Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XX/226/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 27-04-2020 w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 15q ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568 i 695) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przedłuża się terminy płatności rat podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, płatnych do dnia: 1) 15 maja 2020 r. – do dnia 15 sierpnia 2020 r.;
2) 15 czerwca 2020 r. – do dnia 15 września 2020 r.

§ 2. Zobowiązuje się przedsiębiorcę do złożenia zgłoszenia wraz z oświadczeniem o pogorszeniu płynności finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, którego wzór stanowi załącznik do uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr XX/226/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 27-04-2020 w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości.pdf (292,87KB)

DOCXUzasadnienie XX/226/2020.docx (7,25KB)

DOCXZałącznik nr 1 XX/226/2020.docx (6,28KB)