Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXI/249/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 03-06-2020 zmieniająca uchwałę Nr XVIII/197/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Łódzkiego na realizację zadania pn: „Rozbudow

Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5, art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695) uchwala się, co następuje:

§ 1. Użyta w tytule uchwały Nr XVIII/197/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 5 lutego 2020 r. nazwa zadania ulega zmianie na następującą: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473, na odcinku Łask - Teodory". § 2. W uchwale Nr XVIII/197/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 5 lutego 2020 r. § 1 otrzymuje brzmienie: § 1. 1. Gmina Łask udzieli w 2020 roku z budżetu Gminy Łask pomocy finansowej na rzecz Województwa Łódzkiego do wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych). 2. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej jest przeznaczona na opracowanie dokumentacji projektowej w ramach realizacji zadania pn: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473, na odcinku Łask - Teodory". 3. Środki wymienione w ust. 1 zostały zabezpieczone w budżecie Gminy Łask w 2020 roku w dziale 600, rozdziale 60013, § 6300. ”;
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XXI/249/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 03-06-2020 zmieniająca uchwałę Nr XVIII/197/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Łódzkiego na realizację zadania pn: „Rozbudow.pdf (114,28KB)