Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XIX/221/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 11-03-2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2020 - 2033

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284), §2 i §3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92, z 2019 r. poz. 1903) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/174/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2020-2033: 1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. § 3. Traci moc załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 44/2020 Burmistrza Łasku z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2020-2033 oraz załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/195/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2020-2033. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 6. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XIX/221/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 11-03-2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2020 - 2033.pdf (1,20MB)

DOCXZałącznik nr 1 XIX/221/2020.docx (31,92KB)

DOCXZałącznik nr 2 XIX/221/2020.docx (21,87KB)

DOCXZałącznik nr 3 XIX/221/2020.docx (10,53KB)