Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

08.12.2023 r. Gmina Łask ul. Warszawska 14 98‐100 Łask ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ZAKUP PALIWA DLA GMINY ŁASK W 2024 ROKU

Gmina Łask

ul. Warszawska 14

98‐100 Łask

 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY

NA  ZAKUP  PALIWA  DLA  GMINY ŁASK W 2024  ROKU

 

 1. Numer postępowania: OOG.2632.1.2023
 2. Zamówienie o wartości poniżej 130 000 zł. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z regulaminem w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000zł w Urzędzie Miejskim w Łasku wprowadzonego Zarządzeniem nr 306/2020 Burmistrza  Łasku z dnia  21 grudnia 2020r.
 3. Przedmiotem zamówienia jest:
 1. Dostawa oleju napędowego ON w ilości szacunkowej  3.000 litrów.
 2. Dostawę benzyny Pb Eurosuper 95  - 5.100 litrów.
 3. Wielkość przedmiotu zamówienia oraz wartość umowy może ulec zmianie, stosownie do faktycznych potrzeb Zamawiającego, przy zachowaniu upustów podanych w ofercie.
 4. Jakość oferowanego paliwa musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1680) oraz normami PN-EN 228 i PN-EN 590. W okresie temperatur poniżej – 20oC  jakość paliwa zimowego musi zapewnić ciągłość pracy silników pojazdów Zamawiającego.
 1. Warunki udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,   którzy posiadają koncesję na obrót paliwami, oraz posiadają  stację       paliw w   odległości do 3 km od  siedziby zamawiającego  znajdującej się  w  Łasku przy  ul. Warszawskiej  14.
 2. Kryteria oceny ofert: cena 100%
 3. Termin wykonania zamówienia: od 02.01.2024r.- do 31.12.2024 r.
 4. Warunki płatności: 14 dni od dnia wystawienia faktury.
 5. Oferty należy składać do 15 grudnia 2023 r. do godz.11.00 w Urzędzie Miejskim w Łasku, ul. Warszawska 14,  98-100  Łask –  sala  100, Biuro  Obsługi Interesanta.

Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana  przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

Wykonawca złoży ofertę w zaklejonej kopercie  skierowanej na  adres Zamawiającego wraz z oznaczeniem  numery sprawy – OOG.2632.1.2023, nazwa firmy imię i nazwisko Wykonawcy  oraz jego adres z  dopiskiem  „Oferta  na zakup paliwa  dla Gminy Łask  w 2024 roku.”

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.12.2023 r. o godz. 11.15 w Urzędzie Miejskim w Łasku, w pokoju 58, III p.
 2. Zamawiający powiadomi  wszystkich  Wykonawców, którzy złożyli oferty  o wyniku  postępowania. 
 3. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pan Zbigniew Pinar – podinspektor Wydziału Ogólno-Organizacyjnego  tel. 43 676  83 63,   e-mail: z.pinar@lask.pl.

 

 

Załączniki:                                                                                                   Burmistrz Łasku

1. Formularz ofertowy                                                                              Gabriel   Szkudlarek

2. Wzór umowy

PDFWzór - Formularz Ofertowy (97,69KB)

PDFWzór - umowa (204,59KB)

PDF  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z 20.12.2023 r. (287,58KB)