Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XX/228/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 27-04-2020 w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 15zzzf ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568 i 695) uchwala się, co następuje:

§ 1. Postanawia się o odstąpieniu od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym z tytułu najmu i dzierżawy lokali użytkowych, przypadających Gminie Łask lub jej jednostkom organizacyjnym, wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w stosunku do podmiotów, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. § 2. Odstąpienie, o którym mowa w § 1 dotyczy należności za miesiące kwiecień i maj 2020 r., których terminy płatności upływają odpowiednio w kwietniu i maju 2020 r. § 3. Warunkiem skorzystania z odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym jest złożenie wniosku wraz z oświadczeniem o pogorszeniu płynności finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, którego wzór stanowi załącznik do uchwały. § 4. Dokumenty, o których mowa w § 3 należy złożyć nie później niż do końca maja 2020 r. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2020 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr XX/228/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 27-04-2020 w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym.pdf (291,55KB)

DOCXUzasadnienie XX/228/2020.docx (6,85KB)

DOCXZałącznik nr 1 XX/228/2020.docx (6,40KB)