Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXV/832/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 29-11-2023 zmieniająca uchwałę Nr LXIII/788/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 13 września 2023 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej dla Gminy Łask na lata 2023-2025

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie giminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) oraz art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249, z 2023 r. poz. 289, 535, 1606) uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr LXIII/788/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 13 września 2023 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej dla Gminy Łask na lata 2023-2025 wprowadza się następujące zmiany:
1) w rozdziale III pkt 4 otrzymuje brzmienie jak w załaczniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) rozdział VII otrzymuje brzmienie jak w załaczniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
3) w rozdziale IV sformułowania: "grup roboczych" zastępuje się sformułowaniami: "grup diagnostyczno-pomocowych".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr LXV8322023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 29-11-2023 zmieniająca uchwałę Nr LXIII7882. w.pdf (476,18KB)

PDFZalacznik1 LXV8322023.pdf (44,29KB)

PDFZalacznik2 LXV8322023.pdf (24,58KB)