Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XIX/225/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 11-03-2020 w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie zmiany przepisów prawa miejscowego

Na podstawie art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) oraz art. 6 i art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Po zapoznaniu się z petycją adwokat Renaty Sutor złożoną w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego, uznaje się petycję za bezzasadną w części dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego. 2. W części dotyczącej handlu artykułami spożywczymi w szpitalach przekazuje się zgodnie z właściwością Staroście Łaskiemu.
3. W części dotyczącej zmiany prawa powszechnie obowiązującego przekazuje się zgodnie z właściwością Sejmowi i Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Uzasadnienie rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łasku do poinformowania wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia oraz przekazania petycji, o której mowa w § 1 właściwym podmiotom. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XIX/225/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 11-03-2020 w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie zmiany przepisów prawa miejscowego.pdf (191,66KB)

DOCXZałącznik nr 1 XIX/225/2020.docx (6,27KB)