Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XX/227/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 27-04-2020 w sprawie wprowadzenia za część roku 2020 zwolnienia z podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 15p ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568 i 695) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości: grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym w § 2 grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. § 2. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 dotyczy podatników podatku od nieruchomości będących mikroprzedsiębiorcą lub małym przedsiębiorcą, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1292, 1495, z 2020 r. poz. 424), w szczególności tych: 1) których objął zakaz prowadzenia działalności związany ze skutkami epidemii COVID-19 wynikających z przepisów szczególnych związanych z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz
2) którzy zanotowali spadek obrotów nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia zgłoszenia, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego lub zanotowali spadek obrotów nie mniej niż o 35% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.

§ 3. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 dotyczy podatku należnego za miesiące: kwiecień i maj 2020 r., którego terminy płatności upływają odpowiednio w kwietniu i maju 2020 r. § 4. Zobowiązuje się przedsiębiorcę do złożenia: 1) zgłoszenia wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków, o których mowa w § 2, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do uchwały;
2) korekty deklaracji na podatek od nieruchomości lub korekty informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych;
3) formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 5. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 stanowi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego i jest udzielana zgodnie z Komunikatem Komisji Europejskiej: Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE.C 91 I z 20.03.2020 r., str. 1). § 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2020 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr XX/227/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 27-04-2020 w sprawie wprowadzenia za część roku 2020 zwolnienia z podatku od nieruchomości.pdf (1,46MB)

DOCXUzasadnienie XX/227/2020.docx (6,86KB)

DOCXZałącznik nr 1 XX/227/2020.docx (7,44KB)

DOCXZałącznik nr 2 XX/227/2020.docx (528,34KB)