Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 305/2023 Burmistrza Łasku z dnia 14-11-2023 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 5/2022 Burmistrza Łasku z dnia 4 stycznia 2022r. w sprawie zasad i trybu wypłacania dofinansowania za doskonalenie zawodowe nauczycieli

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023, poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) w związku z art. 70a ust. 3a ustawyz dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 984, poz. 1586, poz. 1672, poz. 1730, poz. 2005) oraz § 5 i § 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019r. w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. z 2019r. poz. 1653, zm. Dz. U. z 2023r. poz. 2054) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W Zarządzeniu Nr 5/2022 Burmistrza Łasku z dnia 4 stycznia 2022r. w sprawie zasad i trybu wypłacania dofinansowania za doskonalenie zawodowe nauczycieli w § 1 wykreśla się: ust. 2 o treści: "
Wyodrębnia się fundusz na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli".
2. Pozostałe zapisy zarządzenia pozostają bez zmian.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Oświaty, Kultury, Promocji i Spraw Społecznych.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 3052023 Burmistrza Łasku z dnia 14-11-2023 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr.pdf (207,04KB)