Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XX/234/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 27-04-2020 w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy Łask na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 37 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284, 695) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wykaz kąpielisk na terenie gminy Łask: 1) Kąpielisko miejskie w Łasku, zlokalizowane Łask, ul. Armii Krajowej 75.
§ 2. Dla Kąpieliska miejskiego w Łasku ustala się następujące granice: 1) współrzędne wierzchołków krawędzi zewnętrznych kąpieliska:
a) X:414626,02 Y:510288,58,

b) X:414617,28 Y:510338,59,

c) X:414642,16 Y:510343,62,

d) X:414650,62 Y:510293,08.


§ 3. Organizatorem Kąpieliska miejskiego w Łasku jest Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku. § 4. Sezon kąpielowy na terenie gminy Łask w 2020 roku ustala się na okres od 27 czerwca 2020 roku do 30 sierpnia 2020 roku. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. § 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XX/234/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 27-04-2020 w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy Łask na rok 2020.pdf (107,34KB)