Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Władze Miasta i Gminy

Spis

 1. Burmistrz Łasku - Monika Mrowińska
 2. Zastępca Burmistrza Łasku - Lidia Sosnowska
 3. Sekretarz Gminy Łask - Beata Mielczarek
 4. Skarbnik Gminy Łask - Wioletta Radek

 Burmistrz Łasku - Monika Mrowińska

Kontakt: tel. +48 (43) 676-83-00, email: 

Do zadań i kompetencji Burmistrza należy w szczególności:

 1. Reprezentowanie Gminy i Urzędu.
 2. Kierowanie bieżącymi sprawami Gminy.
 3. Wykonywanie budżetu Gminy i innych uchwał Rady.
 4. Wydawanie przepisów porządkowych.
 5. Wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej.
 6. Wypełnianie zadań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej Gminy i zwalczania klęsk żywiołowych.
 7. Przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady i Zarządzeń Burmistrza.
 8. Udzielanie pełnomocnictw procesowych.
 9. Wyznaczanie Rzecznika Dyscyplinarnego.
 10. Występowanie do Rady z wnioskami o powołanie i odwołanie Skarbnika.
 11. Wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
 12. Gospodarowanie funduszem płac i innymi funduszami Urzędu.
 13. Upoważnianie Zastępców Burmistrza oraz innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych.

Burmistrz:

 1. Jest pracodawcą samorządowym i wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie.
 2. Jest pracodawcą kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy będących samodzielnymi pracodawcami samorządowymi.

Zastępca Burmistrza Łasku - Lidia Sosnowska

Kontakt: tel. (43) 676-83-00, email:

Do zadań i kompetencji Zastępcy Burmistrza należy

 1. Wykonywanie zadań powierzonych przez Burmistrza.
 2. Zastępowanie Burmistrza w razie jego nieobecności lub niemożności pełnienia przezeń obowiązków (z wyłączeniem zatrudniania i zwalniania pracowników, jeżeli okres nieobecności nie przekracza 30 dni).
 3. Współpraca z Radą oraz Komisjami Rady w zakresie swojego działania.
 4. Nadzorowanie pracy Wydziałów zgodnie ze schematem organizacyjnym Urzędu.

Sekretarz Gminy Łask - Beata Mielczarek

Kontakt: tel. (43) 676-83-00, email: 

Do zadań i kompetencji Sekretarza Gminy należy:

Sekretarz zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu, właściwe warunki jego działania, a także organizację pracy. Wykonuje zadania i kompetencje określone przez Burmistrza, a w szczególności:

 1. Opracowuje projekt regulaminu organizacyjnego Urzędu oraz uaktualnia go w miarę potrzeby.
 2. Nadzoruje organizację pracy, przestrzeganie wewnętrznego porządku pracy, prawidłowe wykonywanie czynności kancelaryjnych i obiegu informacji w Urzędzie.
 3. Dba o podnoszenie kwalifikacji pracowników.
 4. Przygotowuje zakresy czynności dla Naczelników Wydziałów i rozstrzyga spory kompetencyjne między Wydziałami.
 5. Nadzoruje przestrzeganie przepisów proceduralnych przy załatwianiu spraw w trybie postępowania administracyjnego oraz interpelacji, wniosków i zapytań radnych.
 6. Organizuje przyjmowanie oraz załatwianie skarg i wniosków.
 7. Nadzoruję pracę Stanowiska ds. Rady Miejskiej,
 8. Nadzoruje prowadzenie rejestru i zbioru aktów prawnych organów Gminy.
 9. Nadzoruje prawidłowe i terminowe przygotowanie przez wydziały materiałów na sesje Rady.
 10. Koordynuje wykonywanie zadań wynikających z aktów prawnych organów Gminy.
 11. Organizuje oraz koordynuje prace związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów organów przedstawicielskich i referendum.
 12. Nadzoruje gospodarkę mieniem Urzędu i środkami budżetowymi przeznaczonymi na pokrycie kosztów jego funkcjonowania.
 13. Dokonuje w zakresie upoważnienia udzielonego przez Burmistrza i w jego imieniu czynności prawnych wynikających ze stosunku pracy pracowników Urzędu.

Skarbnik Gminy Łask - Wioletta Radek

Kontakt: tel. (43) 676-83-00, email:

Do zadań Skarbnika Gminy należy:

Skarbnik odpowiedzialny jest za prawidłową realizację budżetu nadzoruje i koordynuje wykonanie zadań finansowych przez jednostki organizacyjne Gminy, a w szczególności:

 1. Wykonuje dyspozycje środkami pieniężnymi.
 2. Koordynuje prace związane z planowaniem projektu budżetu Gminy.
 3. Opracowuje projekt budżetu Gminy.
 4. Opracowuje projekty uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza powodujących skutki finansowe.
 5. Sporządza okresowe sprawozdania z wykonania budżetu w pełnym zakresie szczegółowości lub w zakresie umożliwiającym bieżącą ocenę sytuacji finansowej Gminy oraz przedstawia Burmistrzowi stosowne wnioski.
 6. Przygotowuje informacje dotyczące wykonania i zmian budżetu oraz przekazuje je do Regionalnej Izby Obrachunkowej.
 7. Przekazuje Naczelnikom Wydziałów oraz kierownikom podległych jednostek wytyczne oraz dane niezbędne do opracowania projektu planu finansowego.
 8. Nadzoruje prawidłowość opracowywania i zatwierdzania planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy.
 9. Bilansuje finansowe potrzeby Gminy z dochodami własnymi i zasilającymi.
 10. Dokonuje kontroli legalności dokumentów i aktów prawnych Gminy dotyczących wykonania budżetu oraz jego zmian.
 11. Sporządza analizy i zbiorcze sprawozdania z wykonania budżetu.
 12. Dokonuje analizy sprawozdań jednostek organizacyjnych Gminy z wykonania budżetu, w tym przestrzegania dyscypliny budżetowej.
 13. Sprawuje nadzór nad wymiarem oraz poborem podatków i opłat lokalnych.
 14. Nadzoruje gospodarowanie środkami budżetowymi przez komórki organizacyjne Urzędu, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości zawierania umów, z punktu widzenia przepisów finansowych oraz terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń.
 15. Nadzoruje prowadzenie rachunkowości Urzędu i innych jednostek organizacyjnych Gminy, jeżeli wynika to z ich statutu.
 16. Dokonuje kontroli finansowej.
 17. Nadzoruje organizację obiegu dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie.
 18. Nadzoruje wykonywanie obowiązków przez głównych księgowych jednostek organizacyjnych Gminy.
 19. Zapewnia wykonywanie postanowień ustaw regulujących gospodarkę finansową i majątkową Gminy.
 20. Wnioskuje do burmistrza o przeprowadzenie audytów w zakresie zadań gminy poza zatwierdzonymi do przeprowadzenia w rocznym planie audytu,
 21. Nadzoruje pracę Wydziału Budżetowego i Wydziału Finansowego.