Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE BURMIISTRZA ŁASKU z dnia 8 grudnia 2023 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębach Wola Łaska i Teodory, gmina Łask

OGŁOSZENIE

BURMIISTRZA ŁASKU
z dnia 8 grudnia 2023 r.

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębach Wola Łaska i Teodory, gmina Łask

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) w  związku z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688), art.39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) oraz uchwały nr XLVI/586/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 22 czerwca 2022 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębach Wola Łaska i Teodory, gmina Łask, zmienionej uchwałą nr LXIII/786/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 13 września 2023 r.

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębach Wola Łaska i Teodory, gmina Łask wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie nastąpi w dniach od  15 grudnia do 5 stycznia 2024 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14, pokój nr 75, w godzinach 7.30. – 15.30, a także przez udostępnienie ww. dokumentów w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.lask.pl w zakładce: Planowanie przestrzenne/Obwieszczenia Burmistrza Łasku.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 3 stycznia 2024 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14, w pokoju nr 75, o godz. 14.00.

 

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu oraz prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Burmistrza Łasku w formie papierowej na adres: Urząd Miejski w Łasku, ul. Warszawska 14, 98-100 Łask lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres email: um@lask.pl lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 stycznia 2024 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Łasku.

Prognoza do projektu uchwały w sprawie MPZP Wola Łaska i Teodor

Projekt uchwały w sprawie MPZP Wola Łaska i Terodory