Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXVI/841/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 20-12-2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2023-2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1693, 1688) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872), § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (D z. U. z 2021 r. poz. 83) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LII/662/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2023-2035:
1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr LXVI8412023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 20-12-2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2023-2035.pdf (2,39MB)

DOCXZałącznik nr 1 LXVI8412023.docx (34,15KB)

DOCXZałącznik nr 2 LXVI8412023.docx (30,27KB)

DOCXZałącznik nr 3 LXVI8412023.docx (10,79KB)