Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XIX/222/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 11-03-2020 w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) w związku z art. 211, art. 212, art. 214 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2020 o kwotę 1.800,00 zł w związku z Umową Nr 89/AI/2019 z dnia 6 marca 2020 r. o przyznaniu i przekazaniu darowizny celowej z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla nauczycieli szkół biorących udział w Programie "Al. Schools&Academy". 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80195 - Pozostała działalność
- § 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, o kwotę 1.800,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Łask na rok 2020 o kwotę 948.466,11 zł. 2. Zwiększenia wydatków dokonuje się:
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
w grupie wydatków - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, o kwotę 257.717,13 zł
w rozdziale 80195 - Pozostała działalność
w grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 1.800,00 zł
w grupie wydatków - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, o kwotę 688.948,98 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 3. Dokonuje się przeniesienia środków w zakresie zadań własnych w budżecie Gminy Łask na 2020 rok: z działu 010 - Rolnictwo i łowiectwo
z rozdziału 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
z grupy wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 177.500,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we Wronowicach", kwotę 177.500,00 zł
do działu 600 - Transport i łączność
do rozdziału 60016 - Drogi publiczne gminne
do grupy wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 27.500,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Budowa drogi gminnej nr 103162E we wsi Budy Stryjewskie", kwotę 27.500,00 zł
do działu 852 - Pomoc społeczna
do rozdziału 85203 - Ośrodki wsparcia
do grupy wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 90.000,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Budowa nowego obiektu Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasku przy ul. Lutomierskiej", kwotę 90.000,00 zł
do działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
do rozdziału 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
do grupy wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, kwotę 20.000,00 zł
do grupy wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 40.000,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Odnawialne źródła energii w gm. Łask", kwotę 40.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 4. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Łask na 2020 rok polegających na zwiększeniu przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, o kwotę 946.666,11 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Po dokonaniu zmian w budżecie ustala się planowany deficyt budżetowy na rok 2020 stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 14.790.887,59 zł. 3. Deficyt, o którym mowa w ust. 1 zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 13.844.221,48 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 946.666,11 zł. § 5. Dokonuje się zmian w planowanych w budżecie Gminy Łask na 2020 rok wydatkach inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. § 6. W uchwale budżetowej na rok 2020 Nr XVII/175/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 18 grudnia 2019 r. zmienionej zarządzeniami Burmistrza: Nr 1/2020 z dnia 2 stycznia 2020 r., Nr 5/2020 z dnia 10 stycznia 2020 r., Nr 16/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r., Nr 28/2020 z dnia 7 lutego 2020 r., Nr 33/2020 z dnia 13 lutego 2020 r., Nr 39/2020 z dnia 20 lutego 2020 r., Nr 48/2020 z dnia 28 lutego 2020 r. oraz Uchwałą Nr XVIII/196/2020 z dnia 5 lutego 2020 r. wprowadza się zmiany wynikające z §1, §2, §3 i §4 niniejszej uchwały: 1) w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7. W wyniku zmian, o których mowa w §1, §2, §3 i §4 nowe brzmienie do uchwały budżetowej Nr XVII/175/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 18 grudnia 2019 r. otrzymuje: 1) Załącznik Nr 6 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Łask na rok 2020”, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
2) Załącznik Nr 7 „Planowany wykaz zadań inwestycyjnych wraz z nakładami inwestycyjnymi na poszczególne zadania”, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Burmistrz Łasku łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łask za rok 2020. § 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. § 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XIX/222/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 11-03-2020 w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2020.pdf (1 008,83KB)

DOCXZałącznik nr 1 XIX/222/2020.docx (7,57KB)

DOCXZałącznik nr 2 XIX/222/2020.docx (17,22KB)

DOCXZałącznik nr 3 XIX/222/2020.docx (5,91KB)

DOCXZałącznik nr 4 XIX/222/2020.docx (8,03KB)

DOCXZałącznik nr 5 XIX/222/2020.docx (7,18KB)

DOCXZałącznik nr 6 XIX/222/2020.docx (12,78KB)