Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XX/231/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 27-04-2020 w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 211, art. 212, art. 214 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2020 o kwotę 984,00 zł w związku z odszkodowaniem za uszkodzoną wiatę przystankową na ul. Warszawskiej. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 600 - Transport i łączność
w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy
- § 0970 - Wpływy z różnych dochodów, o kwotę 984,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 2. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2020 o kwotę 128.640,00 zł w związku z pismem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Nr ZI.410.0502.2020.2519 z dnia 6 kwietnia 2020 r. dotyczącym wniosku nr N200502W z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania pn.: "Budowa hybrydowych instalacji solarno - wiatrowych uzupełniających oświetlenie ulicy Bilewskiej w ciągu drogi powiatowej nr 2300E Bałucz - Okup Wielki - Marzenin zlokalizowanych na działkach w Okupie Małym i Kolonii Bilew gm. Łask realizowanych w ramach zadania pn."Budowa oświetlenia ulicy Bilewskiej w Okupie Wielkim". 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg
- § 6280 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, o kwotę 128.640,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 3. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2020 o kwotę 64.130,00 zł w związku z Umową o przyznaniu pomocy nr 00352-6935-UM0510545/17 z dnia 23.02.2018 r. w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (Pismo Nr UM05-6935-UM0510545/17 RWI.433.10.86.2018.HP z dnia 24.02.2020 r.). 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
- § 6297 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, o kwotę 64.130,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 4. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2020 o kwotę 51.500,00 zł w związku z uzyskaniem większych wpływów niż zaplanowano. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 852 - Pomoc społeczna
w rozdziale 85216 - Zasiłki stałe
- § 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, o kwotę 700,00 zł
w rozdziale 85295 - Pozostała działalność


- § 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, o kwotę 6.000,00 zł
w dziale 855 - Rodzina
w rozdziale 85501 - Świadczenie wychowawcze


- § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek, o kwotę 1.400,00 zł

- § 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, o kwotę 15.000,00 zł
w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego


- § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek, o kwotę 4.200,00 zł

- § 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, o kwotę 24.200,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 5. 1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2020 o kwotę 358.368,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie przekazania informacji o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r. rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz wysokości rocznych wpłat gmin do budżetu państwa. 2. Zmniejszenia dochodów dokonuje się:
w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
w rozdziale 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
- § 0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , o kwotę 8.965,00 zł
w dziale 758 - Różne rozliczenia
w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego


- § 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa , o kwotę 349.403,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 6. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Łask na rok 2020 o kwotę 62.184,00 zł. 2. Zwiększenia wydatków dokonuje się:
w dziale 600 - Transport i łączność
w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 984,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna
w rozdziale 85216 - Zasiłki stałe
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 300,00 zł
w rozdziale 85295 - Pozostała działalność
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 3.000,00 zł
w dziale 855 - Rodzina
w rozdziale 85501 - Świadczenia wychowawcze
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 8.500,00 zł
w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 15.500,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi
w grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 33.900,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 7. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Łask na rok 2020 o kwotę 175.298,00 zł. 2. Zmniejszenia wydatków dokonuje się:
w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo
w rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 8.393,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we Wronowicach", kwotę 8.393,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność
w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 37.400,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 60.000,00 zł
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 69.505,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Budowa oświetlenia ul. Bilewskiej w Okupie Wielkim", kwotę 69.505,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 8. Dokonuje się przeniesienia środków w zakresie zadań własnych w budżecie Gminy Łask na 2020 rok: w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi
z grupy wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, kwotę 3.040,00 zł
do grupy wydatków - Dotacje na zadania bieżące, kwotę 3.040,00 zł
w rozdziale 90095 - Pozostała działalność
z grupy wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, kwotę 12.200,00 zł
do grupy wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 12.200,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Zakup altany ogrodowej wraz z montażem", kwotę 12.200,00 zł
z działu 010 - Rolnictwo i łowiectwo
z rozdziału 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
z grupy wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 250.000,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we Wronowicach", kwotę 250.000,00 zł
do działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
do rozdziału 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 250.000,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Armii Krajowej w Łasku", kwotę 250.000,00 zł
z działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
z rozdziału 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg
z grupy wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 70.495,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Budowa oświetlenia ul. Bilewskiej w Okupie Wielkim", kwotę 70.495,00 zł
do rozdziału 90095 - Pozostała działalność
do grupy wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 36.000,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Łasku", kwotę 36.000,00 zł
do działu 600 - Transport i łączność
do rozdziału 60017 - Drogi wewnętrzne
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 34.495,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Przebudowa drogi wewnętrznej Ostrów - Osiedle", kwotę 34.495,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 9. Dokonuje się zmian w wydatkach funduszu sołeckiego Gminy Łask na 2020 rok polegających na: - w sołectwie Wola Stryjewska - zmianie nazwy zadania z "Ustawienie pomieszczenia dla mieszkańców" na "Zakup altany ogrodowej wraz z montażem" (w tym: wyodrębnienie wydatków inwestycyjnych - zadanie: "Zakup altany ogrodowej wraz z montażem").
§ 10. Dokonuje się zmian w planowanych w budżecie Gminy Łask na 2020 rok wydatkach inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. § 11. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach na dotacje udzielane z budżetu Gminy Łask w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. § 12. W uchwale budżetowej na rok 2020 Nr XVII/175/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 18 grudnia 2019 r. zmienionej zarządzeniami Burmistrza: Nr 1/2020 z dnia 2 stycznia 2020 r., Nr 5/2020 z dnia 10 stycznia 2020 r., Nr 16/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r., Nr 28/2020 z dnia 7 lutego 2020 r., Nr 33/2020 z dnia 13 lutego 2020 r., Nr 39/2020 z dnia 20 lutego 2020 r., Nr 48/2020 z dnia 28 lutego 2020 r., Nr 55/2020 z dnia 12 marca 2020 r., Nr 61/2020 z dnia 18 marca 2020 r., Nr 64/2020 z dnia 23 marca 2020 r., Nr 74/2020 z dnia 7 kwietnia, Nr 79/2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r., Uchwałą Nr XVIII/196/2020 z dnia 5 lutego 2020 r. oraz Uchwałą Nr XIX/222/2020 z dnia 11 marca 2020 r. wprowadza się zmiany wynikające z §1, §2, §3, §4, §5, §6, §7, §8 i §9 niniejszej uchwały: 1) w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 13. W wyniku zmian, o których mowa w §1, §2, §3, §4, §5, §6, §7, §8 i §9 nowe brzmienie do uchwały budżetowej Nr XVII/175/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 18 grudnia 2019 r. otrzymuje: 1) Załącznik Nr 7 "Planowany wykaz zadań inwestycyjnych wraz z nakładami inwestycyjnymi na poszczególne zadania", zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
2) Załącznik Nr 8 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Łask na 2020 rok", zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
3) Załącznik Nr 9 "Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2020 rok", zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
4) Załącznik Nr 11 "Plan dochodów za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami na 2020 rok", zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
5) Załącznik Nr 12 "Wydatki funduszu sołeckiego Gminy Łask na 2020 rok", zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 14. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Burmistrz Łasku łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łask za rok 2020. § 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. § 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 17. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XX/231/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 27-04-2020 w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2020.pdf (1,47MB)

DOCXZałącznik nr 1 XX/231/2020.docx (11,63KB)

DOCXZałącznik nr 2 XX/231/2020.docx (21,14KB)

DOCXZałącznik nr 3 XX/231/2020.docx (8,33KB)

DOCXZałącznik nr 4 XX/231/2020.docx (6,53KB)

DOCXZałącznik nr 5 XX/231/2020.docx (13,09KB)

DOCXZałącznik nr 6 XX/231/2020.docx (11,17KB)

DOCXZałącznik nr 7 XX/231/2020.docx (7,32KB)

DOCXZałącznik nr 8 XX/231/2020.docx (7,57KB)

DOCXZałącznik nr 9 XX/231/2020.docx (25,02KB)