Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXI/248/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 03-06-2020 w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 211, art. 212, art. 214 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2020 o kwotę 4.095,00 zł w związku z przyznaniem odszkodowania na skutek zalania pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Łasku.
2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe
1 § 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, o kwotę 4.095,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Łask na rok 2020 o kwotę 32.084,68 zł. 2. Zwiększenia wydatków dokonuje się:
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 4.095,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 27.989,68 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 3. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Łask na rok 2020 o kwotę 95.000,00 zł. 2. Zmniejszenia wydatków dokonuje się:
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80104 - Przedszkola
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 95.000,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Łasku", kwotę 95.000,00 zł

§ 4. Dokonuje się przeniesienia dochodów w budżecie Gminy Łask na 2020 rok: w dziale 600 - Transport i łączność
w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy
z § 0970 - Wpływy z różnych dochodów, o kwotę 984,00 zł

do § 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, o kwotę 984,00 zł.


§ 5. Dokonuje się przeniesienia środków w zakresie zadań własnych w budżecie Gminy Łask na 2020 rok: w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo
w rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
z grupy wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 1.443.060,60 zł
zadanie inwestycyjne: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we Wronowicach", kwotę 1.443.060,60 zł
do grupy wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 1.443.060,60 zł
zadanie inwestycyjne: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we Wronowicach", kwotę 1.443.060,60 zł
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, o kwotę 1.443.060,60 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna
w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
z grupy wydatków - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , kwotę 94.000,00 zł
do grupy wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 94.000,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Rozbudowa sieci informatycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Łasku", kwotę 50.000,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Dostawa wraz z instalacją systemu konferencyjnego", kwotę 44.000,00 zł
z działu 750 - Administracja publiczna
z rozdziału 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
z grupy wydatków - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , kwotę 150.000,00 zł
do działu 801 - Oświata i wychowanie
do rozdziału 80101 - Szkoły podstawowe
do grupy wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 150.000,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Modernizacja sali gimnastycznej przy SP Nr 1 w Łasku", kwotę 150.000,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
z rozdziału 80104 - Przedszkola
z grupy wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , kwotę 6.750,00 zł
do rozdziału 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
do grupy wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , kwotę 6.750,00 zł
z działu 801 - Oświata i wychowanie
z rozdziału 80104 - Przedszkola
z grupy wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 120.000,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Łasku", kwotę 120.000,00 zł
do działu 855 - Rodzina
do rozdziału 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
do grupy wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 120.000,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Przebudowa i rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 3 w Łasku wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na pomieszczenia tworzonego Żłobka Gminnego", kwotę 120.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 6. W wyniku zmian dokonanych w Zarządzeniu Nr 110/2020 Burmistrza Łasku z dnia 18 maja 2020 r. dokonuje się zmian w wydatkach funduszu sołeckiego Gminy Łask na 2020 rok polegających na: 1 w sołectwie Mauryca - zmianie klasyfikacji budżetowej ( z rozdziału 60016 na rozdział 60017).
§ 7. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Łask na 2020 rok polegających na: 1) przeniesieniu kwoty 946.666,11 zł przychodów w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej (z paragrafu 950 na paragraf 906); 2) zwiększeniu przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o kwotę 27.989,68 zł; 3) zmniejszeniu przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, o kwotę 95.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Po dokonaniu zmian w budżecie ustala się planowany deficyt budżetowy na rok 2020 stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 14.723.877,27 zł. 3. Deficyt, o którym mowa w ust. 1 zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 13.749.221,48 zł , przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 27.989,68 zł oraz przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 946.666,11 zł.
§ 8. W uchwale Nr XVII/175/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łask na rok 2020: 1) § 13 otrzymuje brzmienie:
"§ 13. Ustala się limit zobowiązań na rok budżetowy:


1) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, wykup obligacji oraz sfinansowanie planowanego deficytu do wysokości 19.900.000,00 zł;
2) z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 3.200.000,00 zł";
2) § 14 otrzymuje brzmienie:
"§ 14. Upoważnia się Burmistrza Łasku do zaciągania zobowiązań:


1) z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości do 4.155.778,52 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych oraz wykup obligacji;
2) z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości do 13.749.221,48 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu;
3) z tytułu pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 3.000.000,00 zł.".

§ 9. Dokonuje się zmian w planowanych w budżecie Gminy Łask na 2020 rok wydatkach inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. § 10. W uchwale budżetowej na rok 2020 Nr XVII/175/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 18 grudnia 2019 r. zmienionej zarządzeniami Burmistrza: Nr 1/2020 z dnia 2 stycznia 2020 r., Nr 5/2020 z dnia 10 stycznia 2020 r., Nr 16/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r., Nr 28/2020 z dnia 7 lutego 2020 r., Nr 33/2020 z dnia 13 lutego 2020 r., Nr 39/2020 z dnia 20 lutego 2020 r., Nr 48/2020 z dnia 28 lutego 2020 r., Nr 55/2020 z dnia 12 marca 2020 r., Nr 61/2020 z dnia 18 marca 2020 r., Nr 64/2020 z dnia 23 marca 2020 r., Nr 74/2020 z dnia 7 kwietnia, Nr 79/2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r., Nr 93/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r., Nr 102/2020 z dnia 6 maja 2020 r., 110/2020 z dnia 18 maja 2020 r., 117/2020 z dnia 22 maja 2020 r., Nr 122/2020 z dnia 28 maja 2020 r., Uchwałą Nr XVIII/196/2020 z dnia 5 lutego 2020 r., Uchwałą Nr XIX/222/2020 z dnia 11 marca 2020 r. oraz Uchwałą Nr XX/231/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r. wprowadza się zmiany wynikające z §1, §2, §3, §4, §5, §6 i §7 niniejszej uchwały: 1) w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 11. W wyniku zmian, o których mowa w §1, §2, §3, §4, §5, §6 i §7 nowe brzmienie do uchwały budżetowej Nr XVII/175/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 18 grudnia 2019 r. otrzymuje: 1) Załącznik Nr 6 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Łask na rok 2020”, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
2) Załącznik Nr 7 "Planowany wykaz zadań inwestycyjnych wraz z nakładami inwestycyjnymi na poszczególne zadania", zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
3) Załącznik Nr 11 "Plan dochodów za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami na 2020 rok", zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
4) Załącznik Nr 12 "Wydatki funduszu sołeckiego Gminy Łask na 2020 rok", zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 12. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Burmistrz Łasku łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łask za rok 2020. § 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. § 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 15. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XXI/248/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 03-06-2020 w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2020.pdf (1,29MB)

DOCXZałącznik nr 1 XXI/248/2020.docx (7,84KB)

DOCXZałącznik nr 2 XXI/248/2020.docx (18,26KB)

DOCXZałącznik nr 3 XXI/248/2020.docx (6,39KB)

DOCXZałącznik nr 4 XXI/248/2020.docx (8,72KB)

DOCXZałącznik nr 5 XXI/248/2020.docx (7,46KB)

DOCXZałącznik nr 6 XXI/248/2020.docx (13,35KB)

DOCXZałącznik nr 7 XXI/248/2020.docx (7,45KB)

DOCXZałącznik nr 8 XXI/248/2020.docx (25,05KB)