Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXV/834/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 29-11-2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego„Ostrów - dwór”

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688), art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977, 1506, 1597, 1688, 1890, 2029) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego"Ostrów - dwór", zwanego dalej planem.

§ 2. Granice obszaru objętego planem zostały oznaczone na rysunku stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr LXV8342023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 29-11-2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego„Ostrów - dwór”.pdf (674,18KB)

DOCXZałącznik nr 1 LXV8342023.docx (627,64KB)