Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXVI/855/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 20-12-2023 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie 7 miasto Łask

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977, 1506, 1597, 1688, 1890, 2029) w związku z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 poz. 1688) oraz uchwały Nr LVIII/708/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie 7 miasto Łask, po stwierdzeniu, że ustalenia planu miejscowego nie naruszają ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łask zatwierdzonego uchwałą Nr LXIV/809/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 25 października 2023 r., uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.Przepisy ogólne
Przepisy ogólne § 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie 7 miasto Łask, zwany dalej planem, składający się z: 1) części tekstowej stanowiącej treść uchwały;
2) rysunku planu, będącego integralną częścią uchwały, opracowanego w skali 1:1000 - stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały;
3) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu - stanowiący załącznik nr 2 do uchwały;
4) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji, zapisanych w planie, z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania - stanowiący załącznik nr 3 do uchwały;
5) danych przestrzennych aktu - stanowiących załącznik nr 4 do uchwały.

2. Plan dotyczy obszaru, którego granice określono na załączniku graficznym do uchwały Nr LVIII/708/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie 7 miasto Łask. 3. Granice obszaru objętego planem oznaczono na rysunku planu.
§ 2. Ze względu na brak podstaw wynikających ze stanu faktycznego, w planie nie ustala się:
1) zasad kształtowania krajobrazu;
2) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej;
3) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
4) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

§ 3. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są oznaczeniami obowiązującymi: 1) granice obszaru objętego planem;
2) nieprzekraczalne linie zabudowy;
3) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
4) granica strefy ochronnej od napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV;
5) pas zieleni izolacyjnej;
6) literowe i barwne oznaczenia graficzne dotyczące przeznaczenia terenów.

2. Pozostałe oznaczenia graficzne nieokreślone w ust. 1 mają charakter informacyjny.
§ 4. 1. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o: 1) rysunku planu - należy przez to rozumieć załącznik graficzny do niniejszej uchwały w skali 1:1000; 2) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Łasku; 3) obszarze – należy przez to rozumieć obszar w mieście Łask, objęty niniejszym planem, w granicach przedstawionych na rysunku planu; 4) terenie – należy przez to rozumieć część obszaru o określonym przeznaczeniu, wyznaczoną na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczoną w tekście oraz na rysunku planu symbolem cyfrowo- literowym, dla której ustalono przepisy prawa miejscowego; 5) nieprzekraczalnej linii zabudowy wyznaczoną na rysunku planu linię określającą część działki budowlanej, na której możliwe jest lokalizowanie budynków, z zakazem jej przekraczania, który to zakaz nie dotyczy części podziemnych budynku. Dopuszcza się przekroczenie tej linii nie więcej niż o 1,5 m takich elementów jak: a) elementów wejścia do budynku, takich jak: schody, pochylnia, podest, rampa, zadaszenie,

b) podpór konstrukcyjnych,

c) elementów nadwieszeń takich, jak: łącznik, balkon, wykusz, gzyms, okap dachu,

d) tarasów i werand,

e) zewnętrznych warstw izolacji termicznej;


6) obiektach i elementach zagospodarowania działek niezbędnych do ich prawidłowego funkcjonowania – należy przez to rozumieć m.in.: elementy uzbrojenia terenu, budynki gospodarcze, garażowe, wiaty, altany, dojścia, dojazdy, parkingi, miejsca postojowe; 7) dachu płaskim – należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia połaci dachowych nie większym niż 10°; 8) zieleni wysokiej – należy przez to rozumieć zieleń rosnącą na wysokość powyżej 5,0 m; 9) zieleni izolacyjnej – należy przez to rozumieć skupiska drzew i krzewów stanowiące izolację akustyczną i widokową; 10) składowaniu lub magazynowaniu odpadów – należy przez to rozumieć sposób przechowywania odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699, z późn. zm.).
2. Określenia użyte w planie, a niezdefiniowane w ust. 1, dotyczące zagadnień przewidzianych ustawą lub przepisami odrębnymi przywołanymi w treści niniejszej uchwały, należy rozumieć w sposób określony w ustawie lub w tych przepisach, a w przypadku braku definicji – w rozumieniu powszechnym. 3. Wskazane w planie numery ewidencyjne działek odnoszą się do obszarów, wyznaczonych przez linie graniczne tych działek na dzień 6 czerwca 2023 r., na ww. dzień są również aktualne użyte w planie nazwy własne ulic.
Rozdział 2.Przeznaczenia terenów, zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenów
Przeznaczenia terenów, zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenów § 5. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 1U-P i 2U-P ustala się przeznaczenie jako teren usług lub produkcji. 2. W granicach terenu o którym mowa w ust. 1 ustala się lokalizację: 1) zabudowy usługowej;
2) obiektów produkcyjnych, składów i magazynów;
3) instalacji odnawialnych źródeł energii, w tym o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 100kW;
4) obiektów i elementów zagospodarowania działek, niezbędnych do ich prawidłowego funkcjonowania.

3. W granicach terenów o których mowa w ust. 1 ustala się realizację funkcji wymienionych w ust. 2 w dowolnej konfiguracji. 4. W bezpośrednim sąsiedztwie terenu oznaczonego symbolem 1MN należy wykonać pas zieleni izolacyjnej o szerokości min 5,0 m (zgodnie z rysunkiem planu). 5. W zakresie kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania dla terenów o których mowa w ust. 1 ustala się: 1) dla budynków usługowych, produkcyjnych, składów i magazynów wysokość nie większa niż 14 m;
2) dla budowli wysokość nie większa niż 20 m;
3) dla budynków gospodarczych, garażowych i pozostałych obiektów budowlanych niewymienionych w pkt 1 i 2 - wysokość nie większą niż 10 m;
4) wysokość wolnostojących instalacji odnawialnych źródeł energii nie większa niż 5 m;
5) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 10% powierzchni działki budowlanej;
6) maksymalna intensywność zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 4,0;
7) minimalna intensywność zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 0,01;
8) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z przebiegiem i wymiarowaniem określonym na rysunku planu;
9) geometria dachu – dachy płaskie i spadowe o kącie nachylenia połaci dachowych bryły głównej budynku do 45°;
10) dopuszcza się utrzymanie geometrii dachów budynków istniejących;
11) sposób rozwiązania potrzeb parkingowych zgodnie z § 18.

§ 6. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1MN ustala się przeznaczenie jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 2. W granicach terenu o którym mowa w ust. 1 ustala się lokalizację: 1) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy nie większej niż moc mikroinstalacji, o której mowa w przepisach odrębnych z zakresu odnawialnych źródeł energii;
3) obiektów i elementów zagospodarowania działek, niezbędnych do ich prawidłowego funkcjonowania.

3. W zakresie kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenów o których mowa w ust. 1 ustala się: 1) wysokość budynków mieszkalnych – nie większą niż 10 m;
2) wysokość budynków garażowych, wiat, altan i pozostałych obiektów budowlanych niewymienionych w pkt 1 – nie większą niż 6 m;
3) wysokość wolnostojących instalacji odnawialnych źródeł energii nie większa niż 2,0 m;
4) maksymalna intensywność zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 0,6;
5) minimalna intensywność zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 0,01;
6) powierzchnia zabudowy nie większa niż 40% powierzchni działki budowlanej;
7) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 30% powierzchni działki budowlanej;
8) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z przebiegiem i wymiarowaniem określonym na rysunku planu;
9) geometria dachu – dachy o kącie nachylenia połaci dachowych bryły głównej budynku do 45°;
10) dopuszcza się utrzymanie geometrii dachów budynków istniejących;
11) sposób rozwiązania potrzeb parkingowych zgodnie z § 18.

§ 7. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1L ustala się przeznaczenie jako teren lasu. 2. Dla terenu o którym mowa w ust. 1 ustala się: 1) zagospodarowanie terenu zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi lasów;
2) zakaz zabudowy;
3) dopuszcza się realizację urządzeń melioracji wodnych i dróg leśnych związanych z gospodarką leśną.

§ 8. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KR ustala się przeznaczenie jako teren komunikacji drogowej wewnętrznej. 2. W granicach terenu o którym mowa w ust. 1 ustala się możliwość lokalizacji urządzeń, obiektów i sieci infrastruktury technicznej oraz obiektów i urządzeń związanych z prowadzeniem i obsługą ruchu drogowego. § 9. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1IKP ustala się przeznaczenie jako teren pompowni ścieków. 2. W granicach terenu o którym mowa w ust. 1 ustala się możliwość lokalizacji urządzeń, obiektów i sieci infrastruktury technicznej, w szczególności pompowni ścieków. 3. W zakresie kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 1IKP ustala się: 1) w przypadku realizacji obiektów kubaturowych wysokość zabudowy nie może przekroczyć 6 m;
2) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 20% powierzchni działki budowlanej;
3) maksymalna intensywność zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 1,0;
4) minimalna intensywność zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 0,01;
5) geometria dachu – dachy płaskie i spadowe o kącie nachylenia połaci dachowych bryły głównej budynku do 45°.

Rozdział 3.Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego § 10. Ustala się następujące wymogi ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) kształtowanie zabudowy zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;
2) istniejące budynki lub ich części, które znajdują się w obszarze pomiędzy nieprzekraczalną linią zabudowy a linią rozgraniczającą drogi, podlegają rozbudowie z zachowaniem ustaleń nieprzekraczalnej linii zabudowy, nadbudowie w obrysie ścian zewnętrznych, przebudowie lub remontowi;
3) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy w jej obecnej formie i z obecną funkcją, z możliwością remontu i przebudowy oraz rozbudowy i nadbudowy przy zastosowaniu parametrów określonych w niniejszej uchwale;
4) dopuszcza się lokalizowanie budynków w odległości 1,5 m od granicy działki budowlanej lub bezpośrednio przy tej granicy;
5) działki nie posiadające cech działki budowlanej należy funkcjonalnie połączyć i wspólnie zagospodarować z przylegającą działką budowlaną posiadającą dostęp do drogi, z której odbywać ma się obsługa komunikacyjna;
6) zakaz stosowania pokryć dachowych w kolorze żółtym i niebieskim;
7) zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m 2 ; 8) stosowanie rozwiązań przestrzennych, architektonicznych i technicznych uwzględniających potrzeby osób niepełnosprawnych:
a) na terenach ciągów pieszych,

b) w zakresie dostępności do budynków użyteczności publicznej.


Rozdział 4.Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu § 11. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasad kształtowania krajobrazu ustala się:
1) zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z zastrzeżeniem pkt. 2;
2) ustalenia o których mowa w pkt. 1 nie dotyczą inwestycji i przedsięwzięć:
a) realizujących cele publiczne w tym również w zakresie telekomunikacji i łączności publicznej,

b) realizowanych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa;


3) zakaz lokalizacji zakładów, o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii przemysłowych;
4) zakaz przekraczania standardów jakości środowiska poza teren, do którego inwestor posiada tytuł prawny, zgodnie z przepisami odrębnymi;
5) zakaz lokalizacji elektrowni wiatrowych oraz biogazowni;
6) zakaz składowania odpadów;
7) zaopatrzenie w wodę wyłącznie z sieci wodociągowej;
8) odprowadzenie ścieków bytowych i przemysłowych wyłącznie siecią kanalizacji sanitarnej lub ogólnospławnej przy czym wskaźniki zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych odprowadzanych do kanalizacji sanitarnej nie mogą przekraczać norm określonych w przepisach odrębnych;
9) w zakresie ochrony powietrza obowiązuje zakaz stosowania źródeł zaopatrzenia w ciepło powodujących emisję spalin przekraczającą dopuszczalne normy;
10) w zakresie ochrony wód podziemnych i powierzchniowych:
a) odprowadzanie wód opadowo-roztopowych:
1 do sieci kanalizacji deszczowej po ich uprzednim podczyszczeniu lub indywidualnie w sposób zapewniający pełną ochronę przed przenikaniem zanieczyszczeń do gruntu oraz wód powierzchniowych i podziemnych,

2 z powierzchni chłonnych rozwiązać indywidualnie do środowiska w sposób nie powodujący przenikania ponadnormatywnych zanieczyszczeń do wód i gruntów oraz nie powodujący naruszenia stosunków wodnych na gruntach osób trzecich,

3 z terenów utwardzonych związanych z komunikacją przed odprowadzeniem do środowiska należy podczyścić do stanu spełniającego wymagania obowiązujących przepisów,b) dopuszcza się stosowanie rozwiązań umożliwiających wykorzystanie lub retencjonowanie nadmiaru wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania, w sposób nie kolidujący z projektowanym i istniejącym zagospodarowaniem terenu, zlokalizowanych w granicach działki budowlanej,

c) zakaz dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie wynikają z działań na rzecz ochrony przyrody albo racjonalnej gospodarki wodnej;


11) w zakresie kształtowania komfortu akustycznego w środowisku i w budynkach ustala się:
a) na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1MN zapewnienie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku jak dla „terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”, w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu ochrony akustycznej,
b) pozostałe tereny nie podlegają ochronie akustycznej,

c) zapewnienie standardów akustycznych na granicy z terenami o zdefiniowanych wyższych wymaganiach akustycznych w środowisku;


12) w zakresie ochrony przed polami elektromagnetycznymi - zakaz lokalizacji obiektów, urządzeń i sieci infrastrukturalnych, które powodują przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku określonych w przepisach odrębnych z zakresu ochrony środowiska w budynkach z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu budownictwa;
13) w zakresie ochrony powierzchni ziemi oraz gospodarki odpadami obowiązuje nakaz zapewnienia dla nieruchomości miejsca służącego do czasowego gromadzenia odpadów stałych, z uwzględnieniem wymogów wynikających z przepisów odrębnych dotyczących budownictwa oraz dotyczących utrzymania czystości i porządku w gminie;
14) w zakresie magazynowania odpadów:
a) nakaz stosowania rozwiązań zabezpieczających przed uwolnieniem się do gleby, wód powierzchniowych i podziemnych wycieków oraz ścieków, w tym wód odciekowych, z miejsc magazynowania odpadów,

b) miejsca do magazynowania odpadów znajdujące się poza budynkami, należy organizować w taki sposób, aby były one wizualnie odseparowane lub niewidoczne od strony dróg publicznych;


15) w zakresie adaptacji do zmian klimatu ustala:
a) zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenu,

b) nakaz stosowania rozwiązań zwiększających zdolność retencyjną terenu, m.in. takich jak stosowanie nawierzchni przepuszczalnych lub półprzepuszczalnych do utwardzenia dojść, dojazdów, ciągów pieszych oraz naziemnych stanowisk postojowych,

c) zachowanie istniejących drzew, a w przypadku kolizji z planowaną lub istniejącą zabudową lub infrastrukturą techniczną wymóg ich przesadzenia lub usunięcia i wprowadzenia nowych nasadzeń.


Rozdział 5.Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie odrębnych przepisów
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie odrębnych przepisów § 12. Sposób zagospodarowania uwzględniający położenie całego obszaru objętego planem w granicach dwóch Zespołów Przyrodniczo-Krajobrazowych „Dolina Grabi” oraz „Kolumna-Las”, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi niniejszej uchwały zakresu zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu.

Rozdział 6.Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości § 13. 1. Nie wskazuje się nieruchomości wymagających przeprowadzenia scalenia i podziału. 2. Dla nieruchomości znajdujących się w granicy terenu usług lub produkcji oznaczonego na rysunku planu symbolem U-P, określa się parametry działek uzyskiwanych w wyniku scalenia i podziału nieruchomości w przypadkach przystąpienia do tej procedury na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami: 1) minimalna powierzchnia działek: – 1000 m 2 ; 2) minimalna szerokość frontu działek: 15 m;
3) kąt położenia granic działek przylegających do pasa drogowego – od 70° do 110°.

3. Dla nieruchomości znajdujących się w granicy terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonego na rysunku planu symbolem MN, określa się parametry działek uzyskiwanych w wyniku scalenia i podziału nieruchomości w przypadkach przystąpienia do tej procedury na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami: 1) minimalna powierzchnia działek: – 700 m 2 ; 2) minimalna szerokość frontu działek: 15 m;
3) kąt położenia granic działek przylegających do pasa drogowego – od 70° do 110°.

4. Dla nieruchomości znajdujących się w granicy terenu pompowni ścieków oznaczonego na rysunku planu symbolem IKP, określa się parametry działek uzyskiwanych w wyniku scalenia i podziału nieruchomości w przypadkach przystąpienia do tej procedury na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami: 1) minimalna powierzchnia działek: – 700 m 2 ; 2) minimalna szerokość frontu działek: 15 m;
3) kąt położenia granic działek przylegających do pasa drogowego – od 70° do 110°.

5. Ustaleń w zakresie scaleń i podziałów nieruchomości nie stosuje do działek wydzielanych pod drogi oraz urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej.
Rozdział 7.Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy § 14. 1. Na obszarze objętym planem przebiegają napowietrzne linie elektroenergetyczne średniego napięcia 15 kV, wzdłuż których wyznacza się strefę ochronną z ograniczeniami w użytkowaniu i zabudowie, dla których ustala się: 1) szerokość 15,0 m – po 7,5 m w każdą stronę od osi linii elektroenergetycznej;
2) zakaz lokalizacji budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi;
3) zakaz tworzenia hałd, nasypów;
4) zakaz wprowadzania zieleni wysokiej.

2. W przypadku likwidacji bądź skablowania linii elektroenergetycznej ustalenia dotyczące strefy ochronnej o którym mowa w ust. 1 nie obowiązują.
§ 15. Nakaz sytuowania nowych budynków od strony terenów lasów zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Rozdział 8.Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji § 16. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji oraz obsługi komunikacyjnej terenów przyległych:
1) remont, przebudowa i rozbudowa dróg wyznaczonych na rysunku planu w obrębie linii rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami szczegółowymi tekstu planu;
2) obsługa komunikacyjna obszaru planu przez układ drogowy w granicach wyznaczonych terenów dróg wewnętrznych oraz przez drogi publiczne znajdujące się poza obszarem objętym planem;
3) dopuszcza się budowę dróg wewnętrznych niewyznaczonych na rysunku planu w granicach terenów przeznaczonych na cele zabudowy i służących obsłudze komunikacyjnej tych terenów o szerokości pasa drogi - minimum 8 m, z zastrzeżeniem wymagań wynikających z przepisów odrębnych z zakresu budownictwa;
4) powiązanie układu komunikacyjnego obszaru objętego planem z zewnętrznym układem komunikacyjnym zapewniają następujące drogi publiczne przylegające bezpośrednio do obszaru objętego planem:
a) ul. Juliana Tuwima (droga gminna nr 103182E),

b) ul. Leśników Polskich (droga wojewódzka nr 482).


§ 17. W zakresie warunków i parametrów funkcjonalno–technicznych dla drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KR szerokość w liniach rozgraniczających – zmienna od 8,00 do 13,0 m, zgodnie z rysunkiem planu. § 18. 1. Ustala się liczbę miejsc do parkowania dla samochodów dotyczącą nowo projektowanych budynków lub ich części: 1) dla funkcji mieszkaniowej – minimum jedno miejsce postojowe na jeden lokal mieszkalny;
2) dla funkcji usługowej – minimum jedno miejsce postojowe na każde 50 m 2 powierzchni użytkowej i 1 miejsce do parkowania na 2 zatrudnionych; 3) dla funkcji produkcyjnej, składów i magazynów – minimum jedno miejsce na 2 zatrudnionych;
4) obowiązuje zapewnienie miejsc parkingowych przeznaczonych do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową:
a) na terenach oznaczonych symbolami 1U-P i 2U-P minimum 1 miejsce postojowe na każde 50 miejsc postojowych, ale nie mniej niż 1 miejsce postojowe,

b) na pozostałych terenach zgodnie ze wskaźnikami ustalonymi w przepisach odrębnych.


2. Realizację miejsc parkingowych w obszarze planu ustala się w formie parkingów lub garaży.
Rozdział 9.Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej § 19. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:
1) dopuszcza się zachowanie i użytkowanie istniejącej infrastruktury technicznej, a także jej remonty, modernizację lub przebudowę, wynikające z bieżących potrzeb funkcjonowania oraz przyszłego zagospodarowania terenu zgodnie z ustaleniami planu i przepisami odrębnymi;
2) w obszarze objętym planem dopuszcza się rozbudowę i budowę nowych sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej w powiązaniu z układem zewnętrznym, przy czym ich budowa oraz rozbudowa nie może powodować nowych ograniczeń dla nieruchomości wskazanych do zabudowy;
3) ustala się powiązanie systemu infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym poprzez sieci infrastruktury technicznej, w tym zlokalizowane w ul. Leśników Polskich i Juliana Tuwima;
4) nakaz lokalizacji nowej oraz przebudowywanej i rozbudowywanej infrastruktury technicznej jako podziemnej, z wyłączeniem stacji transformatorowych oraz elementów infrastruktury technicznej, które jedynie jako nadziemne mogą pełnić swoją funkcję;
5) zapewnia się swobodny dostęp i dojazd do infrastruktury technicznej elektroenergetycznej, w tym stacji elektroenergetycznych, linii elektroenergetycznych oraz konstrukcji wsporczych (słupów) w celu przeprowadzania prac eksploatacyjnych lub usuwania awarii;
6) zaopatrzenie w wodę wyłącznie z sieci wodociągowej;
7) odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej;
8) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia oraz z odnawialnych źródeł energii, w tym o mocy zainstalowanej większej niż 100 kW;
9) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej lub ze źródeł indywidualnych;
10) zaopatrzenie w ciepło do celów grzewczych i ciepłej wody użytkowej, ustala się z indywidualnych lub zbiorowych źródeł ciepła, spełniających wymagania standardów jakości powietrza;
11) dopuszcza się lokalizację infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych;
12) dopuszcza się realizację urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii takich jak:
a) instalacje fotowoltaiczne,

b) kolektory słoneczne,

c) pompy ciepła,

d) magazyny energii.


Rozdział 10.Stawki procentowe
Stawki procentowe § 20. Nie ustala się stawki procentowej, na podstawie której określa się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

Rozdział 11.Ustalenia końcowe
Ustalenia końcowe § 21. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 22. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
§ 23. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Łasku i zamieszczeniu jej na stronie internetowej.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr LXVI8552023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 20-12-2023 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w.pdf (5,26MB)

DOCXUzasadnienie LXVI8552023.docx (10,60KB)

PDFZalacznik1 LXVI8552023.pdf (4,33MB)

DOCXZałącznik nr 2 LXVI8552023.docx (5,72KB)

DOCXZałącznik nr 3 LXVI8552023.docx (5,72KB)