Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XX/245/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 27-04-2020 w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Łask na lata 2020-2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 176 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111, 924, 1818) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Łask na lata 2020-2022, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. § 3. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XX/245/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 27-04-2020 w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Łask na lata 2020-2022.pdf (302,88KB)

PDFZalacznik1 XX/245/2020.pdf (139,63KB)