Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXVI/845/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 20-12-2023 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łask na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Łask na okres roku kalendarzowego 2024.
§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Łask na 2024 rok w wysokości 157.224.441,03,00 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 30.278.888,03 zł oraz dochody bieżące w kwocie 126.945.553,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. W planie dochodów, o którym mowa w ust.1 wyodrębnia się:
1) plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 11.067.795,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały; 2) plan dochodów związanych z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 247.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały; 3) plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 682.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 3. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Łask na 2024 rok w wysokości 170.462.161,03 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 43.729.223,88 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 126.732.937,15 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. W planie wydatków, o którym mowa w ust.1 wyodrębnia się:
1) plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 11.067.795,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały; 2) plan wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 109.245,65 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały; 3) plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 617.000,00 zł oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 65.000,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 4. 1. Ustala się planowany deficyt budżetowy na rok 2024 stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 13.237.720,00 zł. 2. Deficyt, o którym mowa w ust.1 zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 13.237.720,00 zł. § 5. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 15.934.728,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.697.008,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. § 6. Uchwala się wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Łask planowanych do zrealizowania w roku budżetowym oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 7. Ustala się wysokość dotacji z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały w łącznej wysokości 13.677.863,37 zł, w tym: 1) dla samorządowych zakładów budżetowych w wysokości 2.768.816,00 zł; 2) dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 4.265.000,00 zł. § 8. Uchwala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.
§ 9. Uchwala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.
§ 10. Ustala się plan dochodów związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Łask od właścicieli nieruchomości na 2024 rok w wysokości 9.530.686,00 zł oraz ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami w wysokości 10.410.580,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały § 11. Ustala się plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.
§ 12. Ustala się rezerwy:
1) ogólną w kwocie 266.402,86 zł; 2) celowe w kwocie 315.000,00 zł , z tego: na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 315.000,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się plan dochodów funduszu przeciwdziałania Covid-19, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.
§ 14. Ustala się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład, zgodnie z załącznikiem Nr 15.
§ 15. Ustala się limit zobowiązań na rok budżetowy:
1) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie planowanego deficytu do wysokości 22.000.000,00 zł; 2) z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 3.500.000,00 zł.
§ 16. Upoważnia się Burmistrza Łasku do zaciągania zobowiązań:
1) z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości do 2.697.008,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych; 2) z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości do 12.902.992,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu; 3) z tytułu pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 3.000.000,00 zł.
§ 17. Upoważnia się Burmistrza Łasku do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 18. 1. Upoważnia się Burmistrza Łasku do: 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi jednorocznymi w ramach działu, bez zmian polegających na usunięciu bądź utworzeniu zadania;
3) przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki pomiędzy paragrafami w danym rozdziale w ramach grup;

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.


2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Rada Miejska w Łasku upoważnia Burmistrza Łasku do:
1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Łask, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych;
3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu Gminy Łask związanych z wprowadzaniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile ta zmiana nie pogorszy wyniku budżetu Gminy Łask.

3. Informację o wprowadzonych zmianach Burmistrz Łasku przedłoży Radzie Miejskiej łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2024 rok.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.
§ 21. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr LXVI8452023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 20-12-2023 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łask na 2024.pdf (11,22MB)

DOCXZałącznik nr 0 LXVI8452023.docx (7,09KB)

DOCXZałącznik nr 1 LXVI8452023.docx (23,40KB)

DOCXZałącznik nr 1 LXVI8452023.docx (8,15KB)

DOCXZałącznik nr 2 LXVI8452023.docx (25,54KB)

DOCXZałącznik nr 2 LXVI8452023.docx (23,57KB)

DOCXZałącznik nr 3 LXVI8452023.docx (6,89KB)

DOCXZałącznik nr 3 LXVI8452023.docx (12,22KB)

DOCXZałącznik nr 4 LXVI8452023.docx (6,45KB)

DOCXZałącznik nr 4 LXVI8452023.docx (8,26KB)

DOCXZałącznik nr 5 LXVI8452023.docx (8,25KB)

DOCXZałącznik nr 5 LXVI8452023.docx (8,70KB)

DOCXZałącznik nr 6 LXVI8452023.docx (5,63KB)

DOCXZałącznik nr 6 LXVI8452023.docx (6,40KB)

DOCXZałącznik nr 7 LXVI8452023.docx (14,85KB)

DOCXZałącznik nr 8 LXVI8452023.docx (12,24KB)

DOCXZałącznik nr 9 LXVI8452023.docx (8,91KB)

DOCXZałącznik nr 17 LXVI8452023.docx (101,62KB)