Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 4/2024 Burmistrza Łasku z dnia 04-01-2024 w sprawie ustalenia stawek godzinowych wynagrodzeń pracy dla realizatorów programów opiekuńczo - wychowawczych, profilaktycznych, sportowych, rekreacyjnych oraz innych zajęć pozalekcyjnych i warsztatów, zajęć terapeutycznych

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) oraz Uchwały Nr LXVI/851/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Łask na rok 2024 zarządza się co następuje:

§ 1. W ramach zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024 , ustala się następujące stawki godzinowe wynagrodzeń (brutto) dla realizatorów poniższych zadań w odniesieniu do: 1. Rozdziału 4 w preliminarzu wydatków na 2024 r. w ramach rozdziału 85154 , pkt. 1, ppkt. 1 "Wsparcie placówek leczenia uzależnienia od alkoholu działających na terenie Gminy Łask”: 1) prowadzenie warsztatów przez psychologa, specjalistę psychoterapii uzależnień - max do 85 zł /godz. 2) prowadzenie warsztatów przez instruktora terapii uzależnień lub osoby w trakcie zdobywania kwalifikacji specjalisty psychoterapii uzależnień dla - max do 70 zł /godz. 2. Rozdziału 4 w preliminarzu wydatków na 2024 r. w ramach rozdziału 85154 pkt. 1, ppkt. 2 "Finansowanie działalności Punktu Konsultacyjnego prowadzonego przez MGOPS w Łasku", oferujących pomoc psychologiczną, pedagogiczną, ukierunkowanych głównie na rozpoznawanie i wspieranie rodzin w sytuacjach kryzysowych, w tym także z problemem alkoholowym, pomoc dla młodzieży w przełamywaniu konfliktów wieku dojrzewania.”: 1) dla pedagogów, psychologa, psychoterapeuty, instruktora terapii uzależnień, prawnika - max do 80 zł /godz. 2) dla terapeuty prowadzącego grupę wsparcia dla ofiar przemocy i sprawców przemocy - max do 70 zł /godz. 3) dla osoby odpowiedzialnej za prawidłowe funkcjonowanie placówki, w tym sprzątanie - max do 50 zł /godz. 3. Rozdziału 4 w preliminarzu wydatków na 2024 r. w ramach rozdziału 85154 , pkt. 2, ppkt. 1 „finansowanie zajęć opiekuńczo - wychowawczych organizowanych w placówkach wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Udzielanie dzieciom wsparcia w radzeniu sobie z problemami, pomoc w odrabianiu lekcji, tworzenie różnych form aktywnego spędzania czasu z nastawieniem na działania korygujące oraz prowadzenie pomocy socjalnej w formie dożywiania”:
1) dla nauczycieli, pedagogów, psychologów, pracowników socjalnych, instruktorów - max do
70 zł/ godz.
2) dla osoby odpowiedzialnej za prawidłowe funkcjonowanie placówki, w tym sprzątanie - max do 50 zł /godz.
4. Rozdziału 4 w preliminarzu wydatków na 2024 r. w ramach rozdziału 85154 , pkt. 2, ppkt. 2 „Pomoc w zorganizowaniu różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w tym z rodzin patologicznych, jako jedno z działań alternatywnych, w miejsce zagrożeń i zachowań ryzykownych.”: 1) dla osób prowadzących zajęcia, posiadających przygotowanie pedagogiczne - max do 70 zł /godz. 5. Rozdziału 4 w preliminarzu wydatków na 2024 r. w ramach rozdziału 85154 , pkt. 2, ppkt. 3 „Finansowanie działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łasku": 1) dla biegłych sądowych za wykonanie badania psychiatrycznego i psychologicznego w celu ustalenia uzależnienia od alkoholu osób skierowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łasku, wskazania trybu leczenia odwykowego i wydanie opinii – 220 zł za wykonanie jednego badania i wydanie jednej opinii dla każdego biegłego. 2) dla biegłych sądowych za wykonanie analizy akt sprawy w formie pisemnej wraz z informacją o niestawieniu się osoby skierowanej na badanie przez GKRPA w Łasku - 50 zł dla każdego biegłego. 6. Rozdziału 4 w preliminarzu wydatków na 2024 r. w ramach rozdziału 85154 , pkt. 3 ppkt. 1 „Realizacja profilaktyki problemów uzależnień dla dzieci i młodzieży. Prowadzenie na terenie szkół i innych placówek oświatowych i opiekuńczo - wychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży. Realizacja innych form uzupełniających programy profilaktyczne, w tym działalność informacyjna, edukacyjna. Działania skierowane do społeczności lokalnej. 1) dla realizatorów legitymujących się odpowiednim przeszkoleniem w zakresie szkolnych programów profilaktycznych - max do 80 zł/ godz. 7. Rozdziału 4 w preliminnarzu wydatków na 2024 r. w ramach rozdziału 85154 , pkt. 3 ppkt. 2 „Wspierane inicjatyw promujących ”zdrowy styl życia„,w tym finansowanie sportowych zajęć pozalekcyjnych - max do 70 zł /godz., a w przypadku sportowych zajęć pozalekcyjnych w zakesie pływania - max do 75zł/godz.
§ 2. W ramach zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024 , ustala się następujące stawki godzinowe wynagrodzeń (brutto) dla realizatorów poniższych zadań w odniesieniu do: 1. Rozdziału 4 w preliminarzu wydatków na 2024 r. w ramach rozdziału 85153 , pkt. I "Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem": 1) prowadzenie warsztatów przez psychologa, specjalistę psychoterapii uzależnień - max do 85 zł /godz. 2) prowadzenie warsztatów przez instruktora terapii uzależnień lub osoby w trakcie zdobywania kwalifikacji specjalisty psychoterapii uzależnień - max do 70 zł /godz. 2. Rozdziału 4 w preliminarzu wydatków na 2024 r. w ramach rozdziału 85153 , pkt. II, III, IV i V Programu: 1) prowadzenie poradnictwa o charakterze prawnym, psychologicznym, pedagogicznym - max do 85 zł /godz. 2) prowadzenie warsztatów, zajęć edukacyjnych, profilaktycznych oraz prowadzenie poradnictwa przez specjalistę lub instruktora terapii uzależnień, psychologów - max do 85 zł /godz. § 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Oświaty Kultury Promocji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łasku.
§ 4. Tracą moc Zarządzenie Nr 9/2023 Burmistrza Łasku z dnia 5 stycznia 2023 r. oraz Zarządzenie Nr 69/2023 Burmistrza Łasku z dnia 14.03.2023 r.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 42024 Burmistrza Łasku z dnia 04-01-2024 w sprawie.pdf (229,99KB)