Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXVI/852/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 20-12-2023 w sprawie ustalenia na rok 2024 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łask

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) w związku z art. 70a ust. 1 i 3, art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. 984, 1586, 1672, 1730, 2005) oraz § 5 i § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1653, z 2023 r. poz. 2054) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Wyodrębnia się fundusz na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. 2. Ustala się na rok 2024 maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela w wysokości:
1) 50% kosztów kształcenia ale nie więcej niż 1.500,00 zł po ukończeniu roku akademickiego w przypadku form kształcenia wymienionych w § 2 pkt 1;
2) 50% kosztów kształcenia ale nie więcej niż 1.700,00 zł po ukończeniu całego cyklu kształcenia (w roku, w którym uzyskał dyplom ukończenia studiów) w przypadku form kształcenia wymienionych w § 2 pkt 2;
3) 40% kosztów kształcenia ale nie więcej niż 1.000,00 zł w przypadku form kształcenia wymienionych w § 2 pkt 3;
4) 100% kosztów kształcenia ale nie więcej niż 500,00 zł w przypadku form kształcenia wymienionych w § 2 pkt 4, 5, 6, 7;
5) 100% kosztów kształcenia ale nie więcej niż 4.000,00 zł w przypadku form kształcenia wymienionych w § 2 pkt 8.

§ 2. Ustala się na rok 2024 następujące formy kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane:
1) studia wyższe;
2) studia podyplomowe;
3) kursy kwalifikacyjne;
4) kursy doskonalące;
5) warsztaty metodyczne;
6) warsztaty przedmiotowe;
7) szkolenia;
8) szkolenia rad pedagogicznych.

§ 3. Ustala się na rok 2024 następujące specjalności kształcenia nauczycieli prowadzone przez podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, na które dofinanowanie jest przyznawane:
1) pedagogika specjalna;
2) edukacja włączająca;
3) logopedia;
4) psychologia;
5) trening umiejętności społecznych;
5) surdopedagogika;
6) tyflopedagogika;
7) biologia;
8) fizyka;
9) chemia;
10) matematyka;
11) geografia;
12) muzyka;
13) plastyka.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XL/530/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia na rok 2022 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łask, zmieniona uchwałą Nr LII/670/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 grudnia 2022 r.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr LXVI8522023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 20-12-2023 w sprawie ustalenia na rok 2024.pdf (227,33KB)