Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXVI/842/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 20-12-2023 w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) w związku z art. 211, art. 212, art. 214 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2023 o kwotę 80 000,00 zł w związku z aneksem z dnia 08.12.2023 r. do umowy nr 90/RR2023 z dnia 30.06.2023 r. w sprawie dodatkowego podziału środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych i leśnych w 2023 r. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 600 - Transport i łączność
w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne
1 § 6630 – Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, o kwotę 80 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 2. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2023 o kwotę 79 287,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.18.2023.10g z dnia 24 listopada 2023 r. dotyczącym przyznania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 758 - Różne rozliczenia
w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
1 § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa, o kwotę 79 287,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 3. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2023 o kwotę 20 986,11 zł w związku z umową darowizny pieniężnej z dnia 04.12.2023 r. na wkład własny do dofinansowania w formie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zabezpieczenie i konserwację muru ceglanego ogrodzenia wokół kościoła parafialnego pw. św. Stanisława Bpa i św. Mikołaja Bpa w Borszewicach Kościelnych. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
w rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
1 § 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, o kwotę 20 986,11 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 4. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2023 o kwotę 282 400,00 zł w związku z uzyskaniem większych wpływów niż zaplanowano. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
w rozdziale 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
1 § 0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości, o kwotę 280 000,00 zł
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby


2 § 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek, samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, o kwotę 2 400,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 5. 1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2023 o kwotę 328 045,56 zł w związku z Aneksem nr UDA-RPLD.04.01.02-10-0057/21-02 do umowy o dofinansowanie projektu ”Odnawialne źródła energii w gm. Łask" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 o numerze UDA-RPLD.04.01.02-10-0057/21-00 podpisanej w dniu 2 marca 2023 r. zmienionej aneksem o numerze UDA-RPLD.04.01.02-10-0057/21-00 podpisanym w dniu 16 maja 2023 r. 2. Zmniejszenia dochodów dokonuje się:
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
1 § 6207 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625, o kwotę 328 045,56 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 6. 1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2023 o kwotę 6 658,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji na realizację zadania pn.: „Zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu w zabytkowym Parku Miejskim w Łasku", zgodnie z umową o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 102/OP/D/2023 w formie dotacji z dnia 27.04.2023 r. 2. Zmniejszenia dochodów dokonuje się:
w dziale 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
w rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
1 § 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, o kwotę 6 658,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 7. 1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2023 o kwotę 18 000,00 zł w związku z uzyskaniem mniejszych wpływów niż zaplanowano. 2. Zmniejszenia dochodów dokonuje się:
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe
1 § 0830 – Wpływy z usług, o kwotę 18 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 8. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Łask na rok 2023 o kwotę 238 203,73 zł. 2. Zwiększenia wydatków dokonuje się:
w dziale 600 - Transport i łączność
w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 5 400,00 zł
zadanie inwestycyjne - „Przebudowa drogi gminnej nr 103184E we Wronowicach” , o kwotę 5 400,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna
w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
w grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 100 000,00 zł
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 110 000,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80104 - Przedszkola
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 20 403,73 zł
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , o kwotę 2 400,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 9. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Łask na rok 2023 o kwotę 481 849,29 zł. 2. Zmniejszenia wydatków dokonuje się:
w dziale 758 - Różne rozliczenia
w rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , o kwotę 5 400,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe
w grupie wydatków - Dotacje na zadania bieżące, o kwotę 4 795,41 zł
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , o kwotę 18 000,00 zł
w rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
w grupie wydatków - Dotacje na zadania bieżące, o kwotę 15 608,32 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 328 045,56 zł
zadanie inwestycyjne - „Odnawialne źródła energii w gm. Łask” , kwotę 328 045,56 zł
w tym: - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, o kwotę 328 045,56 zł
w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , o kwotę 110 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 10. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Łask na 2023 rok polegających na zmniejszeniu przychodów w § 957 - Nadwyżki z lat ubiegłych, o kwotę 353 615,11 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.


§ 11. 1. Po dokonaniu zmian w budżecie ustala się planowany deficyt budżetowy na rok 2023 stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 22 716 790,70 zł. 2. Deficyt, o którym mowa w ust. 1 zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek w wysokości 17 848 771,00 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 641 398,98 zł, przychodami z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 83 863,08 zł ora z przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 3 142 757,64 zł. § 12. Dokonuje się zmian w planowanych w budżecie Gminy Łask na 2023 rok wydatkach inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 13. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach na dotacje udzielane z budżetu Gminy Łask w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 14. W uchwale budżetowej na rok 2023 Nr LII/663/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 grudnia 2022 r. zmienionej zarządzeniami Burmistrza: Nr 1/2023 z dnia 2 stycznia 2023 r., Nr 11/2023 z dnia 10 stycznia 2023 r., Nr 16/2023 z dnia 18 stycznia 2023 r., Nr 35/2023 z dnia 9 lutego 2023 r., Nr 48/2023 z dnia 28 lutego 2023 r., Nr 50/2023 z dnia 28 lutego 2023 r., Nr 62/2023 z dnia 9 marca 2023 r., Nr 81/2023 z dnia 31 marca 2023 r, 92/2023 z dnia 6 kwietnia 2023 r., Nr 109/2023 z dnia 21 kwietnia 2023 r., Nr 117/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r., Nr 129/2023 z dnia 10 maja 2023 r., Nr 130/2023 z dnia 10 maja 2023 r., Nr 133/2023 z dnia 11 maja 2023 r., Nr 142/2023 z dnia 22 maja 2023 r., Nr 151/2023 z dnia 31 maja 2023 r., Nr 162/2023 z dnia 15 czerwca 2023 r., Nr 180/2023 z 30 czerwca 2023 r., Nr 191/2023 z dnia 11 lipca 2023 r., Nr 198/2023 z dnia 19 lipca 2023 r., Nr 216/2023 z dnia 31 lipca 2023 r., Nr 219/2023 z dnia 3 sierpnia 2023 r., Nr 224/2023 z dnia 11 sierpnia 2023 r., Nr 233/2023 z dnia 21 sierpnia 2023 r., Nr 248/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r., Nr 260/2023 z dnia 14 września 2023 r., Nr 271/2023 z dnia 29 września 2023 r., Nr 278/2023 z dnia 6 października 2023 r., Nr 285/2023 z dnia 26 października 2023 r., Nr 290/2023 z dnia 31 października 2023 r., Nr 302/2023 z dnia 10 listopada 2023 r., Nr 308/2023 z dnia 16 listopada 2023 r., Nr 322/2023 z dnia 30 listopada 2023 r., Nr 326/2023 z dnia 6 grudnia 2023 r., uchwałą Nr LV/679/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30 stycznia 2023 r., uchwałą Nr LVI/685/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 8 lutego 2023 r., uchwałą Nr LVII/703/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 27 lutego 2023 r., uchwałą Nr LVIII/707/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 29 marca 2023 r., uchwałą Nr LX/728/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 10 maja 2023 r., uchwałą Nr LXI/748/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 czerwca 2023 r., uchwałą Nr LXIII/780/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 13 września 2023 r., uchwałą Nr LXIV/805/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 25 października 2023 r. oraz uchwałą Nr LXV/827/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 29 listopada 2023 r. wprowadza się zmiany wynikające z §1, §2, §3, §4, §5, §6, §7, §8 i §9 niniejszej uchwały:
1) w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 15. W wyniku zmian, o których mowa w §1, §2, §3, §4, §5, §6, §7, §8, §9, §10, §11, §12 i §13 oraz w wyniku zmian dokonanych zarządzeniem Nr 326/2023 Burmistrza Łasku z dnia 6 grudnia 2023 r. oraz w związku ze zmianą planu przychodów i kosztów Samorządowych Zakładów Budżetowych w Łasku nowe brzmienie do uchwały budżetowej Nr LII/663/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 grudnia 2022 r. otrzymuje:
1) Załącznik Nr 4 "Plan dochodów i wydatków na rok 2023 na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego”, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
2) Załącznik Nr 6 "Przychody i rozchody budżetu Gminy Łask na rok 2023”, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;
3) Załącznik Nr 7 "Planowany wykaz zadań inwestycyjnych wraz z nakładami inwestycyjnymi na poszczególne zadania", zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;
4) Załącznik Nr 8 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Łask na 2023 rok", zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały;
5) Załącznik Nr 9 "Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok", zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 16. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Burmistrz Łasku łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łask za rok 2023.
§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 19. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr LXVI8422023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 20-12-2023 w sprawie zmian budżetu oraz zmian w.pdf (4,39MB)

DOCXZałącznik nr 0 LXVI8422023.docx (8,14KB)

DOCXZałącznik nr 1 LXVI8422023.docx (11,36KB)

DOCXZałącznik nr 2 LXVI8422023.docx (19,85KB)

DOCXZałącznik nr 3 LXVI8422023.docx (5,90KB)

DOCXZałącznik nr 4 LXVI8422023.docx (7,20KB)

DOCXZałącznik nr 5 LXVI8422023.docx (6,89KB)

DOCXZałącznik nr 6 LXVI8422023.docx (8,21KB)

DOCXZałącznik nr 7 LXVI8422023.docx (8,45KB)

DOCXZałącznik nr 8 LXVI8422023.docx (12,55KB)

DOCXZałącznik nr 9 LXVI8422023.docx (13,74KB)