Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXV/828/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 29-11-2023 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Łask w 2024 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333), w związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 r. (M. P. z 2023 r. poz. 1129) uchwala się, co następuje:

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Łask w 2024 roku ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 (M.P. z 2023 r. poz. 1129) z kwoty 89,63 zł za 1 dt do kwoty 85,20 za 1 dt. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr LXV8282023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 29-11-2023 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Łask w.pdf (207,44KB)