Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XX/233/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 27-04-2020 w sprawie przyjęcia Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z elementami Planu Mobilności Miejskiej dla gminy Łask na lata 2019-2023 z perspektywą na lata 2024-2028

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Aktualizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z elementami Planu Mobilności Miejskiej dla gminy Łask na lata 2019-2023 z perspektywą na lata 2024-2028” w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XVIII/187/2016 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z elementami Planu Mobilności Miejskiej Gminy Łask na lata 2016-2020".
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr XX/233/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 27-04-2020 w sprawie przyjęcia Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z elementami Planu Mobilności Miejskiej dla gminy Łask na lata 2019-2023 z perspektywą na lata 2024-2028.pdf (10,85MB)

DOCXUzasadnienie XX/233/2020.docx (6,37KB)

DOCXZałącznik nr 1.1 XX/233/2020.docx (200,25KB)

DOCXZałącznik nr 1 XX/233/2020.docx (6,88MB)