Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XX/229/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 27-04-2020 zmieniająca uchwałę Nr IV/29/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 58 ust. 1 oraz art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326, 568) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/29/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Gminnym w Łasku (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r. poz. 429), zmienionej uchwałą Nr XVIII/199/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 5 lutego 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020 r. poz. 976) § 1 otrzymuje nowe brzmienie: § 1. 1. Ustala się opłatę miesięczną za pobyt dziecka w żłobku, ponoszoną przez rodzica (opiekuna prawnego) w wysokości 18% (w zaokrągleniu do pełnych złotych) minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177, z 2019 r. poz. 1564). 2. W przypadku czasowego zawieszenia działalności (zamknięcia) żłobka opłatę miesięczną ponoszoną przez rodzica (opiekuna prawnego) zmniejsza się o 70%, proporcjonalnie do ilości dni zawieszenia działalności (zamknięcia) żłobka.” ”;
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2020 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr XX/229/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 27-04-2020 zmieniająca uchwałę Nr IV/29/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku.pdf (194,46KB)

DOCXUzasadnienie XX/229/2020.docx (6,07KB)