Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XX/235/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 27-04-2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Łasku pomiędzy rzeką Grabią, drogą krajową Nr 14 a bocznicą kolejową

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Łasku pomiędzy rzeką Grabią, drogą krajową nr 14 a bocznicą kolejową przyjętego uchwałą Nr XXXIV/364/09 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Łasku pomiędzy rzeką Grabią, drogą krajową Nr 14 a bocznicą kolejową (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 232, poz. 2085 z dnia 8 sierpnia 2009 r.). § 2. Przedmiotem zmiany planu jest zmiana dotychczasowych ustaleń zabudowy na wszystkich terenach oznaczonych symbolem U/MN, zmiana zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, a także uzupełnienie §2 ust. 2. § 3. Zmiana planu nie powoduje żadnych zmian na rysunku planu, stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/364/09 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Łasku pomiędzy rzeką Grabią, drogą krajową Nr 14 a bocznicą kolejową (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 232, poz. 2085 z dnia 8 sierpnia 2009 r.) § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. § 5. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łasku. § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XX/235/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 27-04-2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Łasku pomiędzy rzeką Grabią, drogą krajową Nr 14 a bocznicą kolejową.pdf (110,68KB)