadań statutowych" - 432,00 zł

w dziale 750 „Administracja publiczna"

w rozdziale 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)"

w grupie wydatków - "Wydatki związane z realizacją zadań statutowych" - 2 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.


§ 7. W uchwale budżetowej na rok 2023 Nr LII/663/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 grudnia 2022 r., zmienionej Zarządzeniami Burmistrza: Nr 1/2023 z dnia 2 stycznia 2023 r., Nr 11/2023 z dnia 10 stycznia 2023 r., Nr 16/2023 z dnia 18 stycznia 2023 r., Nr 35/2023 z dnia 9 lutego 2023 r., Nr 48/2023 z dnia 28 lutego 2023 r., Nr 50/2023 z dnia 28 lutego 2023 r., Nr 62/2023 z dnia 9 marca 2023 r., Nr 81/2023 z dnia 31 marca 2023 r, 92/2023 z dnia 6 kwietnia 2023 r., Nr 109/2023 z dnia 21 kwietnia 2023 r., Nr 117/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r., Nr 129/2023 z dnia 10 maja 2023 r., Nr 130/2023 z dnia 10 maja 2023 r., Nr 133/2023 z dnia 11 maja 2023 r., Nr 142/2023 z dnia 22 maja 2023 r., Nr 151/2023 z dnia 31 maja 2023 r., Nr 162/2023 z dnia 15 czerwca 2023 r., Nr 180/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r., Nr 191/2023 z dnia 11 lipca 2023 r., Nr 198/2023 z dnia 19 lipca 2023 r., Nr 216/2023 z dnia 31 lipca 2023 r., Nr 219/2023 z dnia 3 sierpnia 2023 r., Nr 224/2023 z dnia 11 sierpnia 2023 r., Nr 233/2023 z dnia 21 sierpnia 2023 r., Nr 248/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r., Nr 260/2023 z dnia 14 września 2023 r., Nr 271/2023 z dnia 29 września 2023 r., Nr 278/2023 z dnia 6 października 2023 r., Nr 285/2023 z dnia 26 października 2023 r., Uchwałą Nr LV/679/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30 stycznia 2023 r., Uchwałą Nr LVI/685/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 8 lutego 2023 r., Uchwałą Nr LVII/703/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 27 lutego 2023 r., Uchwałą Nr LVIII/707/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 29 marca 2023 r., Uchwałą Nr LX/728/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 10 maja 2023 r., Uchwałą Nr LXI/748/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 czerwca 2023 r., Uchwałą Nr LXIII/780/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 13 września 2023 r. oraz Uchwałą Nr LXIV/805/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 25 października 2023 r. wprowadza się zmiany wynikające z §1, §2, §3, §4, §5 i §6 niniejszego zarządzenia:
1) w załączniku Nr 1 jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia
2) w załączniku Nr 2 jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 8. W wyniku zmian, o których mowa w §1, §2 i §5 załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr LII/663/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 grudnia 2022 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 9. Sprawozdanie z wykonania zarządzenia złoży Burmistrz Łasku łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łask za rok 2023.
§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 11. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.Z- ca Burmistrza Łasku

Lidia Sosnowska

 

PDF   Zarządzenie Nr 2902023 Burmistrza Łasku z dnia 31-10-2023 w sprawie zmian budżetu oraz zmian w.pdf (3,15MB)

DOCXZałącznik nr 1 2902023.docx (11,31KB)

DOCXZałącznik nr 2 2902023.docx (29,21KB)

DOCXZałącznik nr 3 2902023.docx (19,42KB)