Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XIX/223/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 11-03-2020 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, stanowiących dochody budżetu Gminy Łask za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) i art. 60 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284) oraz art. 3 pkt 3 i art. 61a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, 924, 1018, 1495, 1520, 1553, 1556, 1649, 1655, 1667, 1751, 1818, 1978, 2020, 2200, z 2020 r. poz. 285) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dopuszcza się zapłatę podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, stanowiących dochody budżetu Gminy Łask za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. § 3. Traci moc uchwała Nr XVIII/190/2016 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy Łask za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2016 r. poz. 1559). § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XIX/223/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 11-03-2020 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, stanowiących dochody budżetu Gminy Łask za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu.pdf (110,68KB)