Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 352/2023 Burmistrza Łasku z dnia 29-12-2023 w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej i celowej z budżetu Gminy Łask dla samorządowych instytucji kultury.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2023 r. poz.40,572,1463,1688), art. 12, art.27 ust.3 i art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j.Dz.U. z 2020 r. poz.194, z 2023 r. poz.1662) oraz art.126,art.127 ust.1 pkt1 lit.f, art.131, art.218, art.250, art.251 i 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej i celowej z budżetu Gminy Łask dla samorządowych instytucji kultury, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom samorządowych instytucji kultury, pracownikom Urzędu Miejskiego w Łasku właściwym merytorycznie w zakresie działalności samorządowych instytucji kultury i Skarbnikowi Gminy.
§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 200/2017 Burmistrza Łasku z dnia 5 września 2017 roku w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej i celowej z budżetu Gminy Łask dla samorządowych instytucji kultury wraz ze zmianami.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

BURMISTRZ ŁASKU

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 3522023 Burmistrza Łasku z dnia 29-12-2023 w sprawie zasad przyznawania przekazywania i.pdf (1,23MB)

DOCXZałącznik nr .1 3522023.docx (7,10KB)

DOCXZałącznik nr .1 3522023.docx (7,13KB)

DOCXZałącznik nr 1.1 3522023.docx (7,02KB)

DOCXZałącznik nr 1.2 3522023.docx (10,21KB)

DOCXZałącznik nr 1.3 3522023.docx (9,98KB)

DOCXZałącznik nr 1 3522023.docx (12,69KB)