Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XVIII/218/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 05-02-2020 w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej przy Gminnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Łasku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) oraz art. 48 ust. 6 pkt 2 lit. a tiret drugie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, 2219, z 2019 r. poz. 492, 730, 959, 1655, 2020, 2331) uchwala się, co następuje:

§ 1. W składzie osobowym Rady Społecznej przy Gminnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Łasku, powołanej uchwałą Nr XIX/203/2016 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Rady Społecznej w Gminnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Łasku, zmienionej uchwałą Nr VIII/82/2019 z dnia 3 kwietnia 2019 r., dokonuje się następującej zmiany: 1) stwierdza się wygaśnięcie członkostwa Pani Janiny Kosman - Przewodniczącej Rady w związku z jej rezygnacją;
2) powołuje się Panią Beatę Mielczarek na Przewodniczącą Rady.

§ 2. W uchwale Nr XIX/203/2016 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Rady Społecznej w Gminnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Łasku w §2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 1) Beata Mielczarek - Przewodniczący; ”;
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XVIII/218/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 05-02-2020 w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej przy Gminnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Łasku.pdf (111,46KB)